4/1 Přijď království tvé - Podobenství o deseti pannách

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
4
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Matouš 25,1–13
10,00Kč
Ježíš vyprávěl podobenství o království nebeském. Království je připodobněno čekání na ženicha. Družičky - panny se přichystaly, nastrojily a vzaly s sebou
lampy, aby mohly ženichovi posvítit v jeho průvodu. „Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných” nebo jinak „Pět z nich bylo opatrných a pět
bláznivých." Opatrnost spočívala v tom, že kromě lamp si vzaly nádobku s náhradním olejem. Čekání na ženicha bylo dlouhé a všechny družičky - panny usnuly. Když nastala noc, ženich přišel a ozvalo se volání „Ženich je tu, jděte mu naproti." Všechny družičky procitly a chystaly své lampy. Teprve teď se ukázal rozdíl mezi čekajícími družičkami - pannami. Pěti bláznivým se nedostávalo oleje. Obrátily se s žádostí na panny opatrné, ale ty se bály rozdělit svůj olej, protože pak by i jejich lampy zhasly. Zatím co pět družiček pošetilých běželo na radu svých družek ke kupcům, průvod s ženichem prošel. Vešel do domu ženichova k svatební hostině. Pět panen bláznivých přišlo před zavřené dveře a tloukly. Dostaly překvapivě tvrdou odpověď: „Neznám vás."
           Mt 25,13
"Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu."
 
Zdálo by se, ze nejdůležitější je olej a světlo, které z lampy vychází. Co je však ještě důležitější, je začátek příběhu.
 
Připravenost na příchod ženicha. Pečlivost, s jakou svoje lampy připravily ty panny opatrné.
 
Ani největší připravenost na příchod ženicha pannám nebrání, aby usnuly a první záblesky blížícího průvodu propásly.
 
Panny, které jsou pro tuto službu oddělené a vybrané, teprve na volání opravují své lampy.
 
Jsou věci, které se nedají dělat polovičatě. Rozdělit olej by neposloužilo nikomu.
 
A tak průvod tvoří ti, kteří dovedou naplno svítit.
 
Boží království k nám přichází jako ženich a je na nás, abychom tak jako Izraelci o Veliké noci, nebo před přechodem Jordánu, byli připraveni.
 
Království Boží přijde, to je nám zaslíbeno. Příchodem Ježíše se přiblížilo a stalo se skutečností.
 
Buďme tedy připraveni připojit se již dnes do průvodu ženicha - Krista, abychom s ním došli na svatební hostinu do jeho království.
 
-------------------------------------
Práce s předškolními dětmi:
 
4. píseň, poznámka a úloha pro předškolní věk:
Zazpívejte si píseň "Bojujte dál" (NP 48; S 17), zejm. refrén a 4. sloku. Vyprávějte pak podle "Otče náš" (Eva a Zdar Šormovi) úlohu Přijď království tvé 4/1, s. 10. V příběhu se vypráví o moudrých a pošetilých. Po převyprávění příběhu si znovu zazpívejte 4. sloku a refrén písně "Bojujte dál" a vysvětlete dětem: K přípravě na hostinu náleží příprava ‑ na svícení a vítání. Proto je vhodné upozornit, že ony pošetilé družičky se nechaly zmást "vládou noci" a myslely si, že budou moci svítit jen krátkou dobu, že ženich přijde "co nevidět". Únava a ospalost postihla všech deset družiček ‑ jen pět však moudře počítalo, že jejich svícení bude potřebné po dlouhý čas. Pošetilost a selhání nespočívá v tom, že družičky usnuly, nýbrž v tom, že pět počítalo jen s velmi krátkou lhůtou na svícení. Ono svítání v dálce ("v dálce svítá"), jak o něm zpíváme v refrénu, chápou někteří lidé pošetile, jako výzvu: "Už je to tady!" Jiní méně pošetile, tedy moud­ře: připravují se. Ostatní sloky písně ukazují, k jaké přípravě jsou lidé povzbuzováni: "Zpříma choďte... atd. Přípravu nelze pominout: radost ‑ světlo nelze nikomu zapůjčit. Proto družičky nejsou bezohledné, nechtějí‑li zapůjčit svůj olej. Radost nelze zapůjčit. Jde o radost z vítání, proto namítá ženich pozdě přicházejícím, že je nezná. Není nemilosrdný. (Tato úloha obrazně hovoří o závažných věcech, které nejsou k zapůjčení. Každý sám je musí prožít a přípra­vě se učíme odmalička.)
           I.  Čekání na ženicha ‑ pošetile a moudře jednající družičky
           II.  Náhlý příchod ženicha, moudré se odmítají rozdělit
           III.  Pět moudrých vítá ženicha
           IV.  Ženich odmítá pozdě přicházející
Úlohu si s dětmi zopakujte pomocí série obrázků od Zdara Šorma 4/1.