Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
27 Na cestě pouští Exodus 16:1 - 17:7 Dál přece nejdeme sami
27 O HOSTINÁCH A HOSTINĚ Lukáš 14:7-11 Pozvání na cestu - Evangelia
27 Podobenství o rozsévačovi
Matouš 13:3-9
Matouš 13:18-23
Marek 4:1-9
Lukáš 8:4-8
Církevní rok
27 Před vydáním Zákona (pod Chorébem)
Exodus 19
Exodus 20:18-26
NŠ Louny
27 PROBUZENÝ EUTYCHOS Skutky 20:1-12 Pozvání na cestu - Skutky
27 PROROK JEREMJÁŠ OHLAŠUJE SOUD Jeremjáš 36:1-32 Pozvání na cestu SZ2
27 Stvořitele nebe i země Genesis 1 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
27 VYSLÁNÍ A NÁVRAT ZVĚDŮ
Numeri 13:1-13
Numeri 13:17-33
Numeri 14:1-38
Pozvání na cestu SZ1
28 BRONZOVÝ HAD NA POUŠTI Numeri 21:4-9 Pozvání na cestu SZ1
28 Dar Zákona na Sínaji
Exodus 19:1-25
Exodus 20:1-17
Deuteronomium 5:6-21
Dál přece nejdeme sami
28 i v Ježíše Krista
Matouš 1:16-18
Marek 10:13-16
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
28 JEREMJÁŠOVO UTRPENÍ
Jeremjáš 37:1-21
Jeremjáš 38:1-28
Pozvání na cestu SZ2
28 Ježíš a Samařanka (týden modliteb za jednotu křesťanů)
Jan 4:1-26
Žalmy 36:6-10
Izajáš 12:2-3
Přísloví 25:24-28
Církevní rok
28 LOUČENÍ V MILÉTU Skutky 20:17-37 Pozvání na cestu - Skutky
28 Odéd: o milosrdných Samařanech 1 Paralipomenon 28:1-15 Dál přece nejdeme sami II
28 PODOBENSTVÍ O NALEZENÝCH Lukáš 15:1-32 Pozvání na cestu - Evangelia
28 První deska Desatera Exodus 20:1-11 NŠ Louny
29 AGABOS RÝSUJE CESTU Skutky 21:1-15 Pozvání na cestu - Skutky
29 BALÁM A BALÁK
Numeri 22:1-36
Numeri 23:11-13
Numeri 23:25-27
Numeri 24:10-19
Pozvání na cestu SZ1
29 Chizkijáš: Důvěra proti chvástání 2 Královská 18 - 19 Dál přece nejdeme sami II
29 Druhá deska Desatera Exodus 20:12-17 NŠ Louny
29 EZECHIELOVO VIDĚNÍ Ezechiel 37:1-14 Pozvání na cestu SZ2
29 Modlářství lidu
Exodus 32
Exodus 20:3-6
Deuteronomium 9:7-21
Dál přece nejdeme sami
29 Svěřené talenty Matouš 25:14-30 Církevní rok
29 Syna jeho jediného Lukáš 20 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
29 UZDRAVENÍ DESETI MALOMOCNÝCH Lukáš 17:11-14 Pozvání na cestu - Evangelia
30 DANIEL A JEHO DRUHOVÉ Daniel 1:1-21 Pozvání na cestu SZ2
30 FARIZEUS A CELNÍK Lukáš 18:9-14 Pozvání na cestu - Evangelia
30 Nasycení zástupu: dejte vy jim jíst Marek 6:30-44 Církevní rok
30 Obnova za časů krále Jóšijáše 2 Královská 22 - 23 Dál přece nejdeme sami II
30 Pána našeho Jan 20:24-29 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
30 Tvůrčí síla slitování
Exodus 33
Exodus 34:1-11
Dál přece nejdeme sami
30 ZATČENÍ V JERUZALÉMĚ
Skutky 21:17-22
Skutky 22
Pozvání na cestu - Skutky
30 ZÁVĚR MOJŽÍŠOVA ŽIVOTA
Deuteronomium 30:15-20
Deuteronomium 31:1-8
Deuteronomium 34:1-12
Pozvání na cestu SZ1
31 jenž se počal z Ducha svatého
Lukáš 1:26-37
Genesis 1
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
31 Jeremjáš a konec Chrámu
Jeremjáš 18:1-12
Jeremjáš 7:1-15
Dál přece nejdeme sami II
31 JEŽÍŠ A ZACHEUS Lukáš 19:1-10 Pozvání na cestu - Evangelia
31 Milosrdný Samařan
Lukáš 10:25-37
Leviticus 19:18
Leviticus 25:11-18
Matouš 5:43-44
Matouš 22:34-40
Marek 12:28-34
Římanům 13:8-10
Galatským 5:14
List Jakubův 2:8
1 Janova 5:1-8
Církevní rok
31 NEBÚKADNESARŮV SEN Daniel 2:1-49 Pozvání na cestu SZ2
31 Obnova smlouvy Exodus 33 - 34 NŠ Louny
31 PŘED VELERADOU A V CESAREJI Skutky 22:23 - 23:35 Pozvání na cestu - Skutky
31 PŘED VSTUPEM DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ
Jozue 1:1-18
Jozue 2:1-24
Pozvání na cestu SZ1
31 Vyslání a návrat zvědů Numeri 13 - 14 Dál přece nejdeme sami
32 Bileám a Balák
Numeri 22:1-36
Numeri 23:11-13
Numeri 23:25-27
Numeri 23:10-19
Dál přece nejdeme sami
32 Jeremjáš: uprostřed zkázy naděje
Jeremjáš 32
Jeremjáš 52:1-13
Dál přece nejdeme sami II
32 JUDŠTÍ MLÁDENCI V OHNIVÉ PECI Daniel 3:1-30 Pozvání na cestu SZ2
32 narodil se z Marie Panny Lukáš 2 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
32 ODVOLÁNÍ K CÍSAŘI Skutky 24:1 - 25:12 Pozvání na cestu - Skutky
32 Rut — vztah k cizincům
Rút 2 - 3
Leviticus 19:33
Církevní rok
32 Stan setkávání
Exodus 25 - 30
Exodus 35 - 40
NŠ Louny