Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
17 Království se rozděluje 1 Královská 11,11–13 Dál přece nejdeme sami II
17 Místo pro všechny Marek 14,22–25 Dál přece nejdeme sami III
17 Navštívení Marie a její chvalozpěv Lukáš 1,26–56 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
17 PODOBENSTVÍ O ROZSÉVAČI Lukáš 8,4–18 Pozvání na cestu - Evangelia
17 PROROK ELIÁŠ
1 Královská 16,29–34
1 Královská 17,1–24
Pozvání na cestu SZ2
18 DO MAKEDONIE, PAVLE! Skutky 15,36–16,15 Pozvání na cestu - Skutky
18 Elijáš a vdova
1 Královská 16,29–34
1 Královská 17,1–24
Dál přece nejdeme sami II
18 ELIJÁŠŮV ZÁPAS NA KARMELU 1 Královská 18,1–46 Pozvání na cestu SZ2
18 Jákobův návrat Genesis 32–33 Dál přece nejdeme sami
18 Ježíšovo narození Lukáš 2,1–7 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
18 Ježíšův zápas Marek 14,32–42 Dál přece nejdeme sami III
18 JOSEF SE SETKÁVÁ SE SVOU RODINOU
Genesis 42,1–29
Genesis 42,36–38
Genesis 43,1–9
Genesis 43,15–16
Genesis 44,1–20
Genesis 44,30–34
Genesis 45,1–15
Pozvání na cestu SZ1
18 Josefova zkouška a smíření s bratry Genesis 42,1–46,4 NŠ Louny
18 Narození Ježíše a klanění pastýřů (domácí pobožnost pro rodiče a děti) Lukáš 2,1–20 Církevní rok
18 UTIŠENÍ BOUŘE A UZDRAVENÍ POSEDLÉHO Lukáš 8,22–25 Pozvání na cestu - Evangelia
19 A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům
Matouš 6,12
Matouš 18,23–35
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
19 DÍKY KOMU PADAJÍ POUTA Skutky 16,16–34 Pozvání na cestu - Skutky
19 ELIJÁŠ NA CHORÉBU 1 Královská 19,1–21 Pozvání na cestu SZ2
19 Herodes, klanění mudrců a útěk do Egypta Matouš 2,1–23 Církevní rok
19 Josef a rodina Genesis 37 Dál přece nejdeme sami
19 Křížová cesta
Marek 14,53
Marek 15
Dál přece nejdeme sami III
19 POROBA IZRAELE A NAROZENÍ MOJŽÍŠE
Exodus 1,7–22
Exodus 2,1–10
Pozvání na cestu SZ1
19 Porodní báby, narození a záchrana Mojžíše Exodus 1,1–2,10 NŠ Louny
19 Prorok Božího přátelství 1 Královská 18,1–46 Dál přece nejdeme sami II
19 VZKŘÍŠENÍ DCERY JAIROVY Lukáš 8,40–56 Pozvání na cestu - Evangelia
20 A nevydej nás v pokušení
Matouš 6,13
Matouš 26,36–45
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
20 Evangelium u nás doma Marek 16,1–8 Dál přece nejdeme sami III
20 Josef jako superhrdina Genesis 39–41 Dál přece nejdeme sami
20 MOJŽÍŠ NA ORÉBU
Exodus 2,11–25
Exodus 3,1–15
Exodus 4,10–16
Pozvání na cestu SZ1
20 NÁBOTOVA VINICE 1 Královská 21,1–29 Pozvání na cestu SZ2
20 NASYCENÍ PĚTI TISÍCŮ Lukáš 9,10–17 Pozvání na cestu - Evangelia
20 Prorokovy deprese a Boží tichý hlas 1 Královská 19 Dál přece nejdeme sami II
20 ŠIKANOVANÝ APOŠTOL SE DOVOLÁVÁ ŘÍMSKÉHO OBČANSTVÍ
Skutky 16,16–24
Skutky 16,35–40
Pozvání na cestu - Skutky
20 Štěpán Skutky 6,8–7,60 Církevní rok
21 ACHABŮV KONEC 1 Královská 22,1–38 Pozvání na cestu SZ2
21 Deset ran egyptských Exodus 5–10 NŠ Louny
21 Josef a odpuštění Genesis 42–45 Dál přece nejdeme sami
21 KUDY VEDE BOŽÍ CESTA V PÍSMECH? Skutky 17,1–15 Pozvání na cestu - Skutky
21 MOJŽÍŠ A ÁRON JEDNAJÍ S FARAÓNEM
Exodus 4,29–31
Exodus 5,1–23
Exodus 6,1
Exodus 7,19–25
Exodus 10,1–29
Pozvání na cestu SZ1
21 Nábot a Achab
1 Královská 21–22
1 Královská 20
Dál přece nejdeme sami II
21 PETROVO VYZNÁNÍ, PŘEDPOVĚĎ UTRPENÍ Lukáš 9,18–27 Pozvání na cestu - Evangelia
21 Rodí se Immanuel Matouš 1–2 Dál přece nejdeme sami III
21 Simeon a Anna Lukáš 2,21–40 Církevní rok
21 Zbav nás od zlého
Matouš 6,13
1 Samuelova 17,1–11
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
22 Dvanáctiletý Ježíš v chrámě Lukáš 2,41–23,52 Církevní rok
22 HLEDEJTE BOHA, DOKUD BLÍZKO JEST Skutky 17,16–33 Pozvání na cestu - Skutky
22 HOD BERÁNKA A VYVEDENÍ Z EGYPTA
Exodus 11,1
Exodus 12,1–36
Pozvání na cestu SZ1
22 Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši 2 Královská 2,1–15 Dál přece nejdeme sami II
22 Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky
Matouš 6,13
Zjevení 20,1–17
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
22 Otroctví Izraele a narození Mojžíše Exodus 1,7–2,10 Dál přece nejdeme sami