Přátelství - kterak získati a udržeti přátele... Tři symboly

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2008
 
  
(Přísl 27, 5, 6, 9, 10)
Úvod (pro vůdce v hlavních rysech):
Přátelství je předmět, o kterém každý z nás již něco ví – ale přeci ne tolik, aby se lecčemus nemohl ještě přiučiti. Každý z nás chce být někomu přítelem, ale touží po přátelství.
V Kristu mám dokonalý vzor pravého přátelství. Proto musíme pozorně čísti v Bibli, abychom v ní našli některé vlastnosti, které jsou nezbytně nutné k opravdovému přátelství.
Ilustrace:
1) Připrav a přines do schůze šíp a gumový míč. Vysvětli mládeži, že láska k přátelům má býti jako šíp a ne jako míč. Nechť přátelství naše se podobá takovému šípu, který se zaryje – a zůstane pevně vězet. – Mnozí lidé však nemají pro bližního nic více nežli přátelství podobné míči, který přiletí k předmětu – ne však aby zůstal – ale aby se zase odrazil – a odkutálel dál. Pravé přátelství nehledá svých výhod – kde by co dostalo – ale pravé přátelství přináší travlou sympatii, pomoc a povzbuzení.
2) Ilustrace na tabuli:
Nakresli na tabuli kruh. Vysvětli, že v životě je mnoho kruhů. Je tu např. kruh známých, kruh přátel, kruh obchodníků, umělců, hudebníků, učenců a dělníků. Je tu kruh boháčů a chudáků – kruh lidí vyššího a nižšího společenského postavení. Každý tento kruh pojímá lidi jen stejného postavení společenského – a vylučuje lidi, kteří mají odlišné zájmy anebo i povolání. (Vysvětli zde kastovní systém v Indii, kde lidé z různých přesně vyměřených kas se nesmí stýkati – ani mluviti s lidmi z kasty nižší, z obavy, aby se od lidí nižšího společenského postavení neposkvrnili.) Je však jeden kruh, který v sebe pojí všecky lidi bez rozdílu společenského postavení a bez ohledu na jejich hmotné poměry. Jest to kruh lásky: je to opravdové přátelství, které chce překlenout všecky předsudky, které lidstvo od sebe odděluje. Je to opravdové přátelství, které chce spojit lidstvo v jednu velikou rodinu bratří a sester – nejen v jednom národě – ale chce zavést všesvětové bratrství, které by pojilo všecky národy – a které by uskutečnilo onen tak toužebně očekávaný mír světový – a to ne bodáky a ozbrojenou mocí – ale láskou, přátelstvím a vzájemným porozuměním. A chceme-li docíliti sblížení se národů – pak musíme nejdříve sami pěstovati upřímné, nefalšované přátelství mezi sebou: doma v rodině – ve škole – v úřadovně – v kostele. Dejme tedy svým přátelům to nejlepším, co máme.
Otázky k rozhovoru:
1) Proč toužíme po přátelství?
2) Jakých vlastností je třeba k opravdovému přátelství?
3) Kterak můžeme vyjádřit své přátelství vůči lidem?
4) Proč musí být pravé přátelství nesobecké?
5) Kterak povzbuzuje náboženství přátelství?
6) Co máme právem očekávat od svých přátel?
7) Kdy je přátelství těžké?
8) Jaký je vzat mezi modlitbou a přátelstvím?
9) Kterak může křesťanská snaha (sdružení mládeže) pěstovat přátelství?
10) Co ničí a znemožňuje přátelství?
V.V.
 
Tři symboly

Naznačená metoda studia biblického textu je použitelná pro jakýkoli výrazný a inspirující biblický text. Otevírá velmi přirozeně možnost zapojit se do diskuse o něm všem členům skupiny. Nejvhodnější je skupinu o velikosti 10 – 15 členů.

(Pracovat můžeme např. s jedním z nejvýraznějších biblických textů – s Dvojím přikázáním lásky – Mt 22,34-40.)

0. Fáze: Příprava

Vedoucí programu si doma text důkladně projde. Vlastní přemýšlení nad textem doplní četbou 1 – 3 vhodných výkladů nebo komentářů. Na konci této přípravy nemusí znát odpovědi na všechny otázky, které mohou nad textem vyvstat, ale přinejmenším na ty, které se nabízejí nejvíce.

(Zde např.: Jaké byly základní charakteristiky farizeů a saducejů? V čem spočíval „chyták“ položené otázky? Jaká měla židovská zbožnost té doby vztah k přikázáním? Co to znamená, když někdo někoho miluje „celým svým srdcem…“? Co to znamená, milovat „jako sám sebe“? Podařilo se tazatelům Ježíše nachytat?)

1. Fáze: Úvod

V této fázi účastníci ještě nevědí, který text se bude probírat. Vedoucí programu se pokusí otevřít téma textu zajímavým příběhem, anketou, obrázkem atp.

(Náš konkrétní text se dá otevřít např. takto: Vedoucí vyhlásí malou anketu. Každý obdrží malý lísteček s nedokončenou větou: „Nejdůležitějším úkolem mého života je…“ Větu doplní, lísteček složí a hodí do připraveného košíku. Vedoucí pak lístečky zamíchá a postupně čte doplněné věty.)

2. Fáze: Tři symboly

Každý účastník obdrží papír s přepsaným biblickým textem. Text se společně hlasitě přečte.

Někam, kam všichni vidí (flipchart, tabule, větší papír), vedoucí umístí tabulku s 3 symboly: vykřičník, otazník, šíp. Vysvětli jejich význam: Otazník patří tam, kde něčemu nerozumíte. Vykřičník umístěte u slova, věty či motivu, který vás zaujal. Třeba jste si ho i ve známém textu dříve nevšimli nebo vám připadá jinak zajímavý. Šíp k místu, které Vás osobně oslovilo – jako povzbuzení, napomenutí atp. Účastníci jsou povzbuzeni, aby do svého textu umístili, pokud možno, alespoň jednou každý ze tří daných symbolů.

Následně se 10 – 20 minut věnuje osobní četbě a přemýšlení nad daným textem.

3. Fáze: Diskuse nad textem

Vedoucí nyní moderuje diskusi nad textem. Postupně se procházejí všechny tři symboly.

V první fázi (otazník) se prohovoří nejasnosti textu. Zde by měl vedoucí využít malý „náskok“ vzniklý po jeho přípravě na setkání.

V druhé fázi se dostaneme k pro účastníky zajímavým a inspirujícím místům textu. Zde by měl vedoucí už hovořit méně, spíše je nyní jeho úkolem diskusi moderovat (např. se pokusit zapojit do rozhovoru i méně aktivní účastníky).

V třetí fázi si všichni navzájem „kážeme“. Hovoříme o tom, jak text zasahuje právě nás.

4. Fáze: Stručné zakončení

Vedoucí na závěr velmi stručně shrne, oč v textu jde, a případně také zvolí vhodný způsob zakončení modlitbou, písní atp.

(Zde se nabízí odvolat se na úvodní anketu a nabídnout doplnění věty z ní takto: „Nejdůležitějším úkolem mého života je vyjadřovat lásku Pánu Bohu a lidem, které mi Pán Bůh pošle do cesty“.)

 
Biblický odkaz: 
Přísloví 27,5–6
Biblický odkaz: 
Přísloví 27,9–10
Biblický odkaz: 
Matouš 22,34–40
Přiložený soubor: 
Autor: 
V., V.
Autor: 
Mazur, Roman
Rok vzniku: 
2008