16 David a Goliáš

Verze pro tiskPDF verze
10,00Kč

DAVID A GOLIÁŠ

Do Izraelského království vtrhli Pelištejci. Král Saul vytáhl proti jejich vojsku. Obě vojska stála naproti sobě. Mezi vojsky se rozprostíralo údolí.

Pelištejci byli udatní bojovníci a chystali se k boji. Mezi nimi byl jeden bojovník jménem Goliáš. Goliáš byl mohutné postavy, všechny převyšoval svým vzrůstem o hlavu. Jeho zbroj byla celá z kovu a na slunci se hrozivě blýskala. Obr Goliáš každý den vycházel před zástupy izraelského vojska a chvástal se: "Jen si pojďte se mnou změřit svoji sílu. Budeme spolu bojovat, a kdo zvítězí, toho vojsko bude vítězné."

Na krále Saula i všechny bojovníky Izraele padl veliký strach. Nikdo se neodvážil s Goliášem bojovat. David byl mládeneček. Doma pásl stáda. Davidovi bratři byli v Saulově vojsku.

"Jdi za svými bratry a dones mi o nich zprávu. Zanes jim také jídlo," poslal Davida otec Jišaj za bratry do války.

Když David procházel táborem, vše se chystalo k rozhodné bitvě. Opět vystoupil před vojsko Goliáš a opět se začal posmívat Izraelcům. Urážel všechny, i Hospodina David se zděsil. Cožpak se nenajde nikdo, kdo by urážky zastavil? Cožpak s ním nechce nikdo bojovat? Všichni klopili oči. Měli z Goliáše strach.

David se nepřestával vyptávat a opakoval: ‘Cožpak se nenajde nikdo?"

Ani král Saul nechtěl bojovat.

"Půjdu tedy já," řekl David.

"Vždyť tě Goliáš přemůže. Jsi ještě hoch a Goliáš je zkušený bojovník."

"Mnohokrát jsem sám chránil stádo proti Ivu nebo medvědu a uchránil jsem ho. S Goliášem je jenom síla, se mnou je Bůh." Tu počali Davida oblékat do válečné zbroje. David klopýtal pod její tíhou a neudržel rovnováhu.

"Nejsem voják a neumím v tom chodit," odmítl David zbroj a odhodil ji. Vybral z potoka pět plochých kamenů, vzal hůl a vykročil proti Goliášovi.

"Jsem snad pes, že na mě jdeš s holí?" smál se Goliáš.

Ty jsi výborně ozbrojen, máš obrovskou sílu, ale se mnou je Hospodin."

David vzal oblázek, vložil do praku, prak roztočil a mrštil kámen proti Goliášovi. Goliáš padl k zemi. Oblázek jej trefil doprostřed čela. David vytasil meč a uťal Goliášovi hlavu. Pelištejci ohromeni tím, co viděli, se dali na útěk. Tak David zvítězil nad Goliášem.

Verš: I. 1S 22,4 Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před

svými nepřáteli.

  1. 2S 17,45 Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však Jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů.

Nová slova: Hospodin zástupů

Rozhovor: ptáme se, co Davida rozhněvalo - Goliášova síla, nebo urážky proti Hospodinu?

  • jak vlastně můžeme Hospodina urazit?

  • hra - vybereme dva chlapce - největšího a nejmenšího. Dáme pravidla zápasu, aby se ani nekopali, ani na sebe nebyli hrubí. Druhých dětí se najednou zeptáme, zda je v pořádku, když zápasí proti sobě nestejně silní bojovníci.

(1S 17,1-54)