11/2 Neboť tvé je království - Podobenství o hostině

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
11
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Lukáš 14,15–24
10,00Kč
Bude se konat veliká hostina. Hosté jsou pozváni, vše je přichystáno. Čas hostiny přišel a ten, který hostinu uspořádal, poslal sluhy, aby to vyřídili pozvaným. Pozvaní se vymlouvají, proč se nemohou zúčastnit hostiny. Jeden si koupil pole, druhý pět párů volů a třetí se musí věnovat manželce.
"Prosím tě, přijmi mou omluvu.” Pán se rozhněval a řekl služebníkovi: „Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé,
zmrzačené, slepé a chromé." Vyšel a přišli, ale ještě stále byla u stolu místa. Řekl pán: „Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je,
ať přijdou, aby se můj dům naplnil." Konala se hostina, ale ten, kdo byl pozván a odmítl pozvání, neokusil z hostiny, kterou přichystal pán.
L 14,15
Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím.
 
Jak často je připodobněno království Boží k hostině. Jak často záleží na přípravě a připravenosti.
 
Hostinu chystá Pán Bůh, jsou pozváni hosté a jsou připravena místa. Také vše ostatní je přichystáno - dokonáno.
 
Bůh v Kristu Ježíši přišel mezi nás a poznal naši bídu. Byl ukřižován a sestoupil až tam, kde je nicota,
byl povolán k životu a vzat k Otci, kde se za nás přimlouvá. Tím přichystal vše potřebné, aby hostina mohla začít. 
 
K hostině jsme zváni do společenství Kristovy církve, kde již nyní u stolu Páně se smíme radovat.
Smíme slavit slavný hod, kde k nám přichází království Boží a kde se připojujeme k těm, kteří nás již předešli do království nebeského.
 
Nespoléhejme na poklady (majetek, rodinu, pracovní kariéru) tadyv tomto světě, protože nás vzdalují od slavné hostiny.
 
Pozvání do společenství Božího lidu není omezeno jenom na předem pozvané', ale vztahuje se na celé lidstvo a není místa,
kde by zpráva o Božím království neměla být zvěstována.
 
---------------------------------------
Práce s předškolními dětmi:
 
9. píseň, poznámky a úloha pro předškolní věk:
Zazpívejte s dětmi píseň Pánu dík vzdávejte (BTS 45). - Vyprávějte podobenství o hostině (může­te se inspirovat oddílem 11/2 z příručky "Otče náš").
Osnova:          I.   Sluhové vyřizují pozvání na hostinu a ve dveřích jsou odmítáni
                     II.  Přicházejí lidé chudí, zmrzačení, slepí, chromí
                     III. Sluhové zvou ještě dál
                     IV. Nakonec bylo na hostině plno lidí
Pomůcky: Nechte děti nakreslit obrázky podle listu 11/2 a sestavte z nich lepo­relo.  

Odkaz na katechetickou přípravu: 
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky