Modlitba... Pavučina... Naučení nepatrných věcí všedního života... Kříž, květina, obrazec...Boží obraz

Autor

Vakliš, J.
V.,V.
Šourek, Michael

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2008

Modlitba

  
Žalm 86, 1—17.

I. Pokyny pro vůdce (v hlavních rysech).
Modlitba je a zůstane vrozený a nejhlubší popud duše člověka. Lidé: se modlili v každém věku a modlitba nikdy nebude přežita, dokud lidé budou obývati tuto zemi. Člověk, který popírá v sobě náklonnost a přirozenou touhu po modlitbě, udušuje v sobě jednu z i nejzákladnějších a nejdůležitějších funkcí lidského života.
Modlitba není břemenem, které musíme nést: modlitba není povinností, kterou máme vůči Bohu – nějaký dluh, který Bohu musíme zaplatit. Modlitba je výsada: tak jako přátelství, láska, smích, dobré knihy, krásná hudba a velké umění jsou nám milé a cenné — tak i modlitba má se stát člověku neskonale důležitou a nezbytnou. Člověk, který nepochopil hluboký význam modlitby a který modlitbu zavrhuje, neodmítá vykonat nějakou povinnost, ale sám sebe okrádá o tu nejvyšší výsadu člověka: o přátelství samého Boha.
II. Ilustrace (pro vůdce).
1. Přines do schůze telegram: Vysvětli, že telegram je osvědčený prostředek, kterým se lidé rychle a i spolehlivě mohou dorozumět i na velké vzdálenosti, ať jsou v kterékoli části světa. Modlitba je takovým spolehlivým dorozumívacím prostředkem mezi nebem a zemí: je to přímým spojením mezi Bohem a člověkem: je to spojení snadnější, rychlejší a spolehlivější nežli náš obvyklý telegram, neboť Bůh slyší každou naši prosbu, každý náš vzdech a je hotov vyplniti naše prosby, pokud modlitby naše se nepříkří jeho moudrému vedení celého světa i každého jednotlivce v něm.
2. (Pro vůdce): Napiš na tabuli li slova Jana Mc. Neila : Zkáza světa je starost, lék proti starosti je modlitba, odměna modlitby je mír a klid.
1. Pod tato slova nakresli i vodorovnou čáru : — (znaménko minus) = starost;
2. kolmou čáru: | = modlitba ;
3. a spojení obou čar v křížek: + (znaménko plus) = mír — klid.
Vysvětli, že tak jako v počtech znaménko - (minus) odpočítává, tak i starost béře z našeho života klid, radost, spokojenost, štěstí atd.
Modlitba je jako ta kolmá čára, linie, které dosahuje nebesa a která nás spojuje se zdrojem veškeré pomoci člověka: se samotným Bohem.
Spojíme-li obě tyto linky dohromady, tak že je položíme křížem přes sebe, dostaneme znaménko + (plus), které sečítá. Právě tak, když připojíme k starosti modlitbu, dostaneme sílu a odvahu, které nám pomohou překonat a zahnat všecky naše starosti — a pak se dostaví radost a klid.
III. Otázky pro rozhovory:
1. Kdy a kde se máme modlit?
2. Za co se máme modlit?
3. Proč se lidé modlí?
4. Jaký je rozdíl mezi modlitbou Samsona (Soudců 16, 28) a Štěpána (Skutk. 7, 60).
5. Jaký je rozdíl v modlitbě (prosbě) marnotratného syna, když z domu otce svého odcházel a když se vracel domů ?
6. Proč zavrhoval Pán Ježíš modlitby farizeů?
7. Proč zklamou často mnohé dobré úmysly lidí?
8. Kdy jsme oprávněni modliti se za chudé, (2) nemocné, (3) opuštěné, (4) za světové bratrství, (5) za misii?
9. Proč zůstanou mnohé modlitby ne-vyslyšeny ?
10. Co by se stalo, kdyby Bůh vyslyšel všecky modlitby všech lidí?
11. Máme se modliti za určitou pomoc pro sebe nebo i jiné, když si svou vlastní prací a rozumem můžeme pomoci sami ?
12. Jaký vliv na osobní charakter má náboženství, které poctivou snahu a práci chce nahradit žebráním v podobě modlitby ?
13. Je možné být v modlitbě sobeckým?
14. Jak dalece pomáhá člověku vědomí, že někdo se za něho modlí?
15. Proč vědomí, že se někdo za mne modlí, by mělo být dostatečnou příčinou k nesobeckosti v mé modlitbě ?

