Domovní mládeže

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2005
DOMOVNÍ MLÁDEŽE
Navrhovaný model setkávání mládežníků
je inspirován způsobem, jakým se schá-
zeli východoněmečtí křesťané za někdej-
šího totalitního režimu. Jejich duchovní
byli pozavíraní, bez souhlasu a církevní
život byl různě omezován. Sám biskup
magdeburský tehdy rodinám doporučo-
val scházet se víceméně nezávisle na far-
ních prostorách. Podobně tomu z důvodu
nuzného počtu duchovních začíná být
na českém venkově a zejména katolické
rodiny si pravidelně dávají sraz u toho či
onoho hostitele.
Podobně se dá pracovat s mládeží. Mo-
tivem není udržení religiozity v kraji
ani mizení z očí tajné policie, ale sbírá-
ní impulsů. Setkání se tedy uskutečňují
pokaždé jinde, pokaždé u jiného mlá-
dežníka doma. Důležité je, aby se navští-
vily opravdu všechny domácnosti, tedy
i takové, které jako náhradní útočiště
nesloužívají. Zvláště obchůzky přechod-
ných nebo návštěvám naprosto nepři-
způsobených bydlišť přinášejí nečekané
situace, ať už jde o kolej, privát u staré
paní, nevábný suterénní byteček...
Vojtěch Veselý
Nové prostředí samo o sobě program
netvoří. Proto se hodí stejně jako běžně
začít pobožností a to nejlépe s použitím
místních náboženských předmětů. Svou
roli může hrát třeba domácí oltářík a in-
dex dekorační zbožnosti = počet tématic-
kých obrázků a křížů na zdech a artefakty
po předcích. Další program většinou vy-
plyne sám a jeho hlavním protagonistou
je hostitelova domácnost sama. Prezen-
tují se plody vlastního kutilství, obdivuje
se akvárko s rybičkami, dovolí se procház-
ka po vzácném perském koberci.
Vzpomínám na několik setkání tohoto
druhu. Častým překvapením a zároveň
přínosem pro další práci mládeže byla
osoba hostitele, když se teprve v jeho
vlastním prostředí projevila přirozená
osobitost dotyčného. Notorický tlachal
se stal najednou zamlklým, případ-
ně jindy nevýrazný člen společenství
v prostředí svého bydla naprosto opa-
noval průběh setkání. Pramen impulsů
pro další práci tedy vyvěrá z důkladného
vzájemného poznání mládežníků a jejich
domácího prostředí.