Zástup stále přichází

Úvod k práci s příručkou naleznete zde: Úvod ke katechetickému cyklu.
Postavy k vystřižení jsou zde: Postavy k vystřižení
Pracovní listy k jednotlivým postavám naleznete v přiložených souborech u jednotlivých příprav.

Pracovní listy k jednotlivým postavám jsou v přílohách u jednotlivých příprav.

Rozpis přípravek neobsahuje sváteční úlohy, neděle kolem Vánoc jsou volné, pokud byste potřebovali vánoční přípravy, použitelné starší úlohy najdete na tomto webu.

Např.: Útěk do Egypta, Klanění mudrců, Herodes, klanění mudrců a útěk do Egypta, Ježíšův rodokmen, Ježíšovo narození, Navštívení Marie a její chvalozpěv, Navštívení Marie a její chvalozpěv (2), Marie má dítě, Jenž se počal z Ducha svatého, Narodil se z Marie Panny, Ježíšovo narození, Narození Ježíše a klanění pastýřů (domácí pobožnost pro rodiče a děti), Slovo se stalo tělem.

Nadpis Typ Biblický odkaz Pořadí v lekci
Abraham Katechetická příprava
Genesis 18,1–15
Genesis 21,1–7
1
Izák Katechetická příprava Genesis 26,15–31 2
Jákob Katechetická příprava
Genesis 28,10–22
Genesis 32,23–32
3
Josef Katechetická příprava Genesis 42 4
Mojžíš Katechetická příprava
Deuteronomium 4
Deuteronomium 8
Deuteronomium 9
5
Áron a Mirjam Katechetická příprava Numeri 12,1–16 6
Jozue Katechetická příprava
Jozue 5,10–15
Jozue 6,1–27
7
Debora Katechetická příprava Soudců 4–5 8
Gedeon Katechetická příprava Soudců 6–7 9
Samson Katechetická příprava Soudců 13–16 10
Rút Katechetická příprava Rút 1–4 11
Samuel Katechetická příprava
1 Samuelova 1,1–28
1 Samuelova 2,1–10
1 Samuelova 3,1–21
1 Samuelova 7,1–17
12
David Katechetická příprava
1 Samuelova 16,14–16
1 Samuelova 23,1–13
1 Samuelova 24,1–23
13
Nátan Katechetická příprava
2 Samuelova 11
2 Samuelova 12,1–25
14
Šalomoun Katechetická příprava 1 Královská 11 15
Eliáš Katechetická příprava
1 Královská 17,1–7
1 Královská 18,1–46
1 Královská 19,1–18
16
Josef Katechetická příprava Matouš 1,18–25 17
Mudrci Katechetická příprava Matouš 2,1–12 18
Elíša Katechetická příprava
2 Královská 4,38–44
2 Královská 5,1–9
19
Ámos Katechetická příprava Ámos 7–8 20
Izajáš Katechetická příprava
Izajáš 6
Izajáš 1,16–20
Izajáš 7,10–17
Izajáš 11,1–10
21
Jeremjáš Katechetická příprava Jeremjáš 27–28 22
Ezechiel Katechetická příprava
Ezechiel 33,1–6
Ezechiel 37,1–14
23
Služebník Hospodinův Katechetická příprava
Izajáš 42,1–4
Izajáš 49,1–3
Izajáš 50,4–9
Izajáš 53
24
Ester Katechetická příprava
Ester 4,13–17
Ester 1–10
25
Ageus Katechetická příprava
Ezdráš 1,1
Ezdráš 3,1–4
Ezdráš 3,10–13
Ezdráš 4,1–5
Ezdráš 4,11–24
Ezdráš 5,1–2
Ezdráš 6,1–7
Ezdráš 6,13–14
26
Jonáš Katechetická příprava Jonáš 1–4 27
Zachariáš a Alžběta Katechetická příprava Lukáš 1,5–24 28
Jan Křtitel Katechetická příprava
Marek 1,1–8
Marek 6,14–29
29
Evangelista Marek Katechetická příprava Marek 14–16 30
Natanael Katechetická příprava Jan 1,35–51 31
Šimon Petr Katechetická příprava Marek 8,27–33 32
Nikodém Katechetická příprava Jan 3,1–21 33
Levi Katechetická příprava Marek 2,12–17 34
Žena hříšnice Katechetická příprava Lukáš 7,36–50 35
Lazar Katechetická příprava Jan 11,1–44 36
Evangelista Jan Katechetická příprava Jan 20,19–31 37
Onezim Katechetická příprava Filemonovi 1,8–20 38
Žena kananejská Katechetická příprava Matouš 15,21–28 39
Filip Katechetická příprava
Skutky 6,5
Skutky 8,4–40
40
Pavel Katechetická příprava
Skutky 8,1–3
Skutky 9,1–31
41
Lydie Katechetická příprava Skutky 16,11–15 42
Bratr Jan Katechetická příprava
Zjevení 1
Zjevení 21
Zjevení 22
43
Také já Katechetická příprava
Židům 11,1–40
Židům 12,1–3
Matouš 19,13–15
44