15/1 Amen - Křest etiopského dvořana

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
15
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Skutky 8,26–40
10,00Kč
"Na pokyn anděla se vydal Filip na opuštěnou cestu, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Na cestě jel etiopský dvořan, správce všech pokladů fcandaky, to jest etiopské královny. " Vykonal pouť do Jeruzaléma a teď četl proroka Izaiáše, který prorokuje o utrpení a smrti Mesiáše Krista: „Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa. Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen; kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen." Filip byl k vozu přistrčen. Zeptal se dvořana, jestli rozumí tomu, co čte. Dvořan odpověděl: Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!" Filip začal vykládat Písmo a ,,zvěstoval mu Ježíše."
Když dojeli k vodě zeptal se dvořan. "Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?" Nato se Filip zeptal dvořana, jestli tomu věří. O dp o věděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží." To je jako by řekl: Amen. Oba sestoupili k vodě a Filip jej pokřtil. Oba se rozešli, každý šel svou cestou a radovali se.

1 Pa 29,11

Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava.
 
Své vyznání: „Hospodine, tvá je velikost.. "potvrzujeme slovem Amen, které znamená:
Je to tak, tak věřím, na to spoléhám.
 
Apoštol Pavel říká, že Boží Amen k člověku je Ježíš Kristus. Bůh ve své lásce k člověku šel až tak daleko, že vydal svého Syna všemu ponižování, tupení a smrti, jak o tom prorokoval Izaiáš.
 
Bůh sestoupilv Ježíši k člověku, takže poznal jeho bolesti, nemoci, trápení i všelijaké radosti.
 
Kristus poznal smrt a zmarnění, aby byl od Otce ze smrti vychvácen a vyvýšen.
 
Naše Amen k Ježíši Kristu a tím k Pánu Bohu je znamení křtu, kdy vyznáváme před Bohem i lidmi milost, která se nám dostala tím, že si nás Pán Bůh zamiloval a my jeho.
 
Při křtu (odvozeno od Krista) vyznáváme, že se cele spoléháme na Ježíše Krista, který pro nás zemřel a vstal z mrtvých.
 
--------------------------------------
Práce s předškolními dětmi:
 
12. píseň, poznámky a úloha pro předškolní věk:
Zazpívejte s dětmi píseň "Pánu dík vzdávejte" (BTS 45), vysvětlete dětem, kdo všechno jsou účastní­ky onoho zástupu, do nějž se zapojujeme svým zpěvem, kráčejíce po cestě víry (různé církve přítom­nosti i minulosti) ale i příslušníci různých náboženství ‑ vysvětlete, kdo jsou to národové (podobně to vidí již Ž 117). Vyprávějte podle příručky "Otče náš" s.30 (Amen, 15/1)) "Křest etiopského dvořa­na". Vyprávějte podle osnovy:
           I.  Filip jde na opuštěnou cestu
           II.  Přijíždí etiopský dvořan a čte si bibli
           III. Filip mu zvěstuje
           IV. Černošský dvořan prosí o křest a je pokřtěn
           V. Dvořanova radost
Nechte děti nakreslit obrázky podle Osnovy a sestavte z nich leporelo a využijte je k zopakování příběhu.
   
 
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Amen
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Filipe, pošli to dál