Hledání smyslu života... Albert Schweitzer

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2010
  
HLEDÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA

Pomůcky: Bible, pracovní listy, psací potřeby, kniha „Bible trošku jinak“ (s. 16-17)

Časová náročnost: 1 hodina

Úvod do tématu:

Otázka po smyslu života je prastará. Kdo na ni správně odpoví, dá svému životu obsah a cíl. V našem textu promlouvá starozákonní mudrc a pokouší se nalézt v životě nějaký smysl.

Kazatel pozoruje a uvažuje. Stále se opakují slova: viděl jsem – poznal jsem. Rád by poznal Bohem daný čas a Bohem dané příležitosti a vytěžil z nich to nejlepší.

Ten, kdo se jako kazatel při hledání smyslu života ptá po tom nadčasovém, začne mít co dělat s Bohem.

Kazatel dochází k výsledku svého pozorování. Bůh chce, aby se ho člověk bál. Bázeň Boží se ale nemůže zaměňovat se strachem. Bázeň Boží chrání před zneužitím a promarněním svěřeného času.

Pokyny pro vedoucího:

Společně si přečtěte z Bible Kazatel 3,1-15.

Vedoucí rozdá účastníkům okopírovaný list z Bible. Účastníci si ještě několikrát přečtou biblický text a k jednotlivým veršům připojí následující znaménka:

? je znamením pro to, co je nesrozumitelné nebo nejasné

! je znamením pro to, co někoho myšlenkově oslovilo

→ je znamením pro to, co člověka osobně oslovilo

Po deseti až patnácti minutách všichni společně probírají verš za veršem a diskutují nad znaménky.

Vedoucí rozdá účastníkům pracovní listy. Účastníci si samostatně písemně připravují odpovědi na otázky. Po deseti až patnácti minutách všichni společně diskutují nad odpověďmi.

Zpěvník Svítá:

Píseň č. 137 – Čas zaslíbený

Píseň č. 337 – To všecko vodnes´ čas

Modlitba:

Pane Bože náš, do tvých rukou svěřujeme všechno to, co máme před sebou. Prosíme, veď nás svým Slovem, buď ty sám náš průvodcem i ochráncem na cestě. Amen.

Literatura k biblickému textu:

Bratrstvo, ročník 1999

Práce na doma:

Přemýšlej o tom, co jsi napsal do pracovního listu.

PRACOVNÍ LISTY

Otázky:

Kdy si myslíš, že tvůj život má smysl?

Jaká tři povolání nejvíce obdivuješ?

Kdybys měl/a v životě neomezené prostředky a neomezený čas, co bys chtěl/a dělat?

Vzpomeň si na člověka, který tě v životě nejvíce ovlivnil. Jaké jeho/její vlastnosti bys chtěl/a mít?

Co tě nejvíce dojímá? U čeho máš nejsilnější pozitivní pocity?

Jaké heslo, citát, slogan tě nejvíce vystihuje?

Které tři věci považuješ v životě za nejdůležitější?

 
  

ALBERT SCHWEITZER

Pomůcky: pracovní listy, psací potřeby, tabule, fixy, papír s životem a dílem Alberta Schweitzera (např. na wikipedia)

Časová náročnost: 1 hodina

Úvod do tématu:

Albert Schweitzer (1875 – 1965) byl lékař, filozof, teolog, hudebník a humanista. Byl to muž s neuvěřitelným záběrem. Ve svých třiceti letech začíná studovat medicínu, protože hlas jeho srdce ho vede do Afriky léčit nemocné. Za svůj život provedl více než 40 000 operací. Až do konce života byl věrný svému poslání, přestože byl mnohokrát v ohrožení života. V roce 1952 získal Nobelovu cenu míru za své celoživotní dílo.

„Jen málo komu se po celou existenci lidstva podařilo prožít svůj život tak smysluplně, jako tomuto filozofovi, lékařovi a humanistovi Albertu Schweitzerovi“. Tak je zhodnocen jeho život v jednou z životopisů, které byly o něm napsány.

Albert Schweitzer je známý také etikou „úcty k životu“. Jeho etika vychází ze zásady úcty ke všemu živému.

Pokyny pro vedoucího:

Vedoucí rozdělí účastníky do dvojice nebo trojice. Každá dvojice dostane papír s životopisem Alberta Schweitzera, pracovní list A s citáty, pracovní list B s otázkami.

Dvojice samostatně pracují půl hodiny. Pokusí se odpovědět na otázky a zamýšlet se nad citáty.

Po půl hodině se všichni sejdou a společně odpovídají na otázky. Vedoucí odpovědi zapisuje na tabuli.

Práce na doma:

Přečti si nějakou knihu od Alberta Schweitzera (např. Lidé v pralese, Nauka úcty k životu, Z mého života a díla) nebo o Albertu Schweitzerovi (např. Albert Schweitzer a Lambaréné, Velký doktor, Světlo v pralese).

PRACOVNÍ LISTY A

Citáty Alberta Schweitzera:

Kdo se odhodlá konat dobro, nesmí očekávat, že mu lidé budou odklízet kameny z cesty, nýbrž musí být připraven, že mu jich naopak hodně navalí. Jen ta síla, která se takovými odpory vnitřně očišťuje a posiluje, může je opravdu přemoci.

Každý si své Lambaréné musí najít sám. Ale musí o to velmi a velmi usilovat. Není to snadné.

Otevřte oči a hledejte, kde nějaký člověk potřebuje trochu času, trochu účasti, trochu společnosti, trochu péče. Je to možná někdo osamělý, zahořklý, nemocný, nešikovný, pro koho můžeš něčím být. Je to možná stařec nebo dítě. Nenech se zastrašit, když musíš čekat nebo experimentovat. Buď připraven i na zklamání. Ukaž se lidem jako člověk.

Společně se zamyslete nad těmito citáty.

PRACOVNÍ LISTY B

Otázky nad dílem Alberta Schweitzera:

Jak byste charakterizovali Alberta Schweitzera?

Co znamená podle vás „úcta k životu“?

Albert Schweitzer je příkladem člověka, který cítil určité nasměrování ke konkrétní práci, konkrétnímu povolání. Co myslíte, je to výjimečný případ, nebo to takto může prožít každý?

Cítí někdo z vás také určitou motivaci ke konkrétnímu povolání? A jak nejlépe odhalit to, čemu se máme věnovat?
 

 
 
Přiložený soubor: 
Autor: 
Freitinger, Dan
Rok vzniku: 
2010