1/3 Otče náš - Podobenství o marnotratném synu

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
1
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Lukáš 15,11–32
10,00Kč
Ježíš vyprávěl podobenství. Vyprávěl jej proto, abychom poznali, jakého máme všichni Otce. Byl otec a ten měl dva syny. Mladší syn jednoho dne řekl: „Otče dej mi díl majetku, který mi právem patří.” Nebylo jednoduché rozdělit majetek a vůbec se nesluší dělit majetek za života otcova. Otec však synovi nebrání, nevyčítá a dá, oč požádal. Syn všechen majetek zpeněžil a odešel. Tak lehko se zbavil dědictví. Zanedlouho peníze došly a mladší syn neměl nic. Dal se do služby u jednoho bohatého muže a pásl vepře. ,A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával"
Začal vzpomínat na dům svého otce : Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt.” Tak přemýšlel mladší syn a odhodlal se vrátit domů, dělat nádeníka svému otci, když předtím vyznal: „Zhřešil jsem proti nebi i vůči otci."Také se chystal toto vyznání říci svému otci a požádat jej o službu nádeníka, i když by mu příslušelo místo otroka.
Otec vyhlížel z okna a když zdáli uviděl svého syna, rozběhl se k němu, padl mu kolem krku a objal jej. Teprve teď pochopil mladší syn, jakého vlastně má otce. Teprve teď pochopil, že nad všechna chytráctví o jeho odčinění vin službou nebo nad spolehnutí se na otcovu shovívavost je otcova odpouštějící láska. Nezbylo než říci: „Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. ”Ale otcova radost nad vrácením syna nebrala konce. Rozkázal synovi prokázat takové pocty, jaké se udělují jen královským synům.
Starší bratr, který celý ten čas byl v pozadí tohoto vyprávění a celý čas pracoval na otcových polích, se vracel domů unavený po celodenní práci. Již zdáli slyšel zpěv a zvuk veselí. Když se dozvěděl, že toto veselí je k poctě mladšího bratra, nechtěl vstoupit dovnitř. Otec opět vyšel vstříc svému synovi, ale ten jej zahrnul výčitkami:
„Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele."Tak moc byl zklamán starší syn z jednání svého otce. Otec jej však napomenul. Znovu, už podruhé zazní v tomto vyprávění radost nad návratem syna. "Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen. ”
Ga 3,26
Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.
 
Jsme syny jednoho otce.
           
Otec je bohatý a má majetek, který spravuje spolu se svými syny, takže se nemusejí starat
o budoucnost, jsou zajištěni a práce je dostat
 
Dědictví nám nikdo neukradne, je přichystáno pro všechny.
 
Zobrazují se dvě krajní meze našeho postoje k otci. Jedna rozmařilá, plná nevděčnosti a nevěrnosti, nedočkavá. Trochu lenivá,
protože každodenní práce nepřináší to, co bychom si tak přál. Trochu sobecká, protože se chce zařídit sama pro sebe.
Druhá mez je zodpovědnost, vážnost, pracovitost ve prospěch celého otcova domu.
 
Otec nebrání mladšímu synovi, aby odešel.
 
V okamžiku, když otec vychází vstříc svému synovi, syn pochopil, jakého otce má. Již si nic nelze nalhávat. Je jenom jedna možnost a to přijmout otcovu lásku s vyznáním "Nejsem hoden".
 
Starší bratr také nechápe, jaký je vlastně jeho otec; tak dlouho u něho žije a ještě nepochopil, že otcova láska je těžko pochopitelná. Také za ním otec vychází.
 
Náš nebeský Otec za námi vychází, když se ztrácíme ve svém sobectví a svých zásluhách. Chce, abychom dokázali žít a radovat se ve společenství bratří a sester - církve.
 
Otec vychází a zve nás na slavnost při stole v jeho království.
 
--------------------------------------
Práce s předškolními dětmi:
 
1. píseň, poznámky a úloha pro předškolní věk:
Zazpívejte s dětmi píseň Marnotratný syn (BTS 57)
Vyprávějte úlohu z Otčenáš Evy a Zdara Šormových (SR ČCE, Praha 1998) č. 1/3.
Zeptejte se dětí, jaké znají tatínky: hodné a spolehlivé, nebo i zlé a nespolehlivé, laskavé, či přísné, odpouštějící, či trestající? Jakého tatínka si představit, když říkáme "Otče náš"? Samotné vyprávění uveďte upozorněním, že příběh Ježíš vypráví proto, "abychom poznali, jakého máme Otce". Při vyprávění příběhu se držte obrázků.
Osnova:          I.   Syn žádá od otce podíl a odchází z domu
                     II.  Syn rozhazuje dědictví
                     III. Syn skončil u prasat a vzpomíná na život u otce
                     IV. Otec běží synu naproti, vítá ho a raduje se nad jeho návratem
Pomůcky: Nechte děti vymalovat obrázky  A 6 a sestavte z nich leporelo.
 
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Otče náš, jenž jsi na nebesích