Pozvání na cestu - Skutky

18 Do Makedonie, Pavle

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pro dokreslení obrázku je třeba, aby děti příběh znaly. Hodí se tedy, zařadit práci s ním až po výkladu. O kresbách dětí potom společně mluvte. Přemýšlejte nad tím, zda je děti pojaly pouze zeměpisně-historicky, nebo zda se v jejich kresbách objevuje nějaká aplikace ( touha být jenom mezi svými a držet se známého prostředí, popřípadě pracovat jen pro stávající sbory versus přijmout povolání, aby člověk vyslyšel i nouzi za jejich hranicemi ). Případně můžete děti vyzvat k tomu, aby na čistý papír namalovaly, kam by asi Bůh nedovolil jít nám a kam nás naopak vede.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
DO MAKEDONIE, PAVLE!

17 Apoštolský sněm v Jeruzalémě

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Zpracování obrázku může plnit roli motivačního uvedení i zpětné vazby, která ukáže, zda byl váš výklad srozumitelný a poskytne vám možnost jej upřesnit a doplnit.
Když budou děti zpracovávat obrázek na začátku ( tj. vystříhají si postavy a kartičky a sestaví si je podle zadání na stole – zatím je nenalepují ), vyjádří tak svoji představu o tom, co vede k dohodě. Vy jim potom můžete vyprávět, jak usilovali první křesťané o dohodu a po vyprávění můžete srovnávat, zda je stejné nebo rozdílné to, co vybraly děti, a jak jednali apoštolé.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
APOŠTOLSKÝ SNĚM V JERUZALÉMĚ
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Pavel a Petr: Kdo se smí stát křesťanem?

16 Nejsme bozi

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek můžete použít v rámci motivačního uvedení. Mluvte s dětmi o tom, koho lidé oslavují a zbožňují ( herci, zpěváci, sportovci, politici, faráře… - Můžete k tomu mít vystíhané fotografie z časopisů. ) a nechte je, aby někoho takového do obrázku dokreslily. Potom jim vyprávějte, že se něco takového stalo i apoštolům a jak na to reagovali. Jejich reakci můžete názorně ukázat obrázkem, který si předem složíte. Děti to pak mohou udělat na závěr také.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
NEJSME BOZI - PRVNÍ MISIJNÍ CESTA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Průšvih v Lystře

15 Pavel vyslán do Antiochie

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pro práci s obrázkem je tentokrát dobré, aby děti příběh již znaly. Použijte jej tedy po vyprávění. Úkol je vlastně chyták. Děti Ježíše nalézt nemohou ( Pokud nepřijdou na tak skvělou zkratku, jako přišly, když jsem s obrázkem pracoval na náboženství, že totiž Ježíš je v tom Pavlově soudu - napomenutí. ), protože postavičky na obrázku jsou jen kopií Barjesuse. Nechte je ale hledat a když začnou protestovat, protože jde jen o kopie, ptejte se, proč to tak asi je – jestli to může mít nějaký smysl.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
PAVEL VYSLÁN Z ANTIOCHIE (starší verze úlohy)
Odkaz na katechetickou přípravu: 
V ANTIOCHII VZNIKÁ SBOR Z POHANŮ (nová verze úlohy)

14 Petr velikonočně vysvobozen

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Starším dětem můžete zadat obrázek jako samostatnou práci. Vyzvěte je, aby si našly příslušnou kapitolu v knize Skutků, přečetly si ji a podle ní doplnily obrázek. Pak se jich můžete ptát, proč jsou na obrázku zrovna ty tři postavy; jestli by nestačil třeba jen Petr nebo Petr a Herodes a proč. ( Síla božího slova se neprojevuje jen vysvobozením věrných a krachem bohorovného potentáta. To by byla pohádka. Patří k ní i „ochota“ k oběti. )

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
PETR VELIKONOČNĚ VYSVOBOZEN

13 Petr naveden ke křtu pohana

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Cestu od Petra ke Kornéliovi mohou děti hledat buď na začátku nebo po vyprávění. Pokud ji budou hledat na začátku, ptejte se jich pak, zda bylo snadné cestu najít; jestli vědí, proč tam ta prasata jsou a jestli cestu spíš ztěžují nebo usnadňují. Příběh jim potom můžete vyprávět jako „vysvětlení“ obrázku.
Po vyprávění můžete zase děti vyzvat, aby si teď zahrály na Petra a našly cestu ke Kornéliovi.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
PETR NAVEDEN KE KŘTU POHANA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Petře, neváhej a jdi!

12 Saulovo obrácení

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek můžete použít při vyprávění vy sami. Vystřihnete jej a připnete nejprve ruce „A,B“. Obrázek dětem ukažte a ptejte se nejdřív, co ten člověk chce asi dělat, kdo by to mohl být, co si děti o jeho jednání myslí atd. Potom řekněte, koho představuje a vyprávějte jim Pavlův příběh ( využijte „bublinu“ ). Změnu v Pavlově jednání ilustrujte výměnou rukou ( C,D ). Po vyprávění vyzvěte děti, aby si také postavu vyrobily ( Patentky je asi třeba nakoupit předem. ) a aby doplnily prázdnou „bublinu“ podle vyprávění. Porovnejte si pak navzájem, co kdo do bubliny napsal.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
VZKŘÍŠENÝ PÁN POVOLÁVÁ SAULA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Ježíš zasahuje Saula i nás

11 Na cestě do Gazy

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

S obrázkem je lépe pracovat až po vyprávění. Můžete pracovat společně tak, že budete znovu dávat dohromady příběh a ptát se přitom dětí, která alternativa na cestě mu odpovídá. Děti si ovšem také mohou najít cestu samostatně a vy se jich pak můžete ptát, proč si tu kterou alternativu vybraly. Při zdůvodňování se ukáže, zda jen mechanicky hledaly cestu nebo se nad možnostmi opravdu zamýšlely. Se staršími můžete přemýšlet nad tím, zda se některé alternativy nějak projevují třeba i v jejich příběhu.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
Na cestě do Gazy
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Filipe, pošli to dál
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Ježíš zasahuje Saula i nás

10 Samaří, Filip a Šimon mág

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Vyzvěte děti, aby do obrázku nejdříve napsali, co se za peníze koupit dá ( kolo, auto, oblečení, jídlo, hračky…), co se za peníze koupit nedá ( důvěra, talent, zdraví, táta a máma… ) a co dobrého je zlé kupovat ( přijetí na školu, přátelství, důvěru,…). Nad doplněnými obrázky pak můžete společně mluvit o tom, jak se ty dobré věci mění, když se kupují, proč by je chtěl někdo koupit, o co takovému člověku jde atd. Tak děti uvedete do příběhu a Petrovo odmítnutí Šimona jim bude srozumitelnější.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
JAK SI VEDLO EVANGELIUM V SAMAŘÍ

09 Štěpán

10,00Kč

Úkol z obrázku může plnit jak úlohu motivačního uvedení, tak úlohu domýšlení a aplikace vyprávění. Děti mohou tipovat, co patří k důvěře a co vede ke kamenování, předem. Mohou se o tom společně dohadovat a vaše vyprávění potom budou sledovat jako rozřešení jejich dohadů. Děti mohou orámovat kroužky podle zadání také po vyprávění. Vy tak zjistíte, zda vyprávění rozuměly a máte možnost je ještě doplnit a upřesnit.
Děti si také mohou kroužky z obrázku zvětšit na čtvrtky a pokud se vrací do bohoslužeb, mohou dospělé požádat, aby se je pokusili také roztřídit.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
Komu se otevírají nebesa
Syndikovat obsah