11 Přechod přes rákosové moře

Verze pro tiskPDF verze
10,00Kč

PŘECHOD PŘES RÁKOSOVÉ MOŘE

Farao začal litovat, že izraelský lid propustil. Vyčítal svým rádcům;

"Proč jste dopustili, aby izraelský lid opustil Egypt? Kdo nyní bude vykonávat všechnu práci na polích, v dolech i na stavbách? Honem svolejte nejstatečnější bojovníky, připravte koně i vozy. Seberte mocné vojsko, pronásledujte Izrael a přiveďte ho nazpět."

Faraonovo vojsko Izraelce dohonilo nedaleko Rákosového moře.

"Jsme v pasti!" křičeli strachy Izraelci, když zahlédli za sebou faraonovy bojovníky. "Před námi je mďe, kolkolem jsou vysoké skály. To tu určitě zahyneme. Všechny nás pobijí, Mojžíši, proč jsi nás vyváděl z Egypta? Proč tu máme zahynout? Proč jsi nás nenechal v Egyptě?"

Mojžíš naříkajícím lidem odpověděl:

"Nebojte se, nekřičte, vždyť je s námi Bůh. Jistě nás odtud vyvede. Bude zápasit s Egyptskými místo nás. On nás vysvobodí.’

Na všechny padl soumrak. Všechno ztemnělo, takže Egypťané neviděli Izraelce a Izraelci Egypťany.

Mojžíši, vstaň, vezmi svou hůl a vztáhni ji nad vodou. Vody moře se před tebou rozestoupí. Vejdi se svým lidem do mďe a moře vás nepohltí," poručil Hospodin.

"Půjdeme," přikázal Mojžíš ustrašeným lidem. Vztáhl svou hůl nad vody moře a východní vítr rozpoltil vody. Izrael prošel prostředkem moře a ani kapka vody nesmočila jeho oděv.

Faraonovo vojsko pojednou prohlédlo.

"Izraelci prchají! Musíme je zadržet!" volali velitelé faraonova vojska Bezhlavě se vrhli za utíkajícími Izraelci.

Když Izrael vystoupil na druhý břeh mďe, teprve nyní Egypťané poznali, co je obklopuje. Obešla je nesmírná hrůza. Byli uprostřed mďe. Vlny se na ozbrojené muže valily ze všech stran. Tak všechno egyptské vojsko s vozy, koňmi i se statečnými bojovníky pohltilo mďe.

I bylo ráno a Izraelci byli vysvobozeni. Před nimi se rozprostírala poušť. Vděčně chválili Hospodina:

"On je můj Bůh a já ho velebím.'

Verš: I. Ž 118,14 Hospodin je síla má, moje píseň, stal se mou spásou.

  1. Ž 27,14a Naději slož v Hospodinu.

Nová slova: spása, velebit, poušť

Rozhovor: Pán Bůh nám otvírá nové cesty, nové možnosti, které pouze ve víře dovedeme rozeznat. Tyto možnosti jsou proti všem zkušenostem lidí.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
Přechod Rudého moře