Blahoslavenství, Úspěch

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2008
 
Blahoslavenství
Pomůcky:
– pracovní list s textem blahoslavenství
(vyrobíte následovně: vytiskněte na
papír formátu A4 text z Mt 5, 3-11 tak,
aby byl pouze v levé půlce papíru, pravá
půlka bude prázdná)
– 1 list papíru A3
– fix/pero pro každého účastníka, svíčka,
Bible
Postup:
– rozdejte účastníkům pracovní listy
1. ÚVOD:
Po křtu a pobytu na poušti, poté co se
Ježíš obklopil věrnými druhy, potuloval
se po Galileji, rozmlouval s lidmi a stával
se v očích mnoha stále zajímavější.
Mnoho lidí jej následovalo. A on cítil,
že má něco vyřídit, něco zvěstovat. Na
jednom happeningu na nejmenovaném
kopci pak náhle promluvil. A jeho první
slova (první slova Kristova učení, první
slova Boží zvěsti) zněla nějak
takto: z pracovního listu přečtěte (nebo
vybídněte někoho, aby přečetl) Ježíšova
blahoslavenství. (Tip: můžete číst všichni
společně).
2. PRÁCE S TEXTEM:
(tip: pracujte ve dvojicích nad jedním
pracovním listem)
a) Přečtěte následující podněty a otázky.
Překvapivá slova na začátek, že? Poněkud
nesrozumitelná, dají se pochopit
různě. Co tím chce Ježíš vlastně říci?
Někdo se má cítit blaze, vnitřně spokojeně,
happy. Neboť TI NĚKDO budou
Bohem odměněni...
b) Zadejte účastníkům následující
úkol: Zkuste nyní do prázdného sloupce
vpravo napsat svůj seznam devíti
jedinců, kteří by podle vás byli odměněni
dnes. Nikoli konkrétních 9 lidí a jejich
jmen; spíše 9 profesí, charakterů, životních
postojů či příběhů, zkrátka devět
charakteristik, které budou podle vás
Bohem odměněny
c) Mezitím co účastníci vyplňují svůj
pracovní list, rozložte doprostřed místa,
kde sedíte, list papíru A3
d) Každý přečtěte svých 9 jedinců, kteří
by měli být odměněni. Všichni se zkuste
shodnout, vybrat ze svých blahoslavených
pět takových, na kterých se
dohodnete všichni. Napište je fixem na
velký papír uprostřed vás.
e) Nyní udělejte fixem čáry mezi
6. a 7. veršem a mezi 10. a 11. veršem
v biblickém textu v levém sloupci.
Vysvětlete, proč jste text takhle rozdělili:
Ježíšova blahoslavenství tak rozdělíte
na tři části, které značí jejich trojí
charakter. V poslední části (verš 11)
blahoslaví Kristus své přímé následovníky,
učedníky, křesťany, církev. V druhé
části (verš 7 až 10) jsou Ježíšem blahoslaveni
ti, kteří se nějakým způsobem
snaží naplňovat ideu Božího království,
žít podle určitých pravidel, žít správný
život. V první části (verš 3 až 6) zvěstuje
však Ježíš ještě něco jiného. Odměny
se tu dostává bez zásluh. Ježíš tu chce
především potěšit, zvěstovat naději
bez podmínek konkrétního chování;
naději pro všechny, kteří si nedělají velké
naděje. V celém biblickém textu jsou
tak blahoslaveni jednak křesťané, jednak
lidé čistého srdce, jimž je cizí každá
zákeřnost. V první části jsou však
těšeni i ti, kdo nemají vůbec nic; jsou
prostě jen chudí, v duchu ztratili smysl
života, ztichli, neboť je nikdo neposlouchá.
Třetí část blahoslavenství by
se dala shrnout pod pojem VÍRA, druhá
pod pojem SPRAVEDLNOST, první pod
pojem NEZASLOUŽENÁ MILOST.
f) Po tomto výkladu a rozdělení ať se
každý (ve dvojicích, ve skupinách)
podobně zamyslí nad svými vlastními
blahoslavenstvími. K jednotlivým
si napište, ke kterému významovému
typu biblických blahoslavenství se
spíše kloní (VÍRA, SPRAVEDLNOST,
NEZASLOUŽENOST). Máte zastoupeny
všechny tři představené typy? Který
typ převažuje? O čem to vypovídá?
(Nesouvisí to nějak s lidským a Božím
vnímáním spravedlnosti? V čem se liší
důrazy?)
g) Stejně se zamyslete a rozdělte pět
společných blahoslavenství, na kterých
jste se shodli. Jaký typ, jaké kritérium
zvítězilo v rámci demokratického
hlediska?
3. ZÁVĚR:
Přečtěte následující shrnutí:
Mojžíš kdysi vystoupil na kopec, aby
odtud zvěstoval určité směrovky, podmínky
k novému životu, tzv. desatero.
Také Ježíš vystoupil na kopec, aby zvěstoval
pozvání k novému životu. S láskyplným
pohledem nás chce potěšit; zvěstuje
tak pozvání bez podmínek, zvěst
milosti, zkrátka evangelium. Dobrou
zprávu pro všechny.
4. ZTIŠENÍ:
Zhasne se. Zapálí se svíčka, která se
položí na střed papíru s pěti společnými
blahoslavenstvími uprostřed všech. Čte
se Mt 5, 14-16. Může následovat modlitba.
Pešout Lukáš
 