 

Pavučina

  
Téma
Jednota, společenství, vzájemná závislost

Biblický text
Efezským 4,1-6.15-16

Popis
Všichni stojí v kruhu. Vezměte klubíčko vlny (nebo provázek). Úkolem
je vytvořit spojení mezi všemi lidmi v kruhu. Konec klubíčka držte
v ruce a klubíčko hoďte někomu v kruhu. Přitom mu řekněte něco pěkného. Ten podrží jednou rukou vlnu tak, že se mezi vámi napne
a klubíčko hodí někomu dalšímu (a opět mu řekne něco pěkného).
Na konci jsou všichni propojeni a uprostřed kruhu je pavučina. Požádejte účastníky, aby přemýšleli na tím, co pavučina znamená.
Pak někoho požádejte, aby spojení pustil. Požádejte všechny, kdo jsou na něj napojeni, aby se pustili také (event. padli na zem). A tak dál.

Zvěst
Jsme jedno tělo. Jsme navzájem provázáni. Jeden druhého podporujeme a držíme. Pokud ztratíme jednoho z našeho středu,
spustí se reakce, která je nebezpečná pro nás všechny. Musíme
se o sebe navzájem starat a mít o sobe zájem.

Pomůcky
Klubíčko vlny (provázek).

Variace
Hru můžeme použít také na začátku pobytu (tábora, kursu) k seznámení a vysvětlení toho, že nám záleží na tom, aby nikdo z našeho středu nevypadl, aby se všichni cítili součástí naší nové pavučiny. To znamená jeden druhého si všímat, být k sobě pozorní a milí.

 

Naučení nepatrných věcí všedního života

  
Úvod pro vůdce. Pán Ježíš užíval podobenství. Proč? — I starý zákon je pln obrazů a podobenství. Viz Žalm. I. Jerem. 23:29. Přísl. 24:20, 26:20. V každém skrývá se kus pravdy — výstrahy — naučení. Kniha Přísl. jich plné. — Jsou z všedního denního života — a proto pro život. — Podobná podobenství jsou kolem nás všude. Bude dobře, když jim věnujeme dnes pozornost.
Bude dobře, když několik členů bude předem požádáno, aby každý znázornil a uvedl jedno takové podobenství. Dojem bude zvýšen, když v ruce při řeči držeti bude objekt nebo obraz předmětu, o němž promluví a naučení pro život z něho vyzvedne.
1. Oheň: Jerem. 23 :29. Jako slovo Boží. Kterak? Osvětluje. Zjevuje. Zahřívá. Obveseluje. Očišťuje. Rozveďte krátce každé.
2. Kladivo: Jer. 23:29. K čemu je kovářovo? Jak obraz slova B.?
3. Svíce: Přísl. 24:20. — Mat. 5:14—15. >Co tím chce říci Kristus k nám? Kdy, jak a proč svíce bezbožných zhasne?
4. Sůl: Mat. 5:13 Sůl užívaná k preservování masa. Co chtěl říci Kristus k nám?
5. Kvítko: 6:28—30. Čemu se učíme od prosté květinky?
6. Strom: (obraz—náčrt) K čemu je? Jaké naučení pro nás?
7. Chléb: Jan 6:48. K čemu je chléb? Co chtěl Ježíš tím říci? Co nám?
8. Voda: Jan 4 :10. K občerstvení.
- K očištění.
9. Zrcádko : Jakub 1:23—24. Co se tím znázorňuje?
10. Plevy : Žalm. 1:4. Čeho jsou symbolem — jaké povahy? Jan 3:12. Co tím chce Jan říci? Jaké naučení pro nás?
11. Hrnek na vaření. Nevzhledný, ale potřebný. Tak je většina z nás. K práci všední jen. Ale jak důležitý úkol!
12. Sklenice vody: Mat. 10:42. Symbol služby bližnímu.
13. Brýle nebo skřipec. Zrak slabý — nedokonalý je posílen, takže vidí jasněji — přesněji — více — dále. Tak slovo B. — dobrá kniha, kázání, přednáška — rozmluva — vyjasňuje; doplňuje — rozšiřuje náš hled duševní
— duchovní — takže máme určitější, jasnější ná-hled, roz-hled. Vymyslete některé jiné sám.
Který starozákonní karrakter se mi nejlépe líbí a proč.
   
