důvěra v Hospodina https://katecheze.evangnet.cz/taxonomy/term/220/0 cs Na hranici zaslíbené země - vyslání zvědů https://katecheze.evangnet.cz/na-hranici-zaslibene-zeme-vyslani-zvedu <div class="field field-type-text field-field-pomucky"> <div class="field-label">Pomůcky:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> &lt;div&gt; Jsou možn&amp;eacute; loutky, je možn&amp;yacute; flanelograf, př&amp;iacute;běh Heleny Kellerov&amp;eacute;(přiloženo)&lt;/div&gt; </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-kazani"> <div class="field-label">Kázání:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div> <p align="JUSTIFY" class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: ヨ%"> <font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt"><u>Čten&iacute;:</u></font></font><font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt"> Nu 13,17-29,32-33</font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: ヨ%"> <font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt"><u>P&iacute;seň:</u></font></font><font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt"> S239</font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: ヨ%"> <font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt"><u>Text:</u></font></font><font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt"> Num 14,6-9</font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western" style="margin-bottom: 0cm;"> <font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt">Haleluja. Jak dobr&eacute; je vzd&aacute;vat Hospodinu chv&aacute;lu, tv&eacute;mu jm&eacute;nu, Nejvy&scaron;&scaron;&iacute;, pět žalmy. Haleluja. Ž 92:2</font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: ヨ%"> &nbsp;</p> <p align="JUSTIFY" class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: ヨ%"> <font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt">Znovu a znovu otev&iacute;r&aacute;me př&iacute;běh o vyveden&iacute; Izraele z otroctv&iacute; a o&nbsp;jeho cestě do zasl&iacute;ben&eacute; země. Vypr&aacute;věli jste si o tom před pr&aacute;zdninami v neděln&iacute; &scaron;kole a vstupujeme do tohoto př&iacute;běhu i dnes. Je to proto, že pr&aacute;vě toto vypr&aacute;věn&iacute; je &uacute;plně to nejdůležitěj&scaron;&iacute; v t&eacute; prvn&iacute; č&aacute;sti Bible, kter&eacute; ř&iacute;k&aacute;me Star&yacute; z&aacute;kon. Bez něj by nic dal&scaron;&iacute;ho nebylo. A tak si ho trochu připomeneme a z&aacute;roveň si pov&iacute;me něco nov&eacute;ho. Dal&scaron;&iacute; kam&iacute;nek do mozaiky př&iacute;běhu Bož&iacute;ho lidu, Izraele. </font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: ヨ%"> <font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt">Nejdř&iacute;v se v&aacute;s na něco zept&aacute;m &ndash; věděli byste, ve kter&eacute; zemi byl Izrael v&nbsp;otroctv&iacute;? Tak, v Egyptě. A věděli byste, co je to otroctv&iacute;? My už jsme o tom mluvili, ale trochu si to zopakujeme. Otrok nebyl vn&iacute;m&aacute;n jako člověk, ale jako stroj. Neměl na nic pr&aacute;vo, byl tu jen od toho, aby pracoval pro sv&eacute;ho p&aacute;na. Samozřejmě zadarmo. Byl vlastně ve vězen&iacute;. To je důležit&eacute; si připomenout, v&scaron;ak je&scaron;tě uvid&iacute;te. </font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: ヨ%"> <font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt">Pr&aacute;vě z takov&eacute;ho otroctv&iacute;, z Egypta, je vyvedl P&aacute;n Bůh. Jenomže &ndash; ono to t&iacute;m nekončilo. Nejdř&iacute;v je pron&aacute;sledoval egyptsk&yacute; kr&aacute;l, faraon. Z jeho rukou je P&aacute;n Bůh znovu vysvobodil, Izraelci pře&scaron;li přes Rud&eacute; moře, ale fara&oacute;n i s cel&yacute;m sv&yacute;m vojskem se v něm utopil. Jenže pak &scaron;li