Úspěch
V roce 1924 vycházely v Bratrstvu přílohy
pro práci s mládeží (Příloha biblických
studií ve sdruženích Č.B.M.E.).
Jednalo se o připravené programy, které
mohli využít laici – mládežníci. Autorům
šlo o to, aby se „všemožně podporovalo
prosté, upřímné, samostatné
vyjadřování členů“ a „aby se průměrnému
členu ve sdružení umožnil jeho
vlastní názor a náboženský projev.“ (V.
Vavřina).
Proto si můžete nyní vyzkoušet, jak
tenkrát smýšleli o světě! Nebraňte se
aktualizaci!... Nezalekněte se oslovení
- při vedení programu budete prostě
„vůdcem“:).
Úspěch
M 8, 1-18
Příloha 1 k Bratrstvu 1924/1
Úvodní slovo pro vůdce: Nejprve si
musíme uvědomit, co úspěch je. Mnozí
měří úspěch dle množství získaného
bohatství. V očích Pána Ježíše však
bohatí lidé byli velmi často obrazem
neúspěchu. Dle jeho názoru úspěch
byl a je pojmem duchovním a ne materielním:
jinými slovy: Ten může mluvit
o úspěchu, kdo vystihl, jaké úmysle s ním má Bůh – a který se dle této
jemu zjevené vůle Boží též řídí. V tomto
ohledu byl Pán Ježíš krásným příkladem.
On byl tím, čím ho Bůh chtěl míti.
I.
Ilustrace: Nakresli na tabuli žebřík. Na
něj napiš slovo „Úspěch“. Zdůrazni,
že k úspěchu nutno se propracovat –
pomalu, od stupně k stupni výše, až se
dostaneme na výši, kterou nazýváme
úspěchem.
Vyzvi členy, aby jmenovali některé
vlastnosti, které vedou k úspěchu. Tak,
jak jsou jmenovány, piš je na šprysle
žebříku, hotov jsa o každé jmenované
vlastnosti několik slov říci. (Poctivost,
pravdomluvnost, služba, pilnost,
zdraví, vděčnost, dochvilnost, ochota,
vzdělání, věrnost, víra, náboženství
atd.)
II.
Přines do schůze obyčejný balon, který
děti nafoukávají a který při ucházení
vzduchu do něj vtlačeného vydává
ostrý, pronikavý ton. Než začneš mluvit,
nafoukni ho před členy. Upozorni
na rozdíl objemu před a po nafouknutí.
Mnozí myslí, že velikost je úspěch.
– Řekněme, že chudý člověk si svou
vychytralostí dopomohl k velkému jmění.
(Mnozí nabudou bohatství často
podvody anebo nepoctivým, bezohledným
jednáním). Lidé za nedlouho mluví
o velkém úspěchu takového člověka.
Za krátko mu bohatství přineslo moc
a slávu v očích lidských. – Bůh ale vidí
hlouběji nežli člověk: Lesk bohatství
nezaslepí Boha: On vidí sice, že člověk
ten získal značné jmění – ale jestliže
toto jmění ho nepozvedlo také mravně
i duchovně – Bůh vidí, že jeho duše
je právě tak prázdná jako ten zdánlivě
veliký balon.
Nyní balon propíchni: V okamžiku
splaskne a stává se nepotřebným, bezúčelným.
To samé se stane s člověkem,
jenž následkem velkého úspěchu
zpyšněl a stal se domýšlivým. Ten,
kdo shromažďuje jen pro své tělo, ale
zapomíná na svou duši, ten je v očích
Božích bláznem (Lk 12, 15-21). Zdánlivá
jeho hodnota splaskne právě tak
před zpytujícím okem Božím, jako
praskl tento nafouklý balon před hrotem
špendlíku.
Úspěch je pojem duchovní a duševní.
Ten může v pravdě mluviti o úspěchu,
kdo získal na vlídnosti, v lásce, víře
a podobných vlasnostech, které apoštol
Pavel jmenu je „Ovoce Ducha“ (Gal.
5, 22). Bez těchto vlastností, byť bychom
i získali celý svět a slávu svých
spoluobčanů, nebudeme ničím jiným
nežli takovými nafouknutými balony,
které sice svým objeme se zdají být
velkými – ale v kterých přece není nic.
Otázky k rozhovoru:
1) Co nazýváme úspěchem v životě?
2) Co je nepravý, nebo zdánlivý
úspěch?
3) Může nezdar a neúspěch člověku
někdy být prospěšným?
4) V jakém smyslu pomohl neúspěch
marnotratnému synu?
5) Kdy můžeme mluvit o úspěchu,
i když jsme se zdánlivě setkali s neúspěchem?
6) Proč nelze měřit úspěch člověka vždy
dle jeho nahromaděného bohatství?
7) V čem spočívá opravdový úspěch
člověka?
8) Může nám vzdělání dopomoci
k úspěchu?
9) Jmenuj některé věci, které člověku
brání v dosažení úspěchu.
10) Může zábava se stát nepřítelem
úspěchu?
J.V.
Biblický odkaz: 
Matouš 5,3–11
Přiložený soubor: 
Autor: 
Pešout, Lukáš
Rok vzniku: 
2008