19 Jeremiáš

Verze pro tiskPDF verze
10,00Kč

JEREMIÁŠ

Králové Izraele opět nechodili po cestě, kterou jim ukázal Hospodin. Město Jeruzalém, kde stál chrám Hospodinův, bylo ohroženo okolními národy, kteří se ho chtěli zmocnit.

Jeremiáš, který byl poslán od Pána Boha, kázal v chrámě: "Jeruzalém bude zničen, chrám rozbořen, jestliže nezměníte svůj život. Jestliže nebudete dodržovat smlouvu, kterou s vámi uzavřel Hospodin, on z ní ustoupí."

Když tato slova uslyšel král, rozhněval se na Jeremiáše. Vyhnal ho z chrámu a zapověděl mu kázat lidem.

"Sedni si a piš, co ti povím," rozkázal Hospodin Jeremiášovi. Všechna vidění, která byla Jeremiášovi zjevena, napsal pomocník na papyrus - papír, který byl vyroben z rákosu. Pomocník Jeremiášův pak přečetl papyrus v chrámě. Lidé, kteří slyšeli o zkáze chrámu a města Jeruzaléma, se zalekli. Jeremiášovu pomocníkovi řekli: "Dej nám papyrus. My jej přečteme králi. Ty se však s Jeremiášem schovej, aby na tebe nedolehl králův hněv."

Když předčítali králi slova napsaná na papyru, král se rozhněval. Uřízl kus papyru a hodil jej do ohně, u kterého se ohříval.

"Sedni si a piš znovu," zaznělo nad Jeremiášem, "král spálil papyrus, který jsi mu poslal, ale ty jej napiš znovu."

Tak Jeremiáš psal opět slova od Hospodina, která se nedala zničit ani hněvem lidí ani ohněm. Verš: 1P 1,24b Uschne tráva, květ spadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky.

Nová slova: chrám

Rozhovor: lze dnes zničit Boží slovo nebo nějakým způsobem umlčet?

  • dáváme pozor, aby bylo správně čteno?

  • hra - jedno dítě je král, ostatní mu podávají "zprávu od Hospodina" a on ji neustále zahazuje, děti mu ji znovu podávají.

(J 26,1-10; 36,1-32; 37,1-9)