Blahoslavenství, Úspěch

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2008
Blahoslavenství
Pomůcky:
– pracovní list s textem blahoslavenství (vyrobíte následovně: vytiskněte na papír formátu A4 text z Mt 5, 3-11 tak, aby byl pouze v levé půlce papíru, pravá
půlka bude prázdná)
– 1 list papíru A3
– fix/pero pro každého účastníka, svíčka,
– Bible
Postup:
– rozdejte účastníkům pracovní listy
1. ÚVOD:
Po křtu a pobytu na poušti, poté co se Ježíš obklopil věrnými druhy, potuloval se po Galileji, rozmlouval s lidmi a stával se v očích mnoha stále zajímavější. Mnoho lidí jej následovalo. A on cítil, že má něco vyřídit, něco zvěstovat. Na jednom happeningu na nejmenovaném kopci pak náhle promluvil. A jeho první slova (první slova Kristova učení, první slova Boží zvěsti) zněla nějak takto: z pracovního listu přečtěte (nebo vybídněte někoho, aby přečetl) Ježíšova blahoslavenství. (Tip: můžete číst všichni společně).
2. PRÁCE S TEXTEM:
(tip: pracujte ve dvojicích nad jedním pracovním listem)
a) Přečtěte následující podněty a otázky.
Překvapivá slova na začátek, že? Poněkud nesrozumitelná, dají se pochopit různě. Co tím chce Ježíš vlastně říci? Někdo se má cítit blaze, vnitřně spokojeně, happy. Neboť TI NĚKDO budou Bohem odměněni...
b) Zadejte účastníkům následující úkol:
Zkuste nyní do prázdného sloupce vpravo napsat svůj seznam devíti jedinců, kteří by podle vás byli odměněni dnes. Nikoli konkrétních 9 lidí a jejich jmen; spíše 9 profesí, charakterů, životních postojů či příběhů, zkrátka devět charakteristik, které budou podle vás Bohem odměněny
c) Mezitím co účastníci vyplňují svůj pracovní list, rozložte doprostřed místa, kde sedíte, list papíru A3
d) Každý přečtěte svých 9 jedinců, kteří by měli být odměněni. Všichni se zkuste shodnout, vybrat ze svých blahoslavených pět takových, na kterých se dohodnete všichni. Napište je fixem na velký papír uprostřed vás.
e) Nyní udělejte fixem čáry mezi 6. a 7. veršem a mezi 10. a 11. veršem v biblickém textu v levém sloupci. Vysvětlete, proč jste text takhle rozdělili:
Ježíšova blahoslavenství tak rozdělíte na tři části, které značí jejich trojí charakter.  V poslední části (verš 11) blahoslaví Kristus své přímé následovníky, učedníky, křesťany, církev. V druhé části (verš 7 až 10) jsou Ježíšem blahoslaveni ti, kteří se nějakým způsobem snaží naplňovat ideu Božího království, žít podle určitých pravidel, žít správný život. V první části (verš 3 až 6) zvěstuje však Ježíš ještě něco jiného. Odměny se tu dostává bez zásluh. Ježíš tu chce především potěšit, zvěstovat naději bez podmínek konkrétního chování; naději pro všechny, kteří si nedělají velké naděje. V celém biblickém textu jsou tak blahoslaveni jednak křesťané, jednak lidé čistého srdce, jimž je cizí každá zákeřnost. V první části jsou však těšeni i ti, kdo nemají vůbec nic; jsou prostě jen chudí, v duchu ztratili smysl života, ztichli, neboť je nikdo neposlouchá. Třetí část blahoslavenství by se dala shrnout pod pojem VÍRA, druhá pod pojem SPRAVEDLNOST, první pod pojem NEZASLOUŽENÁ MILOST.
f) Po tomto výkladu a rozdělení ať se každý (ve dvojicích, ve skupinách) podobně zamyslí nad svými vlastními blahoslavenstvími. K jednotlivým si napište, ke kterému významovému typu biblických blahoslavenství se spíše kloní (VÍRA, SPRAVEDLNOST, NEZASLOUŽENOST). Máte zastoupeny všechny tři představené typy? Který typ převažuje? O čem to vypovídá? (Nesouvisí to nějak s lidským a Božím vnímáním spravedlnosti? V čem se liší důrazy?)
g) Stejně se zamyslete a rozdělte pět společných blahoslavenství, na kterých jste se shodli. Jaký typ, jaké kritérium zvítězilo v rámci demokratického hlediska?
3. ZÁVĚR:
Přečtěte následující shrnutí: Mojžíš kdysi vystoupil na kopec, aby odtud zvěstoval určité směrovky, podmínky k novému životu, tzv. desatero. Také Ježíš vystoupil na kopec, aby zvěstoval pozvání k novému životu. S láskyplným pohledem nás chce potěšit; zvěstuje tak pozvání bez podmínek, zvěst milosti, zkrátka evangelium. Dobrou zprávu pro všechny.
4. ZTIŠENÍ:
Zhasne se. Zapálí se svíčka, která se položí na střed papíru s pěti společnými blahoslavenstvími uprostřed všech. Čte se Mt 5, 14-16. Může následovat modlitba.
