Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
24 NA CESTĚ POUŠTÍ
Exodus 16:1-5
Exodus 16:13-31
Exodus 17:1-7
Pozvání na cestu SZ1
24 O ZAJIŠTĚNÍ Lukáš 12:13-34 Pozvání na cestu - Evangelia
24 PÁD SEVERNÍ ŘÍŠE
Izajáš 5:1-7
2 Královská 16:1-33
Pozvání na cestu SZ2
24 Podobenství království – plevel mezi pšenicí
Matouš 13:24-30
Matouš 13:36-43
Dál přece nejdeme sami III
24 Svatba v Káně galilejské Jan 2:1-11 Církevní rok
24 Věřím Marek 9:14-29 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
25 CHIZKIJÁŠ-DŮVĚRA PROTI CHVÁSTÁNÍ
2 Královská 18:13-37
2 Královská 19:1-37
Pozvání na cestu SZ2
25 Hod beránka a vyvedení z Egypta
Exodus 1:11
Exodus 12:1-36
Dál přece nejdeme sami
25 Jan Křtitel a Ježíšův křest
Lukáš 3:1-17
Marek 1:2-11
Jan 1:6-8
Církevní rok
25 O PŘIPRAVENOSTI UČEDNÍKŮ Lukáš 12:35-59 Pozvání na cestu - Evangelia
25 PROTI MAGII
Skutky 18:23
Skutky 19:22
Pozvání na cestu - Skutky
25 SMLOUVA NA SÍNAJI
Exodus 19:1-25
Exodus 20:1-17
Pozvání na cestu SZ1
25 Uzdravení Naamana Syrského
2 Královská 5:1-19
1 Královská 19:1-14
Dál přece nejdeme sami II
25 v Boha Otce Lukáš 15:11-32 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
25 Voda ze skály a Vítězství nad Amálekem Exodus 17 NŠ Louny
25 Život ve sboru – odpuštění Matouš 18 Dál přece nejdeme sami III
26 JÓŠIJÁŠ - KRÁL REFORMÁTOR 2 Královská 22:1-20 Pozvání na cestu SZ2
26 MODLÁŘSTVÍ LIDU
Exodus 19:1-25
Exodus 20:1-17
Pozvání na cestu SZ1
26 O VELIKOSTI NEPATRNÉHO Lukáš 13:18-30 Pozvání na cestu - Evangelia
26 Podobenství o hostině
Lukáš 14:16-24
Matouš 20:1-10
Církevní rok
26 Přechod Rudého moře Exodus 14 - 15 Dál přece nejdeme sami
26 Přemožení Aramejců 2 Královská 6:8-23 Dál přece nejdeme sami II
26 VELKÁ JE DIANA, VĚTŠÍ JE ... Skutky 19:23-40 Pozvání na cestu - Skutky
26 všemohoucího
Exodus 6:2-13
Exodus 5
Exodus 15
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
27 Jonášův útěk a návrat Jonáš 1 - 4 Dál přece nejdeme sami II
27 Na cestě pouští Exodus 16:1 - 17:7 Dál přece nejdeme sami
27 O HOSTINÁCH A HOSTINĚ Lukáš 14:7-11 Pozvání na cestu - Evangelia
27 Podobenství o rozsévačovi
Matouš 13:3-9
Matouš 13:18-23
Marek 4:1-9
Lukáš 8:4-8
Církevní rok
27 Před vydáním Zákona (pod Chorébem)
Exodus 19
Exodus 20:18-26
NŠ Louny
27 PROBUZENÝ EUTYCHOS Skutky 20:1-12 Pozvání na cestu - Skutky
27 PROROK JEREMJÁŠ OHLAŠUJE SOUD Jeremjáš 36:1-32 Pozvání na cestu SZ2
27 Stvořitele nebe i země Genesis 1 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
27 VYSLÁNÍ A NÁVRAT ZVĚDŮ
Numeri 13:1-13
Numeri 13:17-33
Numeri 14:1-38
Pozvání na cestu SZ1
28 BRONZOVÝ HAD NA POUŠTI Numeri 21:4-9 Pozvání na cestu SZ1
28 Dar Zákona na Sínaji
Exodus 19:1-25
Exodus 20:1-17
Deuteronomium 5:6-21
Dál přece nejdeme sami
28 i v Ježíše Krista
Matouš 1:16-18
Marek 10:13-16
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
28 JEREMJÁŠOVO UTRPENÍ
Jeremjáš 37:1-21
Jeremjáš 38:1-28
Pozvání na cestu SZ2
28 Ježíš a Samařanka (týden modliteb za jednotu křesťanů)
Jan 4:1-26
Žalmy 36:6-10
Izajáš 12:2-3
Přísloví 25:24-28
Církevní rok
28 LOUČENÍ V MILÉTU Skutky 20:17-37 Pozvání na cestu - Skutky
28 Odéd: o milosrdných Samařanech 1 Paralipomenon 28:1-15 Dál přece nejdeme sami II
28 PODOBENSTVÍ O NALEZENÝCH Lukáš 15:1-32 Pozvání na cestu - Evangelia
28 První deska Desatera Exodus 20:1-11 NŠ Louny
29 AGABOS RÝSUJE CESTU Skutky 21:1-15 Pozvání na cestu - Skutky
29 BALÁM A BALÁK
Numeri 22:1-36
Numeri 23:11-13
Numeri 23:25-27
Numeri 24:10-19
Pozvání na cestu SZ1
29 Chizkijáš: Důvěra proti chvástání 2 Královská 18 - 19 Dál přece nejdeme sami II
29 Druhá deska Desatera Exodus 20:12-17 NŠ Louny
29 EZECHIELOVO VIDĚNÍ Ezechiel 37:1-14 Pozvání na cestu SZ2
29 Modlářství lidu
Exodus 32
Exodus 20:3-6
Deuteronomium 9:7-21
Dál přece nejdeme sami
29 Svěřené talenty Matouš 25:14-30 Církevní rok
29 Syna jeho jediného Lukáš 20 Desatero – Modlitba Páně – Krédo