pou&scaron;t&iacute; a tam měli hlad a ž&iacute;zeň. O tom si minulou neděli pov&iacute;dala Marie s Dan&iacute;kem. Na pou&scaron;ti do&scaron;li k hoře Sinaj a na t&eacute; dostali desatero. P&aacute;n Bůh s nimi uzavřel smlouvu a dal jim takov&aacute; pravidla, podle kter&yacute;ch se měli ř&iacute;dit, aby do&scaron;li do zasl&iacute;ben&eacute; země a tam dok&aacute;zali ž&iacute;t. O tom jsme si vypr&aacute;věli, když jsme jeli na n&aacute;v&scaron;těvu do &Scaron;kvorce. </font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: ヨ%"> <font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt">Tohle v&scaron;echno Izraelci zažili, tohle v&scaron;echno věděli. A teď najednou stoj&iacute; na hranic&iacute;ch t&eacute; země, o kter&eacute; vždycky jenom snili. Najednou se ukazuje, že to nebude tak jednoduch&eacute;, najednou se b&aacute;li j&iacute;t dovnitř. Že by tam nejdř&iacute;v &scaron;el jenom někdo, v&scaron;ichni raději ne. Dobře, tak tam &scaron;el jenom někdo. Mojž&iacute;&scaron; souhlasil, poslali zvědy, bylo jich 12 a &scaron;li prozkoumat zemi, kterou jim sl&iacute;bil P&aacute;n Bůh. Zvědov&eacute; si zemi prohl&eacute;dli a moc se jim l&iacute;bila. Byla &uacute;rodn&aacute;. Dokonce hrozen v&iacute;na museli n&eacute;st dva lid&eacute;. To je asi trochu nadnesen&eacute;, ale vypravěč n&aacute;m o tom pov&iacute;d&aacute;, abychom pochopili, jak skvěl&aacute; země to byla, kterou jim P&aacute;n Bůh nab&iacute;zel.</font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: ヨ%"> <font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt">Zvědov&eacute; se vr&aacute;tili. A co byste čekali, že budou vypr&aacute;vět? &bdquo;Pojďte d&aacute;l, je to &uacute;plně neskutečn&eacute;, kam n&aacute;s P&aacute;n Bůh dovedl, co n&aacute;m nab&iacute;z&iacute;. Už se můžeme tě&scaron;it, co v&scaron;echno m&aacute;me před sebou.&ldquo; &bdquo;Pros&iacute;m v&aacute;s, tam je to nebezpečn&eacute;, tam raději nepůjdeme. Ti lid&eacute;, co tam žij&iacute; jsou siln&iacute;, jsou pomalu jak draci a nebudou n&aacute;s m&iacute;t r&aacute;di, vyženou n&aacute;s. Nechceme j&iacute;t do země, kde to takto vypad&aacute;. Kam jen n&aacute;s to P&aacute;n Bůh dovedl?&ldquo; Jozue s K&aacute;lefem ř&iacute;kali &bdquo;Počkejte, to už si nepamatujete, jak tam bylo kr&aacute;sně, jak jsme byli nad&scaron;en&iacute;?&ldquo; &bdquo;Ne, ne, tam to bylo nebezpečn&eacute;. Lep&scaron;&iacute; je se vr&aacute;tit zp&aacute;tky do Egypta.&ldquo;</font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: ヨ%"> &nbsp;</p> <p align="JUSTIFY" class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: ヨ%"> <font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt"><u>P&iacute;seň:</u></font></font><font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt"> S374</font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: ヨ%"> &nbsp;</p> <p align="JUSTIFY" class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: ヨ%"> <font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt">Když jsem proč&iacute;tal toto vypr&aacute;věn&iacute; o Bož&iacute;m lidu, vzpomněl jsem si na př&iacute;běh jin&yacute;. O holčičce Heleně. O Heleně Kellerov&eacute;. Narodila se jako kr&aacute;sn&eacute;, zdrav&eacute; d&iacute;tě. Ale jednoho dne onemocněla.</font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western"> <font color="#000000">&ldquo;</font><font color="#000000"><font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt"><span lang="cs-CZ">Jak to s&nbsp;n&iacute; vypad&aacute;, pane doktore?