9/2 A neuveď nás v pokušení - Pokušení na poušti

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
9
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Lukáš 4,1–13
10,00Kč
Ježíš byl vyveden na poušť a ďábel ho pokoušel. Čtyřicet dní nic nejedl až zlačněl. Ďábel Ježíšovi řekl: "Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb." Jak by bylo pěkné, kdyby se všichni nasytili a nikdo neumíral hlady. Ježíš však odpověděl slovy. Zákona. Je psáno: „Člověk nebude živ jenom chlebem." Potom mu ďábel ukázal všechna království světa a řekl: „Tobě dám všechnu moc těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé." I tentokrát se Ježíš zaštítil Zákonem: "Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat." Ještě po třetí jej ďábel pokouší. Vyvedl jej na samý vrcholek jeruzalémského chrámu. Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů; vždyť je psáno:,andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili, a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen’." Tentokrát i ďábel cituje Zákon, ale Ježíš se nedá zmást a opět se zaštiťuje Zákonem: "Nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého." Ďábel od něho odešel.

1 Kor 10,13

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou by jste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.
 
Ježíš na poušti nebyl osamocen, byl veden Duchem. Ďábel-pomlouvač jej pokouší. Ježíš se drží Zákona.
 
Ďáblovo-pomlouvačovo pokušení je velice promyšlené, nasytit lidi i sebe, vládnout nad celým světem a prokázat svoje synovství. Ďábel dovede také citovat Boží zákon a dobře jej zná.
 
Nabídky vyhlížejí na první dojem příznivě a leckterý problém světa by se vyřešil, kdyby Ježíš ve svém pokušení neobstál.
 
Ježíš veden Duchem se potřikráte opírá o Zákon, který sámv sobě přišel naplnit.
 
Svody ďábla jsou velice promyšlené. Jedině Ježíš nad nimi zvítězil a vítězí.
            
         Všude tam, kde necháme za sebe bojovat Ježíše Krista, lze nad ďáblem zvítězit.
 
Jak to, že si ďábel myslí, že mu patří království světa. To proto, že jsme v pokušení neobstáli a mnohdy dobrovolně před ďáblem padáme na kolena; tím jej sami dosazujeme na trůn a pomáháme upevňovat jeho panství.
 
Vposledu království tohoto světa sama sebe ničí a zanikají, ale to, co zůstává, je království nebeské.
 
Prosba za neuvedení do pokušení je prosbou o přítomnost Ježíše Krista, který prostřednictvím Ducha svátého nás posiluje a bojuje za nás. 

Odkaz na katechetickou přípravu: 
A nevydej nás v pokušení