Předškolní

Herlíkovice - pobyt pro rodiče a prarodiče s malými dětmi 17. - 23. března 2018

Přijeďte s dětmi do Herlíkovic! V ten krásný čas života, kdy vaše děti ještě nejdou dál svou cestou… Biblická vyprávění pro malé i větší, předjaří na horách, hraní doma i venku. Pro dospělé: povídání, zastavení, změna.

Pobyt povede Lenka Ridzoňová, farářka v Praze Střešovicích. Více informací a přihláška zde.

Přiložený soubor: 

Ježíšovo nanebevstoupení

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
Lukáš 24,36–53
Datum přípravy: 
Ne, 24/06/2018

Téma

Když učedníci mluví o Ježíšovi, stojí uprostřed nich. Poznají ho podle ran na rukou a nohou. Z učedníků se stávají svědci. Loučení s Ježíšem je radostné, vede ke chvále Boha. Ježíš opouští své přátele, ale zároveň zůstává stále s nimi.

Cíl

  • Děti objevují, co znamená požehnání.
  • Děti prožívají, že je dobré se rozloučit.
  • Děti přemýšlí o významu nanebevstoupení.

Pro učitele

Biblický text: L 24,36–53

Odkaz na pracovní list: 
01 Nanebevstoupení
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)
Odkaz na píseň: 
Dál, přece nejdete sami (SV39)
Odkaz na píseň: 
Někdo mně vede za ruku (SV210)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Rok za rokem (SV286)
Odkaz na píseň: 
Vše, co má dýchání (BTS16)

Na cestě do Emauz

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
Lukáš 24,13–35
Datum přípravy: 
Ne, 17/06/2018

Téma

Ježíš je s námi i na našich cestách, v modlitbě, při Večeři Páně.

Ježíš je s námi, i když ho nevidíme a nepoznáváme.

Cíl

  • Děti uslyší, že Ježíš je s námi, nikdy nejsme sami. Jsme stále na cestě s Ježíšem.
  • Děti se snaží odpovědět na otázky: „Kde je vzkříšený Kristus v našem světě?“ a „Co nám brání Ježíše poznat?“

Pro učitele

Biblický text: L 24,13–35

Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)
Odkaz na píseň: 
Dál, přece nejdete sami (SV39)
Odkaz na píseň: 
Někdo mně vede za ruku (SV210)

Ukřižování a odpuštění podle Lukáše

Původ materiálu: 
Juliana Rampich Hamariová
Biblický oddíl: 
Lukáš 23
Datum přípravy: 
Ne, 10/06/2018

Téma

Lukášův Ježíš je Bůh přinášející na svět spravedlnost Božího království, která je pro člověka překvapivá a překračující obvyklé hranice a normy.

Cíl

Pochopení Ježíšova pojetí odpuštění a spravedlnosti napříč lidskou společností na příběhu Velkého pátku.


Pro učitele

Biblický text: L 23

Zacheus (v království Božím místa dost)

Původ materiálu: 
Markéta Slámová
Biblický oddíl: 
Lukáš 19,1–10
Datum přípravy: 
Ne, 03/06/2018

Téma

Dnes přišlo spasení do domu tuneláře a odrodilce. A přišlo jako síla k proměně postoje k potřebným i křivě nabytému majetku.

Odkaz na pracovní list: 
7/2 A odpusť nám naše viny - Zacheus
Odkaz na píseň: 
V království Božím (SV359)
Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (SV261)
Odkaz na píseň: 
Přijď království tvé (SV280)
Odkaz na píseň: 
Závěr (SV484)

Příběhy nalezených ztracenců

Původ materiálu: 
Markéta Slámová
Biblický oddíl: 
Lukáš 15,1–32
Datum přípravy: 
Ne, 27/05/2018

Téma

Radost jako na zemi, tak i v nebi. Počítáte s ní? Každý nemusí být ztracený, ale každému hrozí neradost nad nalezeným ztraceným.

Cíl

  • Děti si představí radost, jakou prožívá ten, kdo nalezl ztracené/ho nebo komu bylo odpuštěno.
  • Děti budou přemýšlet nad tím, co vedlo staršího syna k zapšklosti.
  • Děti zkusí přemýšlet, čím můžeme čelit neradostnosti, pocitu křivdy a závisti.

Pro učitele

Biblický text: L 15,1–32

Odkaz na pracovní list: 
18 Marnotratný syn
Odkaz na píseň: 
V království Božím (SV359)
Odkaz na píseň: 
Marnotratný syn (BTS57)
Odkaz na píseň: 
Nova země, nové nebe (SV223)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)
Odkaz na píseň: 
Tvá, Pane, láska (EZ635)

O Lazarovi a o boháči beze jména

Původ materiálu: 
Ludmila Mikšíková Míchalová
Biblický oddíl: 
Lukáš 6,24–25
Biblický oddíl: 
Lukáš 16,19–31
Datum přípravy: 
Ne, 20/05/2018

Téma

Blahoslavení jsou ti, kterým Bůh přeje blaho, všechno dobré, i když ostatní lidé je pokládají za chudáky. Každý člověk je pro Boha vzácný.

Odkaz na pracovní list: 
13 Blaze chudým, běda bohatým
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Kdekdo čeká na zázraky (SV142)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)

Samařan aneb bližní na cestě

Původ materiálu: 
Ludmila Mikšíková Míchalová
Biblický oddíl: 
Lukáš 6,32–36
Biblický oddíl: 
Lukáš 10,25–37
Datum přípravy: 
Ne, 13/05/2018

Téma

Jak pomáhat? Můj bližní je ten, kdo je mi blízko, kdo potřebuje moji pomoc.

Cíl

Děti se seznámí s pojmem bližní. Pomůžeme jim na příkladech poznat, jak je důležité pomáhat, a co znamená Ježíšova výzva: Jdi a jednej také tak! Děti se učí, co znamená, být milosrdný.


Pro učitele

Biblický text: L 6,32–36; L 10,25–37

Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (EZ384)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)
Odkaz na píseň: 
Ubi caritas (SV467)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)

Nevítaná milost

Původ materiálu: 
Lukáš Klíma
Biblický oddíl: 
Lukáš 4,14–30
Datum přípravy: 
Ne, 06/05/2018

Téma

Ježíš je Hospodinův služebník, který vysvobozuje, a hle, už je to tady! Ale kdo mu uvěří?

Cíl

  • Děti uslyší, že Ježíš přináší vysvobození od toho, co člověka podmaňuje (chamtivost, zloba, závist, nenávist).
  • Děti si také uvědomí, že podmínkou pro přijetí Ježíšovy dobré nabídky je to, že ji přejeme i dalším lidem.

Pro učitele

Biblický text: L 4,14–30 (Iz 61,1–3)

Malý Ježíš v chrámě

Původ materiálu: 
Jiří Tengler
Biblický oddíl: 
Lukáš 2,21–52
Datum přípravy: 
Ne, 29/04/2018

Téma

V jeruzalémském chrámě se po dvakráte ukazuje Ježíšovo zakotvení v duchovních tradicích Božího lidu Izraele. Ježíš plynule a horlivě navazuje na starozákonní dědictví.

Cíl

Dětem se představí společenství víry z dvojího pohledu tak, jak je zakusil i sám Ježíš: 1) Boží lid je poskládán z mladých i starých, každý z nich v něm má své místo. 2) Ve společenství věřících se v rozhovoru nad Písmem pozornost upíná k Božím záležitostem.

Odkaz na píseň: 
Hledejte především (SV61)
Syndikovat obsah