10/1 Ale zbav nás od zlého - Podobenství o pleveli mezi pšenicí

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
10
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Matouš 13,24–30
10,00Kč
Ježíš vyprávěl podobenství o království nebeském. Království je připodobněno poli, na kterém jeden člověk zasel „dobré semeno. "Když lidé spali, přišel nepřítel a na pole nasel plevel. Ponejprv vše rostlo pospolu. Teprve až vzrostlé rostliny nasadily na klas, ukázal se i plevel. Sluhové, kteří to viděli, přiběhli za svým pánem: „Pane, cožpak jsi nenasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?" Pán odpověděl: „To udělal nepřítel. "Služebníci chtěli vytrhat plevel, aby neudusil pšenici. Pán pole však služebníky zarazil: "Hle, protože při trhání plevele byste vytrhali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně." Včas žně se všechno oddělí. Pšenice bude sklizena do stodol a plevel vyrván i s kořeny a spálen.
           2 Tm 4,18
Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků, amen.
 
Kyž lidé spali, přišel nepřítel. Nejenže lidé usnuli, ale dílo nepřítele rozpoznali pozdě, když se již na poli zabydlelo. Zlo je ve světě pro lidský hřích.
 
Člověk svým spánkem-hříchem umožnil nepříteli dílo, které zapustilo kořeny.
 
Veškeré lidské snahy o vlastní nápravu věcí, tak jak navrhují služebníci, končí ještě větším napácháním škod.
 
Nechte to růst pospolu, při žni se vše ukáže. Zen bude a bude užitek, není proč se bát.
Při konečné žni, která patří pánovi, bude dobré semeno odděleno od zlého.
 
Zlo nemá. ohrožovat naši víru.
 
Žeň není ale jenom skutečnost posledních časů (eschatologická). Všude tam, kde do světa vstupuje Boží spravedlnost již nyní nastává žeň,
kterou určil Pán. Bůh nás už nyní zbavuje moci zlého.
 
Vše, co nasel nepřítel, je spáleno, ale dobré semeno nese užitek. 

Odkaz na katechetickou přípravu: 
Zbav nás od zlého