18 Eliáš

Verze pro tiskPDF verze
10,00Kč

ELIÁŠ

Všichni izraelští králové nebyli takoví jako král David. Nechodili po cestě, kterou jim ukázal Pán Bůh. Mnohdy se starali jen o to, co jim bylo příjemné. Ohlíželi se po ostatních národech. Chtěli napodobovat. Králové chtěli mít veliké a silné vojsko, chtěli mít bohatství a nádheru královského dvora. Zapomínali na Pána Boha, stavěli si modly a uctívali je.

Nejhorší mezi těmito králi byl král Achab. Achab si vzal ženu Jezábel, která byla zlá. Jezábel donutila Achaba, aby postavil chrám pro jiného boha, než je Hospodin. Achab poslouchal Jezábel více než muže, kterého poslal Hospodin, aby Achaba varoval a napravil. Ten muž poslaný od Hospodina se jmenoval Eliáš.

Eliáš vykonal mnoho znamení, která měla Achaba a Jezábel odvrátit od zlé cesty. Ti však na napomínání nedbali. Jezábel dala povraždit všechny Hospodinovy proroky.

Eliáš prchal pouští před zlobou Achaba a Jezábel. Došel ke keři a u něho klesl.

"Nechci už žít,' zabědoval a únavou usnul. Podvakrát jej vzbudil anděl a poručil:

'Posilni se na cestu. Zde je chléb a voda. Před tebou je velká pouť/

Eliáš se posilnil chlebem a vydal se na cestu. Čtyřicet dní kráčel pustou krajinou, až došel na horu Oreb, kde se schoval do jeskyně.

"Co tu děláš, Eliáši?" zeptal se ho Hospodin.

"Jsem u konce se silami. Tolik jsem horlil pro Hospodina, tolik jsem se snažil ukázat lidem správnou cestu, jak mají žít. Tolik jsem napomínal Achaba a Jezábel. A teď utíkám, abych si zachránil život. Už se mi ani nechce žít. Jsem unaven a nevím, co udělat, aby lidé poznali, kdo je Hospodin."

Vtom se zvedla ohromná vichřice, všechno pod náporem větru padalo, vše se bořilo, ale Hospodin v té slotě nebyl.

Potom nastalo zemětřesení, vše se otřásalo a hroutilo, ale ani v tom Hospodin nebyl.

Následovala bouře. Blesky zapalovaly trávu, lesy i pastviny hořely, ale ani v této hrůzné zkáze Hospodin nebyl.

Potom Eliáš uslyšel tichý a mírný hlas. Eliáš poznal: Toto je Hospodin."

Zahalil si tvář a vyšel před jeskyni.

"Co tu děláš?" zeptal se znovu Hospodin Eliáše.

"Jsem zklamán a unaven."

Ale Hospodin Eliášovi řekl: "Neboj se, ještě jsem zachoval sedm tisíc lidí, kteří ve mne věří a kteří mne vzývají a nesklánějí se před modlou Baala. Nestrachuj se, jdi a vrať se. Achab zemře a přijdou jiní králové i muži, kteří budou mluvit a svědčit o Hospodinovi."

Verš: I. Iz 40,29 On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.

  1. Ř 11,4 Zachoval jsem sl sedm tisíc mužů, kteří nesklonili kolena před Baalem.

  2. Jr 20,7b Po celé dny jsem jen pro smích, každý se mi vysmívá.

Nová slova: chodit po cestách Hospodinových, uchýlit se z cesty Hospodina, prorok Rozhovor: jsme smutní, že ostatní děti ze školy nechodí do kostela?

  • myslíme si, že věřících lidí je málo?

  • záleží na tom, aby bylo hodně věřících, nebo záleží na tom, jací jsme my a jak dovedeme o Pánu Bohu svědčit?

(1Kr 19,1-18)