Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
9 KOMU SE OTEVÍRAJÍ NEBESA
Skutky 6:8 - 7:2
Skutky 7:48-60
Pozvání na cestu - Skutky
9 Lidi na lidi jsou jako saně? 1 Samuelova 17 Dál přece nejdeme sami II
9 Osmé přikázání: Nebudeš krást.
Exodus 20:15
Genesis 37:12-28
Genesis 40:14-15
Genesis 41:1-57
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
9 Pokušení na poušti Lukáš 4:1-4 Pozvání na cestu - Evangelia
9 Syn pravý a nepravý, Obětování Izáka Genesis 21 - 22 NŠ Louny
9 Zacheus (den reformace)
Lukáš 19:1-10
Efezským 2:8-9
Církevní rok
10 DAVIDŮV HŘÍCH A POKÁNÍ
2 Samuelova 11:1-27
2 Samuelova 12:1-14
Pozvání na cestu SZ2
10 Děti, psi a jedna maminka Marek 7:24-30 Dál přece nejdeme sami III
10 Deváté příkázání: Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
Exodus 20:16
1 Královská 21:1-29
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
10 Hospodin je s tebou – a co na to já? 1 Samuelova 18:1 - 20:42 Dál přece nejdeme sami II
10 Izák žehná Jákobovi Genesis 25:19 - 27: NŠ Louny
10 JAK SI VEDLO EVANGELIUM V SAMAŘÍ Skutky 8:1-25 Pozvání na cestu - Skutky
10 Jákobova a Josefova smrt a pohřeb
Genesis 49:28 - 50:26
Genesis 12:1-3
Genesis 45:6
Církevní rok
10 KÁZÁNÍ V NAZARETĚ Lukáš 4:16-21 Pozvání na cestu - Evangelia
10 OBĚTOVÁNÍ IZÁKA Genesis 22:1-19 Pozvání na cestu SZ1
10 Zaslíbení a narození syna
Genesis 15:1-6
Genesis 16:1-16
Genesis 17:1-16
Genesis 18:1-15
Genesis 21:1-7
Dál přece nejdeme sami
11 Boháč a stodoly
Lukáš 12:13-21
Lukáš 9:24
Církevní rok
11 Boží bojovník David
1 Samuelova 22:1-5
1 Samuelova 24
1 Samuelova 26
Dál přece nejdeme sami II
11 DAVID A ABŠALÓM
2 Samuelova 15:1-18
2 Samuelova 15:30
2 Samuelova 16:5-15
Pozvání na cestu SZ2
11 Desáté přikázání: Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu.
Exodus 20:17-
2 Samuelova 11
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
11 IZÁK A REBEKA Genesis 24:1-67 Pozvání na cestu SZ1
11 Jákobův sen v Bét-Elu Genesis 28 NŠ Louny
11 NA CESTĚ DO GAZY Skutky 8:26-40 Pozvání na cestu - Skutky
11 POVOLÁNÍ RYBÁŘŮ Lukáš 5:27-32 Pozvání na cestu - Evangelia
11 Přece bys to neudělal! Genesis 18:16-33 Dál přece nejdeme sami
11 Zpátky do školy k Ježíšovi Marek 8:27-38 Dál přece nejdeme sami III
12 Darovaná budoucnost Genesis 22 Dál přece nejdeme sami
12 DAVID ZNOVU KRÁLEM
2 Samuelova 18:1-17
2 Samuelova 19:1-9
Pozvání na cestu SZ2
12 DAVID ZNOVU KRÁLEM 2 Samuelova 18:1-17 Pozvání na cestu SZ2
12 David? Nábal? Abígajil! 1 Samuelova 25:1-42 Dál přece nejdeme sami II
12 Jákob u Lábana Genesis 29 - 31 NŠ Louny
12 JE S NÍM MOC ODPUŠTĚNÍ
Lukáš 5:17-26
Lukáš 5:27-32
Pozvání na cestu - Evangelia
12 Ježíš na hoře Proměnění
Marek 9:1-9
Marek 9:10-29
Dál přece nejdeme sami III
12 Otče náš, jenž jsi na nebesích
Matouš 6:9
Lukáš 15:11-32
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
12 SPORY O STUDNĚ
Genesis 26:12-17
Genesis 26:24-25
Pozvání na cestu SZ1
12 Vzkříšení Lazara
Jan 11:1-47
2 Korintským 5:14
Církevní rok
12 VZKŘÍŠENÝ PÁN POVOLÁVÁ SAULA Skutky 9:1-31 Pozvání na cestu - Skutky
13 BLAZE CHUDÝM, BĚDA BOHATÝM
Lukáš 6:17-26
Lukáš 16:19-31
Pozvání na cestu - Evangelia
13 Cestou do Jeruzaléma Marek 9:30-41 Dál přece nejdeme sami III
13 Davidova vina a pokání
2 Samuelova 11
2 Samuelova 12:1-25
Dál přece nejdeme sami II
13 JÁKOB USILUJE ZÍSKAT POŽEHNÁNÍ
Genesis 25:24-34
Genesis 27:1-41
Pozvání na cestu SZ1
13 Není vzkříšení
Lukáš 20:27-40
Žalmy 23
Jan 14:1-6
Zjevení 21
Církevní rok
13 PETR NAVEDEN KE KŘTU POHANA
Skutky 10:1-48
Skutky 11:1-18
Pozvání na cestu - Skutky
13 Posvěť se jméno tvé
Matouš 9:6
Exodus 2:22 - 3:15
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
13 Rebeka, žena pro Izáka Genesis 24:1-67 Dál přece nejdeme sami
13 ŠALOMOUNOVA MOUDROST A SLÁVA
1 Královská 2:1-4
1 Královská 3:1-28
1 Královská 10:1-29
Pozvání na cestu SZ2
13 Zápas u Jaboku, Smíření s Ezauem Genesis 32 - 33 NŠ Louny
14 Čekání na příchod mesiáše Izajáš 10:1-5 Církevní rok
14 DÁT SE POHNOUT MILOSRDENSTVÍM
Lukáš 6:27-36
Lukáš 10:25-35
Pozvání na cestu - Evangelia
14 Izák hledá své místo pro život Genesis 26:12-25 Dál přece nejdeme sami