&rdquo; zept&aacute; se otec polohlasně. Star&yacute; doktor se ohl&eacute;dne a sejde po schodech dolů do zahrady, aby pan&iacute; Kellerov&aacute; nemohla jeho slova sly&scaron;et: &ldquo;Ř&iacute;k&aacute;m to velice nerad, věřte mi, ale&hellip; měl byste svou pan&iacute;&hellip; připravit na nejhor&scaron;&iacute;. Je mi to moc l&iacute;to&hellip; Je to těžk&aacute; mozkov&aacute; choroba. A j&aacute; opravdu nev&iacute;m o jedin&eacute;m př&iacute;padu kdy by to děcko přežilo. A Helence je rok a půl&hellip; Prakticky nem&aacute; naději. Medic&iacute;na je někdy stra&scaron;n&eacute; řemeslo&hellip;&rdquo;</span></font></font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western"> <font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt">Pan doktor se spletl. Helenka přežila. Ale po t&eacute; nemoci už neviděla a nesly&scaron;ela. To je těžk&eacute; si i jen představit. M&aacute;me tu mnoho miminek a jejich maminky i tat&iacute;nkov&eacute; s nimi mluv&iacute;. A ukazuj&iacute; jim a pojmenov&aacute;vaj&iacute; věci. A uč&iacute; je vyslovovat to, co jim ř&iacute;kaj&iacute;. A dělaj&iacute; to &uacute;plně přirozeně. A děti se to &uacute;plně přirozeně uč&iacute;. V už jste vět&scaron;&iacute;, ale tak&eacute; se t&iacute;mto způsobem uč&iacute;te &ndash; pan&iacute; učitelka ve &scaron;kole v&aacute;m p&iacute;&scaron;e na tabuli a k tomu mluv&iacute;. Nebo v&aacute;m ukazuje obr&aacute;zky a znovu k tomu vysvětluje. Tak &ndash; a teď zkuste zavř&iacute;t oči. I když m&aacute;te oči zavřen&eacute;, tak mě sly&scaron;&iacute;te. J&aacute; v&aacute;m mohu takto podat figurku, vy si ji ohmat&aacute;te a můžeme si pov&iacute;dat o tom, co to je za figurku. A můžete se i učit mluvit. Těž&scaron;&iacute; by to bylo, kdybyste nesly&scaron;eli. Protože sice figurku uvid&iacute;te, ale nesly&scaron;&iacute;te, co v&aacute;m ř&iacute;k&aacute;m. Neum&iacute;te moji řeč. Ale i to se dnes um&iacute; vyře&scaron;it. Ale Helenka se narodila před v&iacute;ce než sto lety a tehdy takov&eacute; možnosti nebyli. A nav&iacute;c &ndash; Helenka ani neviděla ani nesly&scaron;ela.</font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western"> <font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt">Byla obklopen&aacute; tmou a tichem. Byla zavřen&aacute; ve vězen&iacute;. A nikdo od toho vězen&iacute; neměl kl&iacute;č. </font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western"> <font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt">K Helence rodiče před jej&iacute;mi 7. narozeninami najali vychovatelku Annu Sulivanovou. Doufali, že ona nějak&yacute; kl&iacute;č najde. A mě moc překvapilo, co bylo na zač&aacute;tku nejdůležitěj&scaron;&iacute;.</font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western"> <font color="#000000">&bdquo;</font><font color="#000000"><font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt"><span lang="cs-CZ">Prvn&iacute;m m&yacute;m &uacute;kolem bylo odnaučit Helenku jej&iacute;m z&aacute;chvatům vzteku a zlosti. Byla um&iacute;něn&aacute; a jakmile jsem se j&iacute; snažila přimět k&nbsp;něčemu, do čeho se j&iacute; nechtělo, okamžitě nasadila cel&yacute; svůj arzen&aacute;l zlostn&yacute;ch v&yacute;buchů, při kter&yacute;ch se v&aacute;lela po zemi, křičela na cel&eacute; kolo a ml&aacute;tila kolem sebe. Měla to vyzkou&scaron;en&eacute;, nikdo se j&iacute; totiž nikdy vzepř&iacute;t nepokusil. Rodiče se nemocn&eacute;mu d&iacute;těti snažili vyhovět ve v&scaron;ech jeho rozmarech. Byla jsem prvn&iacute;, na koho tohle neplatilo.