Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
4 Pamatujme, Bůh nám pomohl (Eben Ezer — kámen pomoci) 1 Samuelova 7 Dál přece nejdeme sami II
4 Perný šabat v Kafarnaum a setkání s malomocným Marek 1:21-45 Dál přece nejdeme sami III
4 POTOPA
Genesis 6:5-22
Genesis 7:6 - 8:22
Pozvání na cestu SZ1
4 Šalomoun
1 Královská 2:1-4
1 Královská 2:5-12
1 Královská 3:1-28
1 Královská 6:11-13
1 Královská 8:10-61
Církevní rok
4 SAULOVA NEPOSLUŠNOST A NEKAJÍCNOST
1 Samuelova 13:1-14
1 Samuelova 15:1-35
Pozvání na cestu SZ2
4 Třetí přikázání: Nezneužiješ jméno Hospodina, svého Boha.
Exodus 20:7
Skutky 3:1-16
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
5 BYLI SPOLU, ŽILI SPOLU Skutky 2:41-47 Pozvání na cestu - Skutky
5 Čtvrté přikázání: Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.
Exodus 20:8-11
Matouš 11:28 - 12:14
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
5 DAVID POMAZÁN ZA KRÁLE 1 Samuelova 16:1-25 Pozvání na cestu SZ2
5 Kain a Ábel Genesis 4:1-16 Dál přece nejdeme sami
5 Na počátku Genesis 1:1 - 2:3 Církevní rok
5 O prvním království a prvním králi
1 Samuelova 8
1 Samuelova 10:17-27
Dál přece nejdeme sami II
5 Setkání, které člověka postaví na nohy
Marek 2:1-12
Marek 3:17
Dál přece nejdeme sami III
5 SIMEON A ANNA Lukáš 2:21-40 Pozvání na cestu - Evangelia
5 Smlouva s Abramem Genesis 15 NŠ Louny
5 STAVBA BÁBELSKÉ VĚŽE Genesis 11:1-9 Pozvání na cestu SZ1
6 DAVID A GOLIÁŠ 1 Samuelova 17:1-54 Pozvání na cestu SZ2
6 DVANÁCTILETÝ V CHRÁMĚ Lukáš 2:41-52 Pozvání na cestu - Evangelia
6 O zabezpečení života Lukáš 12:22-34 Církevní rok
6 Opravdové odpočinutí
Marek 3:1-6
Marek 2:23-28
Dál přece nejdeme sami III
6 Páté přikázání: Cti své rodiče. Exodus 20:12 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
6 Potopa Genesis 6:5 - 8:22 Dál přece nejdeme sami
6 POVOLÁNÍ ABRAMA Genesis 12:1-7 Pozvání na cestu SZ1
6 Sáraj a Hagar Genesis 16 NŠ Louny
6 Saul králem 1 Samuelova 11 Dál přece nejdeme sami II
6 VE VŠEM SPOLEČNĚ
Skutky 4:23-37
Skutky 5:1-16
Pozvání na cestu - Skutky
7 ABRAM A LOT Genesis 13:1 - 14:24 Pozvání na cestu SZ1
7 Co člověka znesvěcuje a co ho činí svatým
Marek 7:18-23
1 Timoteovi 4:3-4
Leviticus 11
Církevní rok
7 JAN KŘTITEL Lukáš 3:1-14 Pozvání na cestu - Evangelia
7 JÓNATAN A DAVID
1 Samuelova 18:1-9
1 Samuelova 19:1-18
1 Samuelova 20:1-42
Pozvání na cestu SZ2
7 Proč a jak Saulovo kralování skončilo
1 Samuelova 13
1 Samuelova 15
Dál přece nejdeme sami II
7 Šesté přikázání: Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh […] a proto: Nezabiješ.
Exodus 20:13
2 Paralipomenon 28:1-15
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
7 Smlouva a změna jmen Genesis 17 NŠ Louny
7 Stavba bábelské věže
Genesis 11:1-9
Skutky 2
Dál přece nejdeme sami
7 Utišení bouře Marek 4:35-41 Dál přece nejdeme sami III
7 ZASTAVIT KÁZÁNÍ Skutky 5:17-42 Pozvání na cestu - Skutky
8 Nový král 1 Samuelova 16 Dál přece nejdeme sami II
8 Posedlý z Gerasy Marek 5:1-20 Dál přece nejdeme sami III
8 PŘES DIAKONII K DALŠÍMU ZVĚSTOVÁNÍ Skutky 6:1-6 Pozvání na cestu - Skutky
8 SAUL PRONÁSLEDUJE DAVIDA
1 Samuelova 22:1-5
1 Samuelova 24:1-23
1 Samuelova 26:1-25
Pozvání na cestu SZ2
8 Sedmé přikázání: Nezcizoložíš.
Exodus 20:13
Jan 8:1-11
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
8 Skáza Sodomy Genesis 18:16 - 19:29 NŠ Louny
8 Vděčnost deseti malomocných Lukáš 17:10-19 Církevní rok
8 Víra podle Abrahama Genesis 12:1-7 Dál přece nejdeme sami
8 ZASLÍBENÍ A NAROZENÍ SYNA
Genesis 15:1-6
Genesis 16:1-16
Genesis 17:1-16
Genesis 18:1-15
Genesis 21:1-7
Pozvání na cestu SZ1
8 ZATČENÍ JANA KŘTITELE A JEŽÍŠŮV KŘEST Lukáš 3:15-22 Pozvání na cestu - Evangelia
9 Abram a Lot
Genesis 13:1 - 14:24
Genesis 12:10-20
Dál přece nejdeme sami
9 BŮH SOUDÍ SODOMU Genesis 18:16 - 19:29 Pozvání na cestu SZ1
9 DAVID ZÍSKÁVÁ KRÁLOVSTVÍ
2 Samuelova 1:1-16
2 Samuelova 2:1-7
2 Samuelova 5:1-10
2 Samuelova 6:1-5
2 Samuelova 6:14-19
Pozvání na cestu SZ2
9 Jairova dcera Marek 5:21-24 Dál přece nejdeme sami III