01 Abraham

Verze pro tiskPDF verze
10,00Kč

ABRAHAM

Muž jménem Abraham žil ve velikém městě. Město bylo bohaté, domy byly postaveny z kamene, byly plné obchodů a lidského shánění. Lidé, kteří žili v tomto velikém městě, byli všelijací. Obdivovali bohatství a sílu. Chtěli jeden druhému poroučet. Stavěli si různé sošky a sochy, kterým říkali modly. Nosili jim dary, klaněli se jim a věřili, že jim na oplátku modly v jejich životě všechno dobře zařídí. Také Abraham takto žil. Bydlel se svou ženou Sárou v domě svého otce. Měl služebnictvo, měl stáda koz a ovcí. Měl všechno, co potřeboval k životu. Bylo to tak doopravdy?

Jednoho dne navštívil Bůh Abrahama a promluvil k němu: "Abrahame, vezmi svou ženu Sáru, svá stáda i všechno, co ti patří, a odejdi z domu svého otce a z tohoto města To, jak žiješ, se mi nelíbí. Chci, abys žil jinak. Spolehni se na mne. Já tě ochráním. Povedu tě dnem i nocí. Narodí se ti syn. Tvoje rodina se rozroste. Bude vás mnoho. Bude z vás veliký národ.1

Abraham uvěřil, že k němu mluví skutečný Bůh, a proto se vydal na cestu. Jeho žena Sára ho doprovázela Šla s Abrahamem se vším, co bylo jejich, do země, kterou neznali a nikdy neviděli. Šli do země zaslíbené.

Bůh doved! Abrahama do Kenaánské země. Tam Abraham rozložil stany a pásl svá stáda Mohl být spokojen, že je na konci cesty. Byl v zemi zaslíbené.

Abraham však byl smutný. Slíbené dítě se stále nenarodilo. Sára i Abraham byli již staří. Bylo pro ně těžké trpělivě čekat, až Hospodin vyplní toužebně očekávané přání. Je tak těžké trpělivě čekat na uskutečnění takových slibů.

Hospodin však na Abrahama nezapomněl a neustále ho posiloval: "Staneš se otcem, Abrahame. Tvoje rodina se rozroste. Bude vás mnoho. Bude vás tolik, že utvoříte veliký národ a tomu národu já požehnám a on bude požehnáním pro celý svět"

Abrahám se Sárou dlouho čekali, až jednoho dne poslové od Hospodina oznámili, že se již blíží ten den. A opravdu zanedlouho se Sáře narodil syn, kterému dali jméno Izák. Izák vyrůstal se svými rodiči ve stanech a pásl stáda

Verš: I. Gn 15,1 Nic se neboj, Abrahame, ]á jsem tvůj štít a tvá přehojná odměna.

II. Gn 17,1b Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný!

Nová slova: zaslíbení, země zaslíbená Rozhovor pomůcky - batoh, kostky

  • při rozhovoru vkládáme do batohu kostky, které představují věci, které by si děti chtěly vzít s sebou - tématem rozhovoru je potřebnost věcí, otázka, s kým by chtěly děti jít na cestu, jak by čelily zimě, dešti, nedostatku jídla atd.

  • důležité je, aby děti pochopily, že cesta do země zaslíbené není snadná, že je to veliké rozhodnutí, pro které musíme něco obětovat; nejdůležitější je však si uvědomit, že na této cestě je s námi v lidských starostech Bůh.

(Gn 12,1-9; 17,1-5, 15-19; 18,1-35; 21,1-7)

Odkaz na katechetickou přípravu: 
Víra podle Abrahama