&ldquo;</span></font></font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western"> <br /> &nbsp;</p> <p align="JUSTIFY" class="western"> <font color="#000000"><font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt"><span lang="cs-CZ"><u>P&iacute;seň:</u></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt"><span lang="cs-CZ"> S276</span></font></font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western"> <br /> &nbsp;</p> <p align="JUSTIFY" class="western"> <font color="#000000"><font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt"><span lang="cs-CZ">Bož&iacute; lid stoj&iacute; znovu na zač&aacute;tku. Znovu se mus&iacute; naučit důvěřovat P&aacute;nu Bohu, že pro něj chce to nejlep&scaron;&iacute;. Že po sv&eacute;m se do zasl&iacute;ben&eacute; země nedostane. I Helenka je &uacute;plně na zač&aacute;tku. Uč&iacute; se důvěřovat sv&eacute; vychovatelce, uč&iacute; se spolupracovat. A najednou se začnou d&iacute;t věci. </span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt"><span lang="cs-CZ">5.&nbsp;dubna 1887, měs&iacute;c po př&iacute;chodu Anny Sullivanov&eacute;, se stala př&iacute;hoda, kter&aacute; od z&aacute;kladu změnila dosavadn&iacute; Helenin život.</span></font></font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western"> <font color="#000000">&bdquo;</font><font color="#000000"><font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt"><span lang="cs-CZ">Byly jsme s Helenou v zahradě. Do&scaron;ly jsme k pumpě. Podala jsem Heleně hrneček, nastavila j&iacute; ruku pod pumpu a začala do hrnečku pumpovat vodu. Voda přetekla a rozlila se j&iacute; po ruce - a vtom jsem j&iacute; napsala do dlaně voln&eacute; ruky V-O-D-A. Zůstala n&aacute;hle st&aacute;t jako přimražen&aacute;, hrnek j&iacute; vypadl z ruky a jej&iacute; tv&aacute;ř dostala nov&yacute;, nezn&aacute;m&yacute; v&yacute;raz.&ldquo; </span></font></font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western"> <font color="#000000">&bdquo;</font><font color="#000000"><font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt"><span lang="cs-CZ">Najednou mnou projelo něco jako mlhav&aacute;, nejasn&aacute; vzpom&iacute;nka, z&aacute;blesk vr&aacute;tiv&scaron;&iacute; se my&scaron;lenky...Pochopila jsem, věděla jsem, že V-O-D-A je n&aacute;zev toho divn&eacute;ho, chladn&eacute;ho NĚČEHO, co st&eacute;k&aacute; po m&eacute; ruce!!! Toto jedin&eacute; slovo probudilo moji du&scaron;i k životu, dalo j&iacute; světlo, naději, radost!...&ldquo;</span></font></font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western"> <font color="#000000">&bdquo;</font><font color="#000000"><font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt"><span lang="cs-CZ">Rychle si dřepla na bobek, dotkla se země a chtěla zn&aacute;t jej&iacute; n&aacute;zev. Pak uk&aacute;zala na pumpu, na hrnek, na mě, - na každou věc, kter&eacute; se dotkla, - chtěla zn&aacute;t jejich jm&eacute;na. Byla stra&scaron;ně rozru&scaron;en&aacute;, posedla ji obrovsk&aacute; touha po pozn&aacute;n&iacute;!...</span></font></font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western"> <font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt">Během několika hodin se naučila zn&aacute;t třicet slov.&ldquo;</font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western"> <font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt">A to je jenom zač&aacute;tek. Helenka se musela je&scaron;tě učit vyslovovat. Pak mluvit. Měla toho před sebou mnoho. Ale ona se tě&scaron;ila do t&eacute; země, kter&aacute; se j&iacute; otevřela. Byla pro ni tak n&aacute;dhern&aacute;, že se ničeho nelekala a pustila se do pr&aacute;ce, aby mohla vstoupit. </font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western"> <font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt">I vy toho, děti, m&aacute;te před sebou moc a moc. Nejenom &scaron;kol&aacute;ci. Moc před sebou toho m&aacute;me i my dospěl&iacute;. Ale sm&iacute;me se, stejně jako Helena Kellerov&aacute;, tě&scaron;it na to, co n&aacute;s ček&aacute;. Protože chceme uvěřit slovům Jozua a K&aacute;lefa. P&aacute;n Bůh n&aacute;s m&aacute; r&aacute;d a připravil pro n&aacute;s kr&aacute;snou budoucnost. Amen.