09 Hořící keř

Verze pro tiskPDF verze
10,00Kč

HOŘÍCÍ KEŘ

Ze strachu před faraonovým hněvem Mojžíš utekl. Pásl stáda ovcí u madiánského krále. Jednoho dne došel se svým stádem až před horu Oreb. V dálce spatřil podivnou věc - keř, který hořel. Jazyky ohně keř olizovaly, a přece keř neshořel. Mojžíš si řekl:

"Půjdu se podívat na ten podivný keř, který hoří, a přece neshoří.'

Když se Mojžíš přiblížil k hořícímu keři, uslyšel Boží hlas:

"Stůj, zuj si boty, protože toto místo je posvátné." ,

"Kdo jsi?" divil se Mojžíš.

"Jsem Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba"

Mojžíš údivem i úctou padl na zem a zakryl si tvář. Bůh dále mluvil:

"Půjdeš zpět k faraonovi a oznámíš mu, že musí propustit Boží lid do zaslíbené země. Viděl jsem trápení a soužení svého lidu, který je sužován egyptskými. Dovedu tebe a svůj lid zpět do země, která vám bude patřit."

"Kdo jsem já,' bránil se Mojžíš. "Mé jméno nikdo nezná a mne přece faraón neposlechne, ani lidé mi nebudou věřit."

'Neboj se, Mojžíši, já budu s tebou," ujistil Mojžíše Bůh.

"Ale co řeknu lidem a faraonovi, vždyť ani neznám tvé jméno?1 bránil se Mojžíš.

'Mé jméno je Hospodin. Lidem musí stačit, že jsem a že budu vždycky s nimi. Nikdo mě neuvidí, nikdo nemůže poznat, kdo jsem.1

Mojžíš opět namítal:

"Ale já neumím mluvit, co řeknu představitelům svého lidu?1

'Řekneš: Bůh našich otců mě posílá. Půjdete žádat faraóna, aby vás propustil z Egypta. Farao se však zatvrdí a nebude vás chtít propustit ze země. Já však na egyptskou zemi sešlu mnoho trápení, až vás bude žádat, abyste Egypt opustili. Pošlu ti naproti tvého bratra Árona, který ti ve tvém úkolu bude pomáhat."

Skutečně se tak stalo. Když se Mojžíš vracel do Egypta, vycházel mu vstříc Áron.

Verš: I. Jr1,7c Všude, kam tě pošlu, půjdeš.

II. Ex 4,12 Nyní Jdi, já sám tě budu učit, co máš mluvit.

Nová slova: Hospodin

Rozhovor: kde a jak se setkáváme s Pánem Bohem?

  • mluví s námi dnes Pán Bůh?

  • dává nám dnes nějaké úkoly?

Odkaz na katechetickou přípravu: 
Mojžíš na Orébu