14/1 Na věky - Nový počátek

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
14
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Genesis 6,5–8
Biblický odkaz: 
Genesis 7,8
10,00Kč
"I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý."  Tak člověk zneužil svoji svobodu, tak daleko došel na cestě, která jej odvedla od Hospodina. Hospodin se rozhodl skoncovat s lidstvem pro jeho nevázanost. Jedině Noe a jeho rodina našli milost. I když se zdálo, že nehrozí nebezpečí, Noe na Hospodinovu radu postavil archu, ve které bylo místo pro celou rodinu, ženu, jeho syny a jejich manželky, zvířata čistá i nečistá. Bylo v ní místo pro všechno, co si vybral Hospodin k záchraně.
Přišel déšť a celou zemi pohltily vody. "Bůh však pamatoval na Noeho i na všechnu zvěř a všechen dobytek, který s ním bylv arše." Dlouho trvalo běsnění vod a dlouho ještě trvalo, než vody začaly opadávat a ukázaly se první vrcholky hor.
Archa doplula na pohoří Ararat a vody začaly opadávat. "Když pak přešlo čtyřicet dnů, otevřel Noe v arše okno, které udělal." Vypustil krkavce, ale ten se vždy vrátil, protože nenašel pro sebe potravu. I holubice nenašla ještě na zemi místo, a tak ji Noe nechal v korábu dalších sedm dní. Po sedmi dnech holubici vypustil. "A holubice k němu v době večerní přilétla, a hle, měla v zobáčku čerstvý olivový lístek."
Bůh řekl Noemu: „Vyjdi z archy, ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno tvorstvo, jež je s tebou, všechnu zvěř i ptactvo a dobytek a všechnu havěť plazící se po zemi." Noe vybudoval oltář a vzdal Hospodinu díky. Hospodin viděl, co Noe učinil a vykonal slib:
"Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý, už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil."
Ex 15,18
Hospodin kraluje navěky a navždy.
 
Pro převrácenost lidských srdcí na náš svět přichází potopa. Pán Bůh má společenství lidí - rodinu, kterouv bouři potopy zachraňuje.
 
Potopa přichází na všechny lidi. Noe pro svou spravedlnost před Bohem našel možnost záchrany pro sebe i celou rodinu, ale i pro svět.
 
Samozáhubné dílo člověka, které chce zničit svět, je překaženo. Hospodin nastoluje nový počátek.
 
Hospodin slibuje: Na věky, co bude trvat svět, budu s člověkem, na věky s ním budu, protože jsem ho stvořil a protože jsem si jej zamiloval. Navěky budu přemáhat temné síly moře, aby člověk mohl vyjít z archy a začínat nové počátky.
 
Hospodinova nepochopitelná láska vidí, co všechno je převrácenév lidských srdcích. Jde tak daleko,že posílá svého Syna, abychom v bouřích, které sami na sebe dopouštíme, nalezli záchranu a nové počátky. Ve vzkříšení Ježíše Krista prokázala, že navzdory našíhříšnosti trvá na věky.

 
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Potopa