05 Josef a jeho bratři

Verze pro tiskPDF verze
10,00Kč

JOSEF A BRATŘÍ JEHO

Jákob se usadil v zemi svého otce Izáka. Jeho synové pásli stáda. Ze všech svých synu Jákob nejvíce miloval Josefa, syna Ráchel. Proto mu koupil bohatě a pestře tkané šaty. Na velikou lásku otce Jákoba k Josefovi ostatní bratři žárlili.

Josef měl podivné sny. Zdálo se mu, že se mu budou klanět jeho bratři i otec. Bratří, kterým sny vypravoval, jej tím víc nenáviděli.

Jednoho dne poslal Jákob Josefa, aby přinesl zprávu o svých bratrech. Josefovi bratři pásli stáda daleko od domova. Když v dálce spatřili Josefa v pestrém oděvu, domluvili se mezi sebou:

"Pojďme, zabijeme Josefa a uvidíme, co zbyde z jeho snů."

Bratr jménem Ruben však namítl:

"Vždyť je to náš bratr, nezabíjejme ho. Hoďme Josefa do jámy, která tu zůstala po vyschlé vodě." Když se Josef přiblížil ke svým bratrům, strhli z něj pestrý oděv a hodili jej do jámy. Potom spolu pojedli. Najednou se na obzoru objevila karavana kupců. Bratr jménem Juda řekl:

"Prodáme Josefa kupcům, alespoň budeme mrt z toho užitek."

Tak Josefa prodali za dvacet stříbrných peněz karavaně kupců, která putovala do Egypta Josefův oděv poslali bratří otci Jákobovi se vzkazem:

"Není to oděv, který jsi daroval Josefovi?"

Jákob se velice zarmoutil:

"Roztrhán, roztrhán dravou zvěří byl Josef. Již nežije," naříkal otec a velice se trápil pro Josefa. Zatím Josef dorazil do Egypta s karavanou kupců. Na trhu byl prodán jako věc, jako ten, který bude sloužit a poslouchat příkazy. Josef se stal otrokem.

Verš: I. J 15,17 Milujte jeden druhého.

II. 1J 24,21b Kdo miluje Boha, ať miluje I bratra svého.

Nová slova: otrok

Rozhovor zahrajeme si s dětmi na Josefa a jeho bratry, role si vyměňujeme. Vedeme děti k poznání, že je nebezpečné schovávat se do skupiny dětí a nebránit druhým, když dělají něco zlého.

  • děti dobře vědí, co je to žárlit, závidět, nadržovat, povídáme si s nimi o těchto pocitech, nemoralizujeme, vedeme děti k uvědomění si těchto pocitů a vlastností jako něčeho, co je a s čím je třeba umět pracovat, abychom nebyli v jejich područí.

<Gn37)

Odkaz na katechetickou přípravu: 
Josefovy sny, Josef prodán do Egypta
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Osmé přikázání: Nebudeš krást.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Josef a rodina