Bible okem malířů... Ideál a realita... Jedna věta... Křestanské profily

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2008
Bible okem malířů
Některá témata naší víry jsou častým námětem výtvarného umění. Zvlášť největší svátky – Vánoce a Velikonoce – jsou ztvárněny na tisíc způsobů. Je to šance pojmout biblický program trochu jinak a objevit, že „notoricky známe“ příběhy nejsou zase až tak jasné, jak se nám možná zdá:

Pomůcky:
Okopírujte z výtvarných a jiných publikací reprodukce obrazů například narození Ježíše Krista – betlémské scény. Můžete použít scaner, barevnou ale i černobílou kopírku. Obrazy najdete v různých vydáních dějin výtvarného umění a monografiích, v ilustrovaných biblích a biblických encyklopediích, ale například i ve zpěvníčcích „Buď tobě sláva“ či „Zpívejte s námi“.
Z kopií udělejte dvě až čtyři sady stejných obrázků. Každá by měla obsahovat asi 10 – 15 obrázků.

Postup:
Rozdělte se na dvě nebo čtyři skupiny podle počtu účastníků. Každá skupina dostane jednu sadu okopírovaných obrázků. Jejím úkolem bude, aby během 20 minut vybrala z daných obrázků jednak ten, který podle ní nejvíce, jednak ten, který podle ní nejméně, odpovídá biblickému poselství. Každá skupina si také zvolí svého mluvčího, který ji bude v následujícím rozhovoru zastupovat.
Když jsou skupiny hotovy, představí si dvě navzájem obrázky, které vybraly a svůj výběr se pokusí zdůvodnit. Úkolem mluvčích nyní bude, aby se dohodli na společném řešení – tj. aby se pokusili druhou skupinu buď přesvědčit o oprávněnosti svého výběru nebo uznali argumenty druhé strany. Pokud jsou skupiny čtyři nebo více, pokračujte obdobně dále, až se všichni shodnou na jediném řešení.
Na závěr (nebo pokud se dohadování skupin dostane do patové situace) je možné si evangelijní příběhy o narození Ježíše z bible přečíst ( Matouš 1,18 – 2,12; Lukáš 2,1 – 20 ). Přitom si můžete udělat inventuru detailů: které jednotlivosti a symboly se vyskytují v kterém evangelijním podání ( Tedy kde je hvězda, kde jesle, kde pastýři, kde mudrci, kde andělé, atd. ), které se nevyskytují v žádném ( tři králové, andělé u jeslí, vůl a osel…). Přemýšlejte i nad tím, které detaily či symboly autoři „přičerpali“ odjinud a odkud a zda-li mohou či nemohou být biblicky oprávněné. Tak jako rozdílnost v podání jednotlivých evangelií naznačuje, že v nich nejde jenom o mechanický popis události (jakousi reportáž), tak ani výstižnost uměleckých děl nelze hodnotit pouze podle popisné věrnosti. V obou případech jde o interpretaci, která se snaží různými prostředky sdělit hlubší obsah a význam. Biblické poselství proto může lépe vyjadřovat zpracování na biblických reáliích nezávislé než to, které je domněle věrně kopíruje.

Závěr:
Pokud zvolíte jako téma Ježíšovo narození, můžete si na závěr přečíst z Apokryfů od Karla Čapka „Svatou noc“. Pokud si vyberete téma velikonoc, můžete z téže knížky číst „Ukřižování“ nebo „Pilátův večer“. Také k jiným biblickým příběhům jistě najdete literární ilustraci.

Zděněk Šorm
 
Ideál a realita
Téma
Co znamená být křesťanské společenství
Postup
Rozdejte účastníkům papír A3 a tužku (fix,
pastelku).
Požádejte je, aby namalovali dva obrázky. Na
jedné straně papíru svou ideální představu
sboru (mládeže, Ymky, …), na druhou stranu
realitu, jak ji vidí. Dejte jim asi 10 minut
na práci. Pak je požádejte, aby jeden po druhém
ostatním ukázali své obrázky a vysvětlili,
co jejich obrázky znamenají. Toto sdílení
pomůže soustředit se na téma a připomene
napětí mezi našimi ideály a realitou, v níž
žijeme.
Může následovat diskuse o tom, jak realitu
přiblížit ideálům
a co pro to každý ve své situaci může udělat.
Příklady
Živý strom plný života & „mrtvý“ strom. Lidé
stojící v kruhu a držící se za ruce, spojení
s Kristem (kříž) & izolovaní, osamělí lidé, stojící
každý sám.
Dveře otevřené pro všechny & jenom málo lidí
uvnitř, většina stojí venku.
Pomůcky
Papír A3 (nebo A4), tužka (fixy, pastelky) pro
každého účastníka.
Michal Šourek
 
Jedna věta
Téma
Jakékoli téma
Biblický text
Text vybraný podle zvoleného tématu.
Popis
Rozdělte v ybraný biblick ý text na část i
(můžete ho rozdělit podle
veršů nebo jiným způsobem). Napište jednotlivé
části na zvláštní
lístečky a dejte je různým lidem s prosbou,
aby si připravili
komentář ke své části textu - cca 1 minutový.
Udělejte
to s dostatečným předstihem, aby měli čas
na přípravu.
Po zahájení požádejte vybrané účastníky, aby
jeden po druhém
přečetli svou část textu a řekli svoje slovo.
Zakončete
přečtením celého textu a modlitbou.
Zvěst
Zvěst podávají různí lidé na základě toho,
jak je
samotné text oslovuje a mluví k nim.
Pomůcky
Lístečky s biblickými texty.
Variace
Neprobíráme jeden oddíl, ale zvolíme téma
a jako základ pro sérii krátkých zamyšlení
vybereme z různých míst Bible verše, které
se vztahují ke danému tématu.
 
Křestanské profily
Téma
Křesťanský život
Biblický text
Židům 12,1-3 (a 11,1-39)
Popis
Všem dejte list papíru a požádejte je, aby napsali
jména tří lidí, které považují za opravdové
křesťany (mohou to být lidé z jakékoli doby,
i historické postavy). Požádejte účastníky,
aby se nad těmito třemi postavami zamysleli
a napsali jejich stručnou charakteristiku/
profil:
Co je pro ně typické? Jací jsou? Jak žili/žijí?
Jak vyjadřují svoji víru?
Dejte jim cca 10-15 minut na to, aby postavy
našli a popsali. Pak účastníky rozdělte do
trojic, kde prodiskutují, co napsali.
Může následovat krátká diskuse v plénu nad
otázkou: Co je nejdůležitějším znakem/projevem
křesťanské víry?
Variace
Obměnu této hry lze použít jako seznamovací
hru. Každý se představím, řekne o sobě
několik důležitých informací (jméno, bydliště,
práce, atd.). Navíc uvede jméno člověka,
kterého by rád pozval na večeři, spolu se zdůvodněním,
proč by pozval právě jeho.
Pomůcky
Papír a tužka pro každého.
 
Šourek, Michael
Autor: 
Šourek, Michael
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2008