2/1 Jenž jsi v nebesích - Hořící keř

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
2
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Exodus 3,1–17
10,00Kč
Mojžíš pásl stáda svého tchána u hory Choréb. Hospodin se mu ukázal v podobě hořícího keře. Keř hořel, a přece neshořel. Mojžíš se šel ze zvědavosti podívat ke keři. Zprostřed keře jej však Hospodin oslovil: Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Takto se náš Pán Bůh představuje. Je Bohem našich otců a je stále jejich Bohem, i když již odešli z tohoto světa. To ti musí, Mojžíši, stačit. Ale Mojžíšovi, tak jako nám, to nestačí. Potřebuje větší ujištění. Potřebuje jistotu, potřebuje znát jméno Boha, ke kterému má upnout svoji víru. Chce znát jméno Boha, kterému má sloužit, protože Hospodin na Mojžíšovi chce, aby vyvedl jeho lid z egyptského otroctví. Mojžíš se brání. Jak má předstoupit před lid a faraóna, aby poznali, že nepřichází ze své vůle, ale z vůle toho, kdo jej posílá? Bude ti stačit, říká Hospodin Mojžíšovi, že já jsem s tebou a že jsem byl s tvými otci. Jsem Bůh věrný, který sliby dané Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi dodržuje: na zemi i v nebesích a vládnu všemu stvoření, svou vládu nikomu nedám Jsem, který jsem.” A všichni to poznají, až vyvedu svůj lid a učiním mnohá znamení. Podle tohoto poznají, kdo jsem. Takový je tedy ,Bůh vašich otců, Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.”
S takovým ujištěním odchází Mojžíš do Egypta k faraónovi, s takovým ujištěním nás Pán Bůh staví do světa.
2 Tm 4,18
           Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království.
          Jemu patří sláva na věky věků, amen.
Boží jméno je nepostižitelné, je samou podstatou Boží existence.
 
Pán Bůh nebeský není nehybný, vzdálený a nemlčí. Nebesa nejsou dál než naše úpěnlivé volání
v egyptském zajetí - hříchu než naše volání o pomoc.
 
Pán Bůh je Bohem všech těch, kteří měli odvahu vyjít na Boží povolání ze své zabydlenosti a spolehnout se na příslib Boží přítomnosti.
 
Oheň Boží lásky nás mnohdy spaluje jako spaloval keř, ale přes to všechno neshoříme.
 
Hospodin je Bohem těch, kteří v Ježíši Kristu rozpoznali toho, který nás vyvedl z naší hříšnosti do Božího království, jež pro působení a přítomnost Ducha svátého smíme prožívat již dnes.
-------------------------------------
Práce s předškolními dětmi:
 
2. píseň, poznámky a úloha pro předškolní věk:
Zazpívejte s dětmi píseň (BTS ). Vyprávějte úlohu z Otče náš č. 2/1 - Hořící keř.
Zeptejte se dětí, zda "nebesa" vnímají jako něco blízkého či vzdáleného. Vyprávějte o povolání Mojžíše ‑ a zdůrazněte Boží blízkost a solidaritu. Ač je Bůh nepřístupný a svatý ‑ jak s bázní poznává Mojžíš u hořícího keře ‑ přece velice dobře ví o trápení a nářku svého lidu, sestupuje a vysvobozuje.
Osnova:          I.   Mojžíš pase ovce daleko od svého trpícího lidu
                     II.  Podivný úkaz ‑ hořící keř
                     III. Hlas ‑ oslovení o  Boží blízkosti
                     IV. Mojžíš se vydává na cestu
Pomůcky: Nechte děti vymalovat obrázky k příběhu a sestavte z nich leporelo. Obrázky namaluj­te podle Osnovy.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Otče náš, jenž jsi na nebesích
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Mojžíš na Orébu