Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
40 Gedeon Soudců 6–7 Dál přece nejdeme sami
40 Na cestě do Emauz Lukáš 24,13–35 Dál přece nejdeme sami III
40 Soudce Ehúd Soudců 3 NŠ Louny
40 Věřím v Ducha svatého Skutky 2 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
40 VYPRÁVĚNÍ O JONÁŠOVI
Jonáš 1,1–16
Jonáš 2,1–11
Jonáš 3,1–10
Jonáš 4,1–11
Pozvání na cestu SZ2
40 Zaslíbení mesiáše Izajáš 61 Dál přece nejdeme sami II
40 ZJEVENÍ NA CESTĚ DO EMAUS Lukáš 24,13–35 Pozvání na cestu - Evangelia
40 Zrada Jidáše
Matouš 26,14–16
Marek 14,10–11
Lukáš 20,3–6
Církevní rok
41 Ježíšovo nanebevstoupení Lukáš 24,36–53 Dál přece nejdeme sami III
41 Samson — aneb jak si někdo může poplést sílu svou a sílu Boží Soudců 13–16 Dál přece nejdeme sami
41 Soudce Bárak a prorokyně Debora Soudců 4–5 NŠ Louny
41 svatou církev obecnou, Skutky 2,37–47 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
41 Vyvedení z Egypta a jeho slavení Exodus 12,1–36 Církevní rok
42 Mytí nohou a poslední večeře (Zelený čtvrtek)
Jan 13,1–20
Jan 13,33–35
Církevní rok
42 Rút a Noemi — Být cizincem, být přítelem Rút 1 Dál přece nejdeme sami
42 Soudce Gedeon - povolání Soudců 6 NŠ Louny
42 svatých obcování,
Židům 12,1–2
Židům 11
Skutky 2,37–47
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
43 hříchů odpuštění, Lukáš 19 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
43 Soudce Gedeon - boj Soudců 7,9–8, NŠ Louny
43 Strach a modlitba v Getsemane
Matouš 26,36–46
Marek 14,32–42
Lukáš 22,40–46
Církevní rok
43 Zastánce pro Rút a Noemi Rút 2–4 Dál přece nejdeme sami
44 těla z mrtvých vzkříšení
Izajáš 43,1–5
1 Korintským 15,20–22
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
44 Zatčení a soud
Lukáš 22,47–54
Lukáš 22,63–71
Lukáš 23,1–25
Církevní rok
45 a život věčný. Zjevení 21 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
45 Petrovo zapření
Jan 18,15–27
Matouš 26,69–75
Marek 14,60–72
Lukáš 22,54–62
Církevní rok
45 Soudce Jiftách Soudců 10,6–12,7 NŠ Louny
46 Ježíšovo ukřižování, smrt, pohřeb a lidé kolem
Marek 15,21
Matouš 27,54
Marek 15,45
Lukáš 23,47
Církevní rok
46 Soudce Samson - narození Soudců 13 NŠ Louny
47 Soudce Samson - svatba Soudců 14 NŠ Louny
47 Źena u hrobu, muži za ní a také Tomáš
Jan 20,19–29
Lukáš 24,1–12
Marek 16,1–8
Církevní rok
48 Cesta do Emauz
Lukáš 24,13–35
Izajáš 38,17
Žalmy 71,20
Žalmy 126
Matouš 13
Církevní rok
48 Soudce Samson - lišky a oslí čelist Soudců 15 NŠ Louny
49 Zjevení v Galileji Jan 21,1–14 Církevní rok
50 Dobrý pastýř Jan 10,1–18 Církevní rok
50 Narození Samuele, zkáza domu Elího 1 Samuelova 1–4 NŠ Louny
51 Archa úmluvy mezi Pelištějci 1 Samuelova 5–7 NŠ Louny
51 O církvi
Skutky 2,1–11
Skutky 2,37–47
Církevní rok
52 Izrael si žádá krále 1 Samuelova 8 NŠ Louny
52 Křest etiopského dvořana
Skutky 8,26–40
Matouš 3,1–17
Matouš 28,19–20
Exodus 14,15–31
Církevní rok
53 Křest Kornélia a jeho přátel
Skutky 10
Matouš 3,13–17
Církevní rok
53 Pomazání Saula 1 Samuelova 9,1–10,16 NŠ Louny
54 Nanebevstoupení Páně
Skutky 1,1–14
Matouš 28,19–20
Marek 16,15
Církevní rok
54 Volba Saula králem 1 Samuelova 10,17–11, NŠ Louny
55 Saulova pošetilá oběť 1 Samuelova 12–13 NŠ Louny
55 Z pronásledovatele Saula svědek evangelia Pavel
Skutky 8,1–3
Skutky 16,11–34
Církevní rok
56 Ježíšův rozhovor s Nikodémem: svatodušní neděle Jan 3,1–8 Církevní rok
56 Saul a Jónatan 1 Samuelova 14 NŠ Louny
57 Ovoce Ducha svatého
Galatským 5,22–23
Skutky 2,1–13
Marek 13,9–11
Skutky 8,26–29
Matouš 7,16–20
1 Korintským 12,8–10
1 Samuelova 10,9–12
Církevní rok
57 Zavržení Saula 1 Samuelova 15 NŠ Louny
58 Pomazání Davida 1 Samuelova 16 NŠ Louny