20 Jonáš

Verze pro tiskPDF verze
10,00Kč

JONÁŠ

Lidé města Ninive žili hříšně, navzájem si ubližovali. Izraelci jim říkali pohané, protože nevěřili v Hospodina. Hospodin poslal proroka Jonáše, aby zvěstoval obyvatelům města Ninive, že se blíží den, kdy bude město zničeno.

Jonáš nechtěl vyřídit tak neradostnou zprávu. Myslel si, že uteče před Pánem Bohem. Vstoupil tedy na loď. Na moři se však rozpoutala bouře a lodníci mysleli, že je to kvůli Jonášovi. Proto ho svrhli do moře.

Hospodin ale chtěl, aby Jonáš splnil svůj úkol v městě Ninive. Poslal Jonášovi na pomoc velrybu. Velryba Jonáše spolkla a vyvrhla na břeh. Hospodin tak Jonáše vrátil na cestu.

Jonáš tři dny procházel městem Ninive.

"Přišel čas a Hospodin vás ztrestá. Jen čtyřicet dní a město Ninive bude zničeno,' volal.

Jak obyvatelé města uslyšeli rozsudek, který nad nimi vyslovil Hospodin, velice se ulekli.

"Naše město bude zničeno! Čiňme pokání, snad se Hospodin nad námi slituje!'

Lidé začali litovat svých činů. Král města nařídil nosit smuteční roucho a postit se. Sám nic nejedl a nepil. Modlil se za záchranu města.

Hospodinu se zželelo města Ninive. Odpustil obyvatelům města.

Ale Jonáš se rozhněval:

"Vždyť jsem to tušil. Hospodine, ty se vždy necháš obměkčit a smiluješ se, místo abys trestal. Teď vypadám jako lhář!"

Rozzlobený Jonáš vyšel za město a čekal, co se bude dít. Přes noc v místě, kde Jonáš odpočíval, vyrostl břečťan a za parného dne dával Jonášovi stín. Druhého dne však břečťan uschl a za poledního žáru sužovalo Jonáše vedro. Jonáš litoval stínu i břečťanu, že se nad ním nerozprostírá.

Hospodin mu však řekl: 'Když tobě je líto břečťanu, který jsi ani nezasadil, ani neopatroval, proč mně by nemělo být líto Ninive, tohoto velikého města plného lidí?'

Hospodin se smiloval nad městem, neboť jeho obyvatelé prohlédli.

Verš: I. Ž 139,7 Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří?

  1. Ž 118,1 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.

Nová slova: pokání, pohan, milosrdenství, postit se Rozhovor: máme skutečně radost, když se něco změní k lepšímu?

  • co je víc - trestat, nebo důvěřovat v nápravu?

(Jon 1-4)

Odkaz na katechetickou přípravu: 
Popeleční středa