5/1 Buď vůle tvá - Jonáš

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
5
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Jonáš 1–2
10,00Kč
Jonáš byl poslán Hospodinem, aby volal ku pokání velké a bohaté město Ninive, které svým špatným životem Pána Boha uráželo. Jonášovi se do toho nechtělo, a proto uprchl na loď. Myslel si, že před Hospodinem uteče. Na moři se strhla veliká bouře. Všichni lodníci se modlili, každý ke svému bohu, a vyhazovali vše, o čem si mysleli, že loď zatěžuje. Jonáš vešel do podpalubí a spal. Velitel Jonáše probudil. „Co je s tebou, ospalče! Vstaň a volej k svému bohu!" Zatím lodníci metali los a ten ukázal, že bouře se strhla kvůli Jonášovi. Pověz nám, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí. Čím se zabýváš ? Odkud přicházíš? Z které země, z kterého lidu." Jonáš musel vyznat: Jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i pevninu. "Na všechny padla veliká bázeň: „Cos to udělal?" volali lodníci, kteří poznali, jak hloupé bylo si myslet, že se někdo před Hospodinem schová.
Jonáš pro sebe nevidí záchranu, ani se nepokouší modlit ke svému Bohu. Sám rozhodl, aby jej radši hodili přes palubu a tím se zachránili. Lodníci se snažili doplout ke břehu, ale moře tím více bouřilo. Nalezli odvahu, modlili se k Hospodinu o svou záchranu a vyhodili Jonáše z lodi do moře, a moře se uklidnilo.
Soud smrti, který Jonáš nad sebou určil, však Hospodin zrušil. Nastrojil velikou rybu a ta Jonáše pohltila. Tři dny a tři noci se pohyboval Jonáš mezi pokornou modlitbou a smrtí. Nakonec z hlubokosti volá: "Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Tak rád bych však zase hleděl na tvůj svátý chrám!" Po třech dnech a třech nocích vyvrhla veliká ryba Jonáše na pevninu.
1 Tes 4,3
Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení.
 
Jonáš prchá, protože se nechce stát součástí Božích plánů. Chce utéct co nejdále, kde jej nikdo, ani Hospodin nenajde. Proto se ukrývá v podpalubí, proto bere moře jako svého spojence.
 
Moře - temné síly se nakonec obrací proti němu. Jonáš nevidí jiné východisko než se nechat do moře vhodit.
 
I nad mořem má moc Hospodin, a proto posílá Jonášovi pomoc. Pán Bůh nechce, aby Jonáš zahynul.
 
Boží vůle není Jonášovo zničení, ale záchrana a Jonáš z hlubin nejtemnějšího ohrožení volá. Ještě jednou chce vidět svátý chrám.
 
Hospodin vyslýchá Jonášovo volání z útrob země a nechává jej při životě.
 
Vůle našeho Otce není naše zničení, i když jako Jonáš utíkáme pod ochranu moře, ale naše vytažení na pevninu, která je pro nás bezpečná.
 
---------------------------------------
Práce s předškolními dětmi:
 
5. píseň, poznámky a úloha pro předškolní věk:
Zazpívejte s dětmi píseň Před tvou tváří Pane. Vyprávějte o Jonášovi podle příručky "Otče náš" (list 5/1) - Jonáš.
Osnova:        I.  Jonáš nastupuje na loď
                     II.  Loď se potácí v bouři
                     III. Lodníci hážou Jonáše do moře, Jonáše polyká velryba
                     IV. Jonáš se modlí v břiše velryby
                     V.  Velryba vyplivla Jonáše na břeh
 
Pomůcky: Nechte děti nakreslit obrázky podle Osnovy a sestavte z nich leporelo. 

Odkaz na katechetickou přípravu: 
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi