12/1 I moc - Utišení bouře

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
12
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Marek 4,35–41
10,00Kč
Večer učedníci s Ježíšem sedli na loď za doprovodu jiných lodí a plavili se na druhou stranu. "Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná." Ježíš však na zádi lodi spal. Učedníci jej s výčitkou probudili: „Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?" Ježíš vstal a pohrozil větru a moři, které se tak vzdouvalo: „Zmlkni, utiš se!" Nastalo ticho a vše se uklidnilo. Ježíš řekl: „Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru?" Na všechny padla bázeň a dotazovali se mezi sebou: "Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?"
Ř 1,16
Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří.
Ježíš přemáhá moře mocí slova.
 
Slovem hrozí a přikazuje mocnostem moře, aby se ztišily a přestaly ohrožovat učedníky.
 
Slovem přemohl smrt a Lazara volá z hrobu. Slovem povolává své věrné.
 
Moc Božího Slova, které smíme slyšet prostřednictvím Bible, kazatelů i Božích svědků,
v nás uklidňuje všelijaké bouře strachu a vášní.
 
Tak jako učedníci se divili a nevěřili, tak i my pochybujeme o moci Slova Božího,
které má sílu utišit náš rozbouřený svět.
 
Hospodin takv Kristově slově prokázal a prokazuje svoji moc.
 
---------------------------------------
Práce s předškolními dětmi:
 
10. píseň, poznámky a úloha pro předškolní věk:
Zazpívejte s dětmi píseň Pán Bůh je síla má (BTS 42; EZ 182). Vyprávějte o utišení bouře podle příručky Otče náš (list 12/1) - Utišení bouře.
Osnova:          I.   Učedníky s Ježíšem zastihla na jezeře veliká bouře
                     II.  Učedníci se bojí, Ježíš spí
                     III. Ježíš utišuje vichřici
                     IV. Ježíš povzbuzuje víru učedníků
Vybarvujte s dětmi obrázky a udělejte z nich leporelo.
 
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky