Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
17 Království se rozděluje 1 Královská 11,11–13 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
17 Místo pro všechny Marek 14,22–25 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
17 Navštívení Marie a její chvalozpěv Lukáš 1,26–56 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
17 PODOBENSTVÍ O ROZSÉVAČI Lukáš 8,4–18 Pozvání na cestu - Evangelia
17 PROROK ELIÁŠ
1 Královská 16,29–34
1 Královská 17,1–24
Pozvání na cestu SZ2
18 DO MAKEDONIE, PAVLE! Skutky 15,36–16,15 Pozvání na cestu - Skutky
18 Elijáš a vdova
1 Královská 16,29–34
1 Královská 17,1–24
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
18 ELIJÁŠŮV ZÁPAS NA KARMELU 1 Královská 18,1–46 Pozvání na cestu SZ2
18 Jákobův návrat Genesis 32–33 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
18 Ježíšovo narození Lukáš 2,1–7 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
18 Ježíšův zápas Marek 14,32–42 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
18 JOSEF SE SETKÁVÁ SE SVOU RODINOU
Genesis 42,1–29
Genesis 42,36–38
Genesis 43,1–9
Genesis 43,15–16
Genesis 44,1–20
Genesis 44,30–34
Genesis 45,1–15
Pozvání na cestu SZ1
18 Josefova zkouška a smíření s bratry Genesis 42,1–46,4 NŠ Louny
18 Narození Ježíše a klanění pastýřů (domácí pobožnost pro rodiče a děti) Lukáš 2,1–20 Církevní rok
18 To světlo ve tmě svítí Jan 1,1–18 Dál přece nejdeme sami IV
18 UTIŠENÍ BOUŘE A UZDRAVENÍ POSEDLÉHO Lukáš 8,22–25 Pozvání na cestu - Evangelia
19 A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům
Matouš 6,12
Matouš 18,23–35
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
19 DÍKY KOMU PADAJÍ POUTA Skutky 16,16–34 Pozvání na cestu - Skutky
19 ELIJÁŠ NA CHORÉBU 1 Královská 19,1–21 Pozvání na cestu SZ2
19 Herodes, klanění mudrců a útěk do Egypta Matouš 2,1–23 Církevní rok
19 Josef a rodina Genesis 37 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
19 Křížová cesta
Marek 14,53
Marek 15
Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
19 POROBA IZRAELE A NAROZENÍ MOJŽÍŠE
Exodus 1,7–22
Exodus 2,1–10
Pozvání na cestu SZ1
19 Porodní báby, narození a záchrana Mojžíše Exodus 1,1–2,10 NŠ Louny
19 Prorok Božího přátelství 1 Královská 18,1–46 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
19 Slovo se stalo domovem Jan 1,35–51 Dál přece nejdeme sami IV
19 VZKŘÍŠENÍ DCERY JAIROVY Lukáš 8,40–56 Pozvání na cestu - Evangelia
20 A nevydej nás v pokušení
Matouš 6,13
Matouš 26,36–45
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
20 Evangelium u nás doma Marek 16,1–8 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
20 Josef jako superhrdina Genesis 39–41 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
20 MOJŽÍŠ NA ORÉBU
Exodus 2,11–25
Exodus 3,1–15
Exodus 4,10–16
Pozvání na cestu SZ1
20 NÁBOTOVA VINICE 1 Královská 21,1–29 Pozvání na cestu SZ2
20 NASYCENÍ PĚTI TISÍCŮ Lukáš 9,10–17 Pozvání na cestu - Evangelia
20 Prorokovy deprese a Boží tichý hlas 1 Královská 19 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
20 ŠIKANOVANÝ APOŠTOL SE DOVOLÁVÁ ŘÍMSKÉHO OBČANSTVÍ
Skutky 16,16–24
Skutky 16,35–40
Pozvání na cestu - Skutky
20 Štěpán Skutky 6,8–7,60 Církevní rok
20 Zachráněná radost Jan 2,1–11 Dál přece nejdeme sami IV
21 ACHABŮV KONEC 1 Královská 22,1–38 Pozvání na cestu SZ2
21 Deset ran egyptských Exodus 5–10 NŠ Louny
21 Josef a odpuštění Genesis 42–45 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
21 KUDY VEDE BOŽÍ CESTA V PÍSMECH? Skutky 17,1–15 Pozvání na cestu - Skutky
21 MOJŽÍŠ A ÁRON JEDNAJÍ S FARAÓNEM
Exodus 4,29–31
Exodus 5,1–23
Exodus 6,1
Exodus 7,19–25
Exodus 10,1–29
Pozvání na cestu SZ1
21 Nábot a Achab
1 Královská 21–22
1 Královská 20
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
21 Noční rozhovor Jan 3,1–11 Dál přece nejdeme sami IV
21 PETROVO VYZNÁNÍ, PŘEDPOVĚĎ UTRPENÍ Lukáš 9,18–27 Pozvání na cestu - Evangelia
21 Rodí se Immanuel Matouš 1–2 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
21 Simeon a Anna Lukáš 2,21–40 Církevní rok
21 Zbav nás od zlého
Matouš 6,13
1 Samuelova 17,1–11
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
22 Dvanáctiletý Ježíš v chrámě Lukáš 2,41–23,52 Církevní rok
22 HLEDEJTE BOHA, DOKUD BLÍZKO JEST Skutky 17,16–33 Pozvání na cestu - Skutky