Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
ČÍM ZAČÍNÁ NADĚJE
Zjevení 2
Zjevení 3
Pozvání na cestu - Skutky
DUCH OTROCTVÍ A DUCH SYNOVSTVÍ Římanům 7–8 Pozvání na cestu - Skutky
JEŽÍŠOVO NAROZENÍ
Lukáš 1,26–38
Lukáš 2,1–20
Pozvání na cestu SZ1
JEŽÍŠŮV ZÁPAS V GETSEMANE Marek 14,26–52 Pozvání na cestu SZ1
KLANĚNÍ MUDRCŮ Matouš 2,1–23 Pozvání na cestu SZ2
MARIE MÁ DÍTĚ Lukáš 1,80–2,52 Pozvání na cestu - Skutky
NAROZENÍ JANA KŘTITELE Lukáš 1,1–25 Pozvání na cestu SZ1
NOVÉ NEBE, NOVÁ ZEMĚ Zjevení 21–22 Pozvání na cestu - Skutky
ODPOVĚĎ ŘECKÝM POUTNÍKŮM Jan 12,20–30 Pozvání na cestu - Evangelia
PAVLOVY DOPISY: BOŽÍ BLÁZNOVSTVÍ 1 Korintským 1,18–31 Pozvání na cestu - Skutky
PODOBENSTVÍ O TĚLE A ÚDECH 1 Korintským 12,1–27 Pozvání na cestu - Evangelia
PROROCTVÍ O MESIÁŠI Izajáš 11,10 Pozvání na cestu SZ2
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO Skutky 2,1–41 Pozvání na cestu SZ2
SLOVO SE STALO TĚLEM Jan 1,1–18 Pozvání na cestu - Evangelia
ÚTĚK DO EGYPTA Matouš 2,13–23 Pozvání na cestu - Evangelia
VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ Jan 20,1–18 Pozvání na cestu SZ1
Z VĚZENÍ ZNÍ PÍSEŇ O PONÍŽENÉM A VZKŘÍŠENÉM Filipským 2,1–18 Pozvání na cestu - Skutky
1 Čtyři a ne jeden: úvodní bohoslužby Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
1 Dál přece nejdeme sami Lukáš 24,13–36 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
1 EVANGELIUM SE VYDÁVÁ DO SVĚTA Skutky 1,1–26 Pozvání na cestu - Skutky
1 Když je konec začátkem aneb The End or To be Continued? Skutky 1,1–14 Dál přece nejdeme sami IV
1 Nechte děti přicházet
Matouš 19,13–15
Matouš 21,15–16
Marek 10,13–16
Lukáš 18,15–17
Deuteronomium 6,4–7
Církevní rok
1 Nový začátek se Samuelem 1 Samuelova 1 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
1 POVOLÁNÍ SAMUELE
1 Samuelova 1,1–3
1 Samuelova 1,9–28
1 Samuelova 3,1–21
Pozvání na cestu SZ2
1 Preambule: Tvůj Bůh je Hospodin, který tě vysvobodil.
Exodus 20,1–2
Exodus 13,17–14,31
Exodus 15,1–2
Exodus 19,1–6
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
1 STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA Genesis 1,1–2,3 Pozvání na cestu SZ1
1 VZNEŠENÝ THEOFILE Lukáš 1,4 Pozvání na cestu - Evangelia
2 Abram sestupuje do Egypta Genesis 12,10–20 NŠ Louny
2 IZRAEL ZTRÁCÍ TRUHLU SMLOUVY
1 Samuelova 4,1–11
1 Samuelova 5,1–4
1 Samuelova 5,11
1 Samuelova 7,1–15
Pozvání na cestu SZ2
2 Na počátku mluvil Bůh Genesis 1,1–2,3 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
2 Náhradník Skutky 1,13–26 Dál přece nejdeme sami IV
2 NAROZENÍ JANA KŘTITELE
Lukáš 1,5–25
Lukáš 1,57–80
Pozvání na cestu - Evangelia
2 NEJDŘÍV SVĚDKOVÉ PŘÍBĚHU Skutky 1,15–26 Pozvání na cestu - Skutky
2 Opakování Desatera
Deuteronomium 5
Micheáš 6,8
2 Královská 22–23
Církevní rok
2 PÁD ČLOVĚKA Genesis 2,15–3,24 Pozvání na cestu SZ1
2 První přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.
Exodus 20,3
Soudců 6,7–10
Soudců 6,25–32
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
2 Samuel slyší 1 Samuelova 2,12–3,21 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
2 Vstup Ježíše na scénu Marek 1,1–11 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
3 Bohatý mládenec
Matouš 19,16–26
Marek 10,17–22
Církevní rok
3 Druhé přikázání: Nebudeš se klanět modlám.
Exodus 20,4
Daniel 3
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
3 Izrael ztrácí truhlu smlouvy 1 Samuelova 4,1–6,16 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
3 KAIN A ÁBEL Genesis 4,1–18 Pozvání na cestu SZ1
3 Kde Duch Boží zavěje Skutky 2,1–13 Dál přece nejdeme sami IV
3 LETNIČNÍ KÁZÁNÍ Skutky 2,1–41 Pozvání na cestu - Skutky
3 NAVŠTÍVENÍ MARIE A JEJÍ CHVALOZPĚV Lukáš 1,26–56 Pozvání na cestu - Evangelia
3 Připravit… Pozor… Start! Marek 1,12–20 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
3 Rozchod Lota s Abramem Genesis 13 NŠ Louny
3 SAUL KRÁLEM
1 Samuelova 8,1–21
1 Samuelova 10,17–27
1 Samuelova 11,1–15
1 Samuelova 12,13–25
Pozvání na cestu SZ2
3 Stvoření člověka
Genesis 2,4–25
Genesis 1,26–27
Koloským 1,15
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
4 Bitvy králů a vítězství Abramovo Genesis 14 NŠ Louny