02 Izák

Verze pro tiskPDF verze
10,00Kč

IZÁK

Izák vyrůstal u svých rodičů Abrahama a Sáry. Abraham a Sára vypravovali Izákovi o cestě, kterou vykonali za Hospodinem. Když Sára zemřela, Abraham zavolal svého služebníka a řekl mu:

"Jdi do města, ze kterého jsem přišel. V domě, kde bydlí moji příbuzní, najdeš nevěstu pro Izáka." Služebník se vydal na cestu. Osedlal velbloudy a pro nevěstu a její rodiče připravil dary. Cestou k městu přemýšlel, jak ve městě, kde nikoho nezná, najde příbuzné svého pána Abrahama Před městem uviděl studnu. Počal se modlit:

Pane, jestli jsi pravý Bůh, prosím tě, dej mi znamení, ať poznám, která je určena Izákovi. Ať dívka, která půjde pro vodu, na požádání 'dej mi pít' ochotně mi vodu podá a ještě napojí mé velbloudy." Ještě se ani nedomodlil, přišla půvabná dívka a nesla na rameni džbán. Služebník dívku oslovil: „Prosím tě, dej mi napít vody."

Dívka sundala z ramene džbán, načerpala vodu a podala poutníkovi. Ještě dodala:

Také tvoje velbloudy napojím."

Tu se služebník zeptal na jméno dívky.

"Jmenuji se Rebeka a bydlím v domě se svým otcem a bratrem Lábanem. Chceš-li, můžeš u nás přenocovat. Jídla pro tebe i potravy pro velbloudy máme dost.'

Služebník se velice zaradoval, že Hospodin vyslyšel jeho prosbu. Rebeka byla ta dívka, kterou hledal.

Rebeka zavedla služebníka do domu. Služebník předal dary a přednesl prosbu Abrahamovu: "Lábane, nepřišel jsem jenom na návštěvu, ale žádám tě o tvoji sestru Rebeku, abys ji dal za ženu Izákovi."

Lában se zeptal Rebeky, zda se chce stát Izákovou ženou a zdali chce odejít do neznámé země za neznámými lidmi, které si vyvolil Hospodin. Rebeka souhlasila. Hned druhý den se rozloučila se svými příbuznými a vydala se za Izákem.

Izák už vyhlížel svoji budoucí ženu. Bylo mu smutno samotnému. Když spatřil karavanu velbloudy, vyšel jí naproti. Také Rebeka sestoupila ze svého velblouda a šla Izákovi vstříc.

Izák si Rebeku zamiloval. Trvalo dlouho, než Hospodin vyslyšel jejich prosby a narodily se jim děti. Rebeka porodila dvojčata - dva chlapce, Ezaua a Jákoba I když byli dvojčata, každý byl jiný. První, Ezau, byl snědý a porostlý chloupky. Druhý, Jákob, byl hladké pleti a byl světlý.

Verš: I. Gn 24,27a Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána

neodňal své milosrdenství a svou věrnost.

II. Ž 55,23 Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.

Nová slova: vyvolil, Hospodin, karavana

Rozhovor: téma - odvaha služebníka jít do neznámého města a hledat nevěstu; otázka, jak bychom dnes v neznámém městě hledali - podle telefonního seznamu, vyptávali bychom se lidí, nebo nehledali a vešli do prvních dveří?

  • hra - jedno z dětí se ptá: Kdo chce napojit velbloudy? Všechny děti se asi přihlásí. Musíme jim vysvětlit, co to znamená, opustit nejbližší, odejít daleko....

(Gn 24; 25,24-26)

Odkaz na katechetickou přípravu: 
Izák hledá své místo pro život