Kříž, květina, obrazec

  
Téma
Jakékoli téma

Popis
Lidé sedí v kruhu. Některým (nebo všem, je-li skupina menší)
dáme cedulky/papíry s biblickými texty. Jednotlivé cedulky jsou označeny čísly. Účastníci postupně čtou biblické texty na cedulkách.
Po přečtení cedulku položí doprostřed kruhu nebo připnou na zeď – postupně tak vzniká obraz kříže. Další účastník začíná
číst po cca 30 vteřinách ticha. Při čtení může hrát tichá hudba.
Na začátku můžeme rozsvítit ve středu kruhu svíčku.
Všechny biblické texty se týkají daného tématu (láska, Boží
království, světlo a tma, služba, odpuštění, bližní, atd.).

Pomůcky
Papíry (A4) s texty biblických veršů (nejlépe napsaných velkými písmeny), lepící páska nebo špendlíky (pokud texty věšíme na zeď), MC/CD (hudba), svíčka a sirky.

Variace
Místo kříže můžeme skládat obraz hvězdy, květiny, trojúhelník nebo jiný obrázek. Papíry s texty můžeme upravit do různých tvarů. Pro zjednodušení je lepší mít
na zemi nebo na zdi, kam účastníci obraz skládají, předkreslený obrys s čísly, event.
si skládání předem vyzkoušet.

Biblické texty (příklady)
Naděje: Ž 25,2; 31,7; 71,5; Ř 4,18; 5,2; 5,5; 8,24; 12,12; 15,13; 1K 13,13; Gal 5,5; Ef 4,4; Kol 1,5; 1,27; 1Tes 2,19; 5,8; 1Tm 4,10.
Láska: J 13,35; Ř 5,5; 5,8; 8,35; 13,10; 1K 13,1; 13,4; 16,14; 2K 5,14; 13,11; 13,13; Ga 5,6; 5,22; Ef 5,2; 1Te 5,8; Žd 13,1; 1Pt 4,8.10.16.18; 1J 2,5; 4,7

 

Boží obraz

  
Téma
Lidé jako Boží obraz

Biblický text
Genesis 1,27; Koloským 3,5-11

Popis
Připravte si pro každého květinu. Rozdejte je lidem, až budou vcházet do místnosti. Po úvodu, kdy vysvětlíte, co mají dělat, lidé procházejí místností a potkávají se (měl by se potkat každý s každým). Při setkání si vymění květiny a jeden druhému řekne: „Jsem rád, že jsi jiný než já. Děkuji ti, že jsi pro mne Božím obrazem.“ Nebo: „Děkuji ti za to, že v tobě vidím Boží obraz.“ Nebo: „Jsi překrásná a jedinečná lidská bytost a pro mě jsi obraz Boha.“

Variace
Tuto aktivitu můžeme použít samostatně nebo jako součást delší pobožnosti/bohoslužeb. Formulujte slova tak, aby co nejlépe vyhovovala dané situaci. Navrhněte lidem, aby si nechali své květiny jako připomínku zvěsti, kterou slyšeli a atmosféry, kterou prožili.

Zvěst
Jsme různí. Je dobře, že jsme různí. Bůh nás všechny stvořil a každého z nás stvořil jako svůj obraz. V každém člověku mohu vidět obraz Boha
a učit se Boha znát. A je dobře říci druhým, že jsou Božím obrazem.
A je dobře, když to sami slyšíme. Jsme Boží obrazy na tomto světě.

Pomůcky
Květina pro každého.

Délka programu

Cílová skupina

Pro kolik lidí

Rok vzniku

Přiložený soubor