Pešout Lukáš
Úspěch
V roce 1924 vycházely v Bratrstvu přílohy pro práci s mládeží (Příloha biblických studií ve sdruženích Č.B.M.E.). Jednalo se o připravené programy, které mohli využít laici – mládežníci. Autorům šlo o to, aby se „všemožně podporovalo prosté, upřímné, samostatné vyjadřování členů“ a „aby se průměrnému členu ve sdružení umožnil jeho
vlastní názor a náboženský projev.“ (V. Vavřina).
Proto si můžete nyní vyzkoušet, jak tenkrát smýšleli o světě! Nebraňte se aktualizaci!... Nezalekněte se oslovení – při vedení programu budete prostě „vůdcem“:).
Úspěch
M 8, 1-18
Příloha 1 k Bratrstvu 1924/1
Úvodní slovo pro vůdce: Nejprve si musíme uvědomit, co úspěch je. Mnozí měří úspěch dle množství získaného bohatství. V očích Pána Ježíše však bohatí lidé byli velmi často obrazem neúspěchu. Dle jeho názoru úspěch byl a je pojmem duchovním a ne materielním: jinými slovy: Ten může mluvit o úspěchu, kdo vystihl, jaké úmysle s ním má Bůh – a který se dle této jemu zjevené vůle Boží též řídí. V tomto ohledu byl Pán Ježíš krásným příkladem. On byl tím, čím ho Bůh chtěl míti.
I.
Ilustrace: Nakresli na tabuli žebřík. Na něj napiš slovo „Úspěch“. Zdůrazni, že k úspěchu nutno se propracovat – pomalu, od stupně k stupni výše, až se dostaneme na výši, kterou nazýváme úspěchem. Vyzvi členy, aby jmenovali některé vlastnosti, které vedou k úspěchu. Tak, jak jsou jmenovány, piš je na šprysle žebříku, hotov jsa o každé jmenované vlastnosti několik slov říci. (Poctivost, pravdomluvnost, služba, pilnost, zdraví, vděčnost, dochvilnost, ochota, vzdělání, věrnost, víra, náboženství atd.)
II.
Přines do schůze obyčejný balon, který děti nafoukávají a který při ucházení vzduchu do něj vtlačeného vydává ostrý, pronikavý ton. Než začneš mluvit, nafoukni ho před členy. Upozorni na rozdíl objemu před a po nafouknutí. Mnozí myslí, že velikost je úspěch. – Řekněme, že chudý člověk si svou vychytralostí dopomohl k velkému jmění. (Mnozí nabudou bohatství často podvody anebo nepoctivým, bezohledným jednáním). Lidé za nedlouho mluví o velkém úspěchu takového člověka. Za krátko mu bohatství přineslo moc a slávu v očích lidských. – Bůh ale vidí hlouběji nežli člověk: Lesk bohatství nezaslepí Boha: On vidí sice, že člověk ten získal značné jmění – ale jestliže toto jmění ho nepozvedlo také mravně
i duchovně – Bůh vidí, že jeho duše je právě tak prázdná jako ten zdánlivě veliký balon.
Nyní balon propíchni: V okamžiku splaskne a stává se nepotřebným, bezúčelným.
To samé se stane s člověkem, jenž následkem velkého úspěchu zpyšněl a stal se domýšlivým. Ten, kdo shromažďuje jen pro své tělo, ale zapomíná na svou duši, ten je v očích Božích bláznem (Lk 12, 15-21). Zdánlivá jeho hodnota splaskne právě tak před zpytujícím okem Božím, jako praskl tento nafouklý balon před hrotem špendlíku. Úspěch je pojem duchovní a duševní.  Ten může v pravdě mluviti o úspěchu, kdo získal na vlídnosti, v lásce, víře a podobných vlasnostech, které apoštol Pavel jmenu je „Ovoce Ducha“ (Gal. 5, 22). Bez těchto vlastností, byť bychom i získali celý svět a slávu svých spoluobčanů, nebudeme ničím jiným nežli takovými nafouknutými balony, které sice svým objeme se zdají být velkými – ale v kterých přece není nic.
Otázky k rozhovoru:
1) Co nazýváme úspěchem v životě?
2) Co je nepravý, nebo zdánlivý úspěch?
3) Může nezdar a neúspěch člověku někdy být prospěšným?
4) V jakém smyslu pomohl neúspěch marnotratnému synu?
5) Kdy můžeme mluvit o úspěchu, i když jsme se zdánlivě setkali s neúspěchem?
6) Proč nelze měřit úspěch člověka vždy dle jeho nahromaděného bohatství?
7) V čem spočívá opravdový úspěch člověka?
8) Může nám vzdělání dopomoci k úspěchu?
9) Jmenuj některé věci, které člověku brání v dosažení úspěchu.
10) Může zábava se stát nepřítelem úspěchu?
J.V.
Biblický odkaz: 
Matouš 5,3–11
Přiložený soubor: 
Autor: 
Pešout, Lukáš
Autor: 
J.V.
Rok vzniku: 
2008