Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
42 svatých obcování,
Židům 12:1-2
Židům 11
Skutky 2:37-47
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
43 hříchů odpuštění, Lukáš 19 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
43 Soudce Gedeon - boj Soudců 7:9 - 8: NŠ Louny
43 Strach a modlitba v Getsemane
Matouš 26:36-46
Marek 14:32-42
Lukáš 22:40-46
Církevní rok
43 Zastánce pro Rút a Noemi Rút 2 - 4 Dál přece nejdeme sami
44 těla z mrtvých vzkříšení
Izajáš 43:1-5
1 Korintským 15:20-22
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
44 Zatčení a soud
Lukáš 22:47-54
Lukáš 22:63-71
Lukáš 23:1-25
Církevní rok
45 a život věčný. Zjevení 21 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
45 Petrovo zapření
Jan 18:15-27
Matouš 26:69-75
Marek 14:60-72
Lukáš 22:54-62
Církevní rok
45 Soudce Jiftách Soudců 10:6 - 12:7 NŠ Louny
46 Ježíšovo ukřižování, smrt, pohřeb a lidé kolem
Marek 15:21
Matouš 27:54
Marek 15:45
Lukáš 23:47
Církevní rok
46 Soudce Samson - narození Soudců 13 NŠ Louny
47 Soudce Samson - svatba Soudců 14 NŠ Louny
47 Źena u hrobu, muži za ní a také Tomáš
Jan 20:19-29
Lukáš 24:1-12
Marek 16:1-8
Církevní rok
48 Cesta do Emauz
Lukáš 24:13-35
Izajáš 38:17
Žalmy 71:20
Žalmy 126
Matouš 13
Církevní rok
48 Soudce Samson - lišky a oslí čelist Soudců 15 NŠ Louny
49 Zjevení v Galileji Jan 21:1-14 Církevní rok
50 Dobrý pastýř Jan 10:1-18 Církevní rok
50 Narození Samuele, zkáza domu Elího 1 Samuelova 1 - 4 NŠ Louny
51 Archa úmluvy mezi Pelištějci 1 Samuelova 5 - 7 NŠ Louny
51 O církvi
Skutky 2:1-11
Skutky 2:37-47
Církevní rok
52 Izrael si žádá krále 1 Samuelova 8 NŠ Louny
52 Křest etiopského dvořana
Skutky 8:26-40
Matouš 3:1-17
Matouš 28:19-20
Exodus 14:15-31
Církevní rok
53 Křest Kornélia a jeho přátel
Skutky 10
Matouš 3:13-17
Církevní rok
53 Pomazání Saula 1 Samuelova 9:1 - 10:16 NŠ Louny
54 Nanebevstoupení Páně
Skutky 1:1-14
Matouš 28:19-20
Marek 16:15
Církevní rok
54 Volba Saula králem 1 Samuelova 10:17 - 11: NŠ Louny
55 Saulova pošetilá oběť 1 Samuelova 12 - 13 NŠ Louny
55 Z pronásledovatele Saula svědek evangelia Pavel
Skutky 8:1-3
Skutky 16:11-34
Církevní rok
56 Ježíšův rozhovor s Nikodémem: svatodušní neděle Jan 3:1-8 Církevní rok
56 Saul a Jónatan 1 Samuelova 14 NŠ Louny
57 Ovoce Ducha svatého
Galatským 5:22-23
Skutky 2:1-13
Marek 13:9-11
Skutky 8:26-29
Matouš 7:16-20
1 Korintským 12:8-10
1 Samuelova 10:9-12
Církevní rok
57 Zavržení Saula 1 Samuelova 15 NŠ Louny
58 Pomazání Davida 1 Samuelova 16 NŠ Louny
58 Svatá Trojice
Matouš 28:16-20
Deuteronomium 6:4
Izajáš 61:1
Matouš 3:16-17
Církevní rok
59 Čas svěřený
Kazatel 3:1-15
Matouš 25:14-30
Církevní rok
59 David a Golijáš 1 Samuelova 17 NŠ Louny
60 Saulovy nástrahy 1 Samuelova 18 NŠ Louny
60 Slavnostní čas pro odpočinek a setkání s Bohem
Exodus 16:22-30
Genesis 2:1-4
Marek 2:27-28
Církevní rok
61 Čas promarněný a proměněný Lukáš 16:19-31 Církevní rok
61 Davidův útěk k Samuelovi 1 Samuelova 19 NŠ Louny
62 Čas bláznivě radostný
2 Samuelova 6:1-20
Žalmy 132
Žalmy 149:2-3
Žalmy 149:5-6
Církevní rok
62 David a Abígajil 1 Samuelova 25 NŠ Louny
63 David v Saulově táboře 1 Samuelova 26 NŠ Louny
63 Objevení Zákona (Den upálení mistra Jana Husa) 2 Královská 22 Církevní rok
64 David táhne proti Amálekovi 1 Samuelova 30 NŠ Louny
64 Hospodin jako matka (Den matek) Žalmy 131 Církevní rok
65 Až se tě tvé děti zeptají (Den dětí) Exodus 13:14-16 Církevní rok
65 Saul v Én-dóru, Saulova smrt 1 Samuelova 28:3 - 31: NŠ Louny
67 Abnérova a Íš-bóšetova smrt 2 Samuelova 3 - 4 NŠ Louny