</font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western"> <br /> &nbsp;</p> <p align="JUSTIFY" class="western"> <font color="#000000"><font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt"><span lang="cs-CZ"><u>P&iacute;seň:</u></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Courier New, monospace"><font style="font-size: 11pt"><span lang="cs-CZ"> S359</span></font></font></font></p> <p align="JUSTIFY" class="western"> <br /> &nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-modlitby"> <div class="field-label">Modlitby a další liturgické texty:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> &lt;div&gt; Pane, m&amp;aacute;me toho před sebou hodně. Děti dost&amp;aacute;vaj&amp;iacute; rozvrhy, my rodiče se v&amp;scaron;e snaž&amp;iacute;me skloubit, zač&amp;iacute;n&amp;aacute; nov&amp;aacute; pr&amp;aacute;ce ve sboru. Vyzn&amp;aacute;v&amp;aacute;me před Tebou, že sotva skončily pr&amp;aacute;zdniny, tak jsme vyčerpan&amp;iacute;. A do toho přich&amp;aacute;z&amp;iacute; Tv&amp;eacute; pozv&amp;aacute;n&amp;iacute;. Vyzn&amp;aacute;v&amp;aacute;me, že se lek&amp;aacute;me dal&amp;scaron;&amp;iacute; povinnosti. Ale Ty k n&amp;aacute;m přich&amp;aacute;z&amp;iacute;&amp;scaron;, trpělivě n&amp;aacute;s bere&amp;scaron; za ruku a uji&amp;scaron;ťuje&amp;scaron; n&amp;aacute;s, že n&amp;aacute;m nab&amp;iacute;z&amp;iacute;&amp;scaron; pomoc. Abychom se nemuseli lekat toho, co přich&amp;aacute;z&amp;iacute;, ale mohli se tě&amp;scaron;it z nov&amp;eacute;ho dne. Pane děkujeme, že do na&amp;scaron;ich životů vstupuje&amp;scaron; ve svědectv&amp;iacute; Bible. Že sm&amp;iacute;me pozn&amp;aacute;vat, co n&amp;aacute;m chce&amp;scaron; ř&amp;iacute;ct. Jak mluv&amp;iacute;&amp;scaron; s člověkem. Děkujeme, že to sm&amp;iacute;me pozn&amp;aacute;vat v&amp;scaron;ichni společně v tomto sboru, že si o tom sm&amp;iacute;me pov&amp;iacute;dat, že o tom sm&amp;iacute;me uvažovat a za to Ti děkovat. Pros&amp;iacute;me, abys dnes byl př&amp;iacute;tomen nejen n&amp;aacute;m, ale i po cel&amp;eacute;m světě. V&amp;scaron;ude, kde se lid&amp;eacute; se&amp;scaron;li, aby Ti naslouchali a Tobě děkovali. Amen.&lt;/div&gt; </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-autor"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Autor:&nbsp;</div> Jiří Ort </div> </div> </div> <div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický odkaz:&nbsp;</div> Numeri 13,17–29 </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Biblický odkaz:&nbsp;</div> Numeri 13,32–33 </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Biblický odkaz:&nbsp;</div> Numeri 14,6–9 </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-na-pisen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/pripravujte-cestu-sv239">Připravujte cestu (SV239)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/vitr-se-ztisi-sv374">Vítr se ztiší (SV374)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/o-pokani-sv276">O pokání (SV276)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/v-kralovstvi-bozim-sv359">V království Božím (SV359)</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-prilozeny-soubor"> <div class="field-label">Přiložený soubor:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikona" src="https://katecheze.evangnet.cz/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="https://katecheze.evangnet.cz/sites/default/files/soubory/prilohy/bohosluzby/keller_helena.doc" type="application/msword; length=85504">keller_helena.doc</a></div> </div> </div> </div> důvěra v Hospodina Odvaha k životu Předškolní Školní Sun, 15 Sep 2013 17:12:11 +0000 sysel 7728 at https://katecheze.evangnet.cz