13 Jozue

Verze pro tiskPDF verze
10,00Kč

JOZUE

Mojžíš určil před svou smrtí za svého nástupce Jozua. Jozue s Izraelci bloudili čtyřicet let pouští. Po čtyřiceti letech vstoupili do země zaslíbené. Země zaslíbená však byla obydlena Města byla plná lidí, kteří nechtěli nic vědět o Hospodinu.

Jozue a lid stanuli před hradbami Jericha Když obyvatelé města spatřili Izraelce, uzamkli městské hradby. Nikdo nemohl vycházet ani vcházet do města Jenom na hradbách lidé drželi stráž.

Hospodin řekl Jozuovi:

"Město Jericho bude vaše. Já jsem vám tuto zemi připravil. Jozue, seřaď lidi do zástupu. Tento zástup bude obcházet Jericho. Nejprve půjdou ozbrojení bojovníci, za nimi sedm kněží s polnicemi z beraních rohů. Kněží budou na polnice troubit. Potom ponesete schránu úmluvy a za ní půjde všechen lid. Všichni půjdou mlčky, nikdo ani nehlesne. Takto budete obcházet šest dní hradby Jericha."

Všechen izraelský lid učinil tak, jak rozkázal Hospodin. Šest dní po sobě za časného jitra vyšel z tábora zástup Izraelců. Jednou obešli hradby Jericha. Nejprve bojovníci, pak sedm kněží troubících na polnice z beraních rohů, pak schrána úmluvy a všechen ostatní lid, ženy, děti, starci. Obyvatelé s úžasem pozorovali, co se to pod hradbami děje. Nerozuměli tomu. Na celé město padla bázeň.

Sedmého dne opět vyšel všechen lid seřazen tak, jak přikázal Jozue. Když obcházeli město po sedmé, kněží zatroubili na znamení útoku a lid spustil válečný pokřik. Městské hradby začaly pukat a padat. Izraelci vstoupili do strachy vyděšeného města. Tak Jozue dobyl Jericho.

Verš: I. Ž 127,1b Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.

II. Žid 11,30 Izraelští věřili, a proto před nimi padly hradby Jericha, když je obcházeli po sedm dní.

Nová slova: schrána úmluvy

Rozhovor: měli dobyvatelé Jericha velikou víru nebo malou?

  • spolehli se na svou sílu, nebo na Pána Boha?

  • je modlitba důležitá?

  • hra - děti si z papíru udělají polnice a potichu obcházejí město 7x. Potom spustí zpěv písně, kterou děti znají.

(Joz 6,1-20)