Kristus III. (Kým je Ježíš?)

Autor

Daniel Matějka

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Janův pohled

Zatímco tzv. synoptická evangelia (Mt, Mk, Lk) jsou skoupá na přímé výpovědi o tom, kým Ježíš je, případně tyto výpovědi nechávají zaznít jen na několika nejzásadnějších místech, evangelium podle Jana se hned od začátku pustí do velmi odvážné úvahy. Úvodní kapitola Janova evangelia je však spíše básní než pokusem o definici, což se zdá jako přiměřený přístup. Používá metafory, přenesená označení.

Úkol (možno pracovat ve skupinách a pak dát dohromady výsledky diskuse)

Najděte metafory, obrazy, přenesenou mluvu, která se v první kapitole Janova evangelia vztahuje k Ježíšovi, případně k Bohu vůbec, případně metafory vztahu mezi Ježíšem a Bohem.

Už to, že je tu uvedeno několik metafor souběžně, naznačuje, že by bylo chybou ulpět výlučně na jediné. Každá z metafor má také své hranice, kde přestává fungovat či může vést naopak k neporozumění. Zkuste uvedené metafory porovnat a mluvit o jejich výhodách a hranicích.

Metaforickou řeč o Bohu nacházíme na mnoha místech Bible, velmi hojně např. v Žalmech. Zkuste vzpomenout, k čemu všemu je Bůh v Bibli přirovnán.

Další silné metafory můžete hledat v Janově evangeliu v kapitolách 10 a 15.

Vodítka k diskusi:

Metafory z Jan 1 (silné X slabé stránky metafory):

- Slovo stvořitele (s Kristem se i my můžeme potkat skrze Slovo, které promění náš život, slovo je také nástroj vztahu, komunikace X svádí k představě, že tu jde „jen“ o slovo, o jakýsi zvuk)

- život (bez něj není nic X lze Boha ztotožnit obecně s životem na zemi?)

- světlo (zásadní pro orientaci člověka, pro schopnost vidět, zároveň není pro lidské oko vhodné hledět přímo do zdroje světla X chybí osobní, vztahový rozměr – jsme světlem milováni?)

- Syn Otce (vyjadřuje osobní vztah, úzké pouto, podobnost X aplikovat naše představy o vzniku otcovství není na místě, představa Boha Otce může být také nevhodně zatížená zkušenosti s našimi pozemskými otci.)

Metafory z různých míst Bible:

Bůh / Kristus jako: skála, hrad, píseň, kvočna, pastýř, dveře, vinný kmen, cesta…

Doslov:

Janovo „Slovo se stalo tělem.“ vypovídá, že Ježíš je ztělesněním toho, co jinak dokážeme uchopit jen metaforami. Ze vzdálené, neuchopitelné sféry pro nás přichází hmatatelně blízko.

Cílová skupina

Pro kolik lidí

Rok vzniku

Biblický odkaz (kat)