Příručka pro přípravu ke konfirmaci

Verze pro tiskPDF verze
Písemná práce ve vikariátu zabývající se konfirmační katechezí.
 
Anotace: "Tématem předkládané písemné práce je „příručka pro přípravu ke konfirmaci“ a řadí ji tak do oblasti křesťanské katechetiky. Jejím cílem je stanovení priorit konfirmační katecheze a jejich konkretizace zpracováním konfirmační látky.  
Cílem  každé  křesťanské  katecheze  by  měla  být  probuzená  touha  po  setkání  se vzkříšeným Kristem. Prostředkem jí je zvěstování evangelia. Konfirmační katecheze má však jedno specifikum; stojí na rozhraní dětského a dospělého věku katechumena. V tomto smyslu by měla být jednak probuzením zájmu o evangelium jako takové, dále přiznáním se k jeho zvěsti vědomým vyznáním a v neposlední řadě kultivací jeho obsahu pomocí předkládaných poznatků teologického rázu. Který z těchto úkolů by  však měl být prioritou? Svůj názor se pokusím nastínit v první části své práce.  
Pro  stanovení  adekvátní  didaktické  metody  je  důležité  vycházet  z  psychologických specifik  její  cílové  skupiny.  Ve druhé  části  své  práce  se  proto  pokusím  o  zařazení katechumenů  v rámci  vývojové  psychologie.  Především  mě  ale  bude  zajímat,  jaký  je  vztah katechumenů  a  konfirmovaných  ke  křesťanské  zvěsti,  jaké  jsou  jejich  znalosti  dané problematiky.  Informace  mi  v tomto  směru  poskytnou  odpovědi  na  otázky,  které  jsem předložil dvěma rozdílným skupinám dospívající mládeže formou dotazníku.  
Zjištěné  výsledky,  stejně  jako  vlastní  stanovisko  ke  konfirmační  katechezi,  se  pak pokusím  ve  třetí  části  své  práce  promítnout  do  konkrétního  zpracování  témat  z oblasti novozákonní epistolografie. "
Původ materiálu: 
Lukáš Pešout