Provařená mládež

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2005
Minulý nápadník se zabýval domovní
mládeží – scházení se po různých do-
mácnostech. Domovní prostředí, resp.
jeho část (kuchyň) skýtá další možnost
zpestření setkání mládeže – společná
večeře. Je-li dobře vybavená fara, mů-
žeme se oddávat kulinářskému umění i na
faře. Nejprve je nutné vybrat jídlo, které
nikomu nevadí a které je možné připravit
v patřičné kvalitě a množství v podmín-
kách, ve kterých se mládež schází. A pak
už se jen shodnout na postupu a druzích,
množství a úpravě přísad, zvolit šéfku-
chaře a může se začít vařit. A právě do-
hadování na postupech a ingrediencích
pro přípravu všem důvěrně známého jídla
představuje úžasnou možnost se pohá-
dat, ale hlavně se něco nového o druhých
dozvědět. Snad ještě více než společná
příprava jídla zpestří setkání samotná
konzumace u jednoho stolu. Prostřená
tabule nabízí množství jazýček laskají-
cích pochutin a navíc také možnost být
skutečně s ostatními pohromadě (brání
skupinkování a od jídla přece nikdo ne-
uteče) a netradiční zneformálněná at-
mosféra umožní bavit se o jiných nových
tématech. Jídlo není cílem takového se-
tkání, je jen prostředkem k vzájemnému
lepšímu poznání. A tak ať se jídlo zdaří
nebo nezdaří, na takové netradiční se-
tkání zůstanou vždy silnější vzpomínky.