Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
9 KOMU SE OTEVÍRAJÍ NEBESA
Skutky 6,8–7,2
Skutky 7,48–60
Pozvání na cestu - Skutky
9 Lidi na lidi jsou jako saně? 1 Samuelova 17 Dál přece nejdeme sami II
9 Osmé přikázání: Nebudeš krást.
Exodus 20,15
Genesis 37,12–28
Genesis 40,14–15
Genesis 41,1–57
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
9 Pokušení na poušti Lukáš 4,1–4 Pozvání na cestu - Evangelia
9 Syn pravý a nepravý, Obětování Izáka Genesis 21–22 NŠ Louny
9 Zacheus (den reformace)
Lukáš 19,1–10
Efezským 2,8–9
Církevní rok
10 DAVIDŮV HŘÍCH A POKÁNÍ
2 Samuelova 11,1–27
2 Samuelova 12,1–14
Pozvání na cestu SZ2
10 Děti, psi a jedna maminka Marek 7,24–30 Dál přece nejdeme sami III
10 Deváté příkázání: Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
Exodus 20,16
1 Královská 21,1–29
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
10 Hospodin je s tebou – a co na to já? 1 Samuelova 18,1–20,42 Dál přece nejdeme sami II
10 Izák žehná Jákobovi Genesis 25,19–27, NŠ Louny
10 JAK SI VEDLO EVANGELIUM V SAMAŘÍ Skutky 8,1–25 Pozvání na cestu - Skutky
10 Jákobova a Josefova smrt a pohřeb
Genesis 49,28–50,26
Genesis 12,1–3
Genesis 45,6
Církevní rok
10 KÁZÁNÍ V NAZARETĚ Lukáš 4,16–21 Pozvání na cestu - Evangelia
10 OBĚTOVÁNÍ IZÁKA Genesis 22,1–19 Pozvání na cestu SZ1
10 Zaslíbení a narození syna
Genesis 15,1–6
Genesis 16,1–16
Genesis 17,1–16
Genesis 18,1–15
Genesis 21,1–7
Dál přece nejdeme sami
11 Boháč a stodoly
Lukáš 12,13–21
Lukáš 9,24
Církevní rok
11 Boží bojovník David
1 Samuelova 22,1–5
1 Samuelova 24
1 Samuelova 26
Dál přece nejdeme sami II
11 DAVID A ABŠALÓM
2 Samuelova 15,1–18
2 Samuelova 15,30
2 Samuelova 16,5–15
Pozvání na cestu SZ2
11 Desáté přikázání: Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu.
Exodus 20,17–
2 Samuelova 11
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
11 IZÁK A REBEKA Genesis 24,1–67 Pozvání na cestu SZ1
11 Jákobův sen v Bét-Elu Genesis 28 NŠ Louny
11 NA CESTĚ DO GAZY Skutky 8,26–40 Pozvání na cestu - Skutky
11 POVOLÁNÍ RYBÁŘŮ Lukáš 5,27–32 Pozvání na cestu - Evangelia
11 Přece bys to neudělal! Genesis 18,16–33 Dál přece nejdeme sami
11 Zpátky do školy k Ježíšovi Marek 8,27–38 Dál přece nejdeme sami III
12 Darovaná budoucnost Genesis 22 Dál přece nejdeme sami
12 DAVID ZNOVU KRÁLEM 2 Samuelova 18,1–17 Pozvání na cestu SZ2
12 DAVID ZNOVU KRÁLEM
2 Samuelova 18,1–17
2 Samuelova 19,1–9
Pozvání na cestu SZ2
12 David? Nábal? Abígajil! 1 Samuelova 25,1–42 Dál přece nejdeme sami II
12 Jákob u Lábana Genesis 29–31 NŠ Louny
12 JE S NÍM MOC ODPUŠTĚNÍ
Lukáš 5,17–26
Lukáš 5,27–32
Pozvání na cestu - Evangelia
12 Ježíš na hoře Proměnění
Marek 9,1–9
Marek 9,10–29
Dál přece nejdeme sami III
12 Otče náš, jenž jsi na nebesích
Matouš 6,9
Lukáš 15,11–32
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
12 SPORY O STUDNĚ
Genesis 26,12–17
Genesis 26,24–25
Pozvání na cestu SZ1
12 Vzkříšení Lazara
Jan 11,1–47
2 Korintským 5,14
Církevní rok
12 VZKŘÍŠENÝ PÁN POVOLÁVÁ SAULA Skutky 9,1–31 Pozvání na cestu - Skutky
13 BLAZE CHUDÝM, BĚDA BOHATÝM
Lukáš 6,17–26
Lukáš 16,19–31
Pozvání na cestu - Evangelia
13 Cestou do Jeruzaléma Marek 9,30–41 Dál přece nejdeme sami III
13 Davidova vina a pokání
2 Samuelova 11
2 Samuelova 12,1–25
Dál přece nejdeme sami II
13 JÁKOB USILUJE ZÍSKAT POŽEHNÁNÍ
Genesis 25,24–34
Genesis 27,1–41
Pozvání na cestu SZ1
13 Není vzkříšení
Lukáš 20,27–40
Žalmy 23
Jan 14,1–6
Zjevení 21
Církevní rok
13 PETR NAVEDEN KE KŘTU POHANA
Skutky 10,1–48
Skutky 11,1–18
Pozvání na cestu - Skutky
13 Posvěť se jméno tvé
Matouš 9,6
Exodus 2,22–3,15
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
13 Rebeka, žena pro Izáka Genesis 24,1–67 Dál přece nejdeme sami
13 ŠALOMOUNOVA MOUDROST A SLÁVA
1 Královská 2,1–4
1 Královská 3,1–28
1 Královská 10,1–29
Pozvání na cestu SZ2
13 Zápas u Jaboku, Smíření s Ezauem Genesis 32–33 NŠ Louny
14 Čekání na příchod mesiáše Izajáš 10,1–5 Církevní rok
14 DÁT SE POHNOUT MILOSRDENSTVÍM
Lukáš 6,27–36
Lukáš 10,25–35
Pozvání na cestu - Evangelia
14 Izák hledá své místo pro život Genesis 26,12–25 Dál přece nejdeme sami