Pozvání na cestu SZ 2 (Knihy Samuelovy - Proroci)

Pracovní listy k tomuto cyklu jsou zde: http://katecheze.evangnet.cz/pozvani-na-cestu-stary-zakon-2-mladsi-sada-... (pro mladší) a zde: http://katecheze.evangnet.cz/pozvani-na-cestu-sz2-starsi-sada-listu (pro starší)
Použít lze také pracovní listy k biblickým příběhům pro předškolní zde: http://katecheze.evangnet.cz/pribehy-stareho-zakona-sada-pracovnich-list...
Elektronická příručka ke stažení zde http://katecheze.evangnet.cz/publikace-ov/pozvani-na-cestu-stary-zakon-2

Nadpis Typ Biblický odkaz Pořadí v lekci
PROROCTVÍ O MESIÁŠI Katechetická příprava Izajáš 11,10
KLANĚNÍ MUDRCŮ Katechetická příprava Matouš 2,1–23
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO Katechetická příprava Skutky 2,1–41
POVOLÁNÍ SAMUELE Katechetická příprava
1 Samuelova 1,1–3
1 Samuelova 1,9–28
1 Samuelova 3,1–21
1
IZRAEL ZTRÁCÍ TRUHLU SMLOUVY Katechetická příprava
1 Samuelova 4,1–11
1 Samuelova 5,1–4
1 Samuelova 5,11
1 Samuelova 7,1–15
2
SAUL KRÁLEM Katechetická příprava
1 Samuelova 8,1–21
1 Samuelova 10,17–27
1 Samuelova 11,1–15
1 Samuelova 12,13–25
3
SAULOVA NEPOSLUŠNOST A NEKAJÍCNOST Katechetická příprava
1 Samuelova 13,1–14
1 Samuelova 15,1–35
4
DAVID POMAZÁN ZA KRÁLE Katechetická příprava 1 Samuelova 16,1–25 5
DAVID A GOLIÁŠ Katechetická příprava 1 Samuelova 17,1–54 6
JÓNATAN A DAVID Katechetická příprava
1 Samuelova 18,1–9
1 Samuelova 19,1–18
1 Samuelova 20,1–42
7
SAUL PRONÁSLEDUJE DAVIDA Katechetická příprava
1 Samuelova 22,1–5
1 Samuelova 24,1–23
1 Samuelova 26,1–25
8
DAVID ZÍSKÁVÁ KRÁLOVSTVÍ Katechetická příprava
2 Samuelova 1,1–16
2 Samuelova 2,1–7
2 Samuelova 5,1–10
2 Samuelova 6,1–5
2 Samuelova 6,14–19
9
DAVIDŮV HŘÍCH A POKÁNÍ Katechetická příprava
2 Samuelova 11,1–27
2 Samuelova 12,1–14
10
DAVID A ABŠALÓM Katechetická příprava
2 Samuelova 15,1–18
2 Samuelova 15,30
2 Samuelova 16,5–15
11
DAVID ZNOVU KRÁLEM Katechetická příprava 2 Samuelova 18,1–17 12
DAVID ZNOVU KRÁLEM Katechetická příprava
2 Samuelova 18,1–17
2 Samuelova 19,1–9
12
ŠALOMOUNOVA MOUDROST A SLÁVA Katechetická příprava
1 Královská 2,1–4
1 Královská 3,1–28
1 Královská 10,1–29
13
STAVBA A POSVĚCENÍ CHRÁMU Katechetická příprava
1 Královská 6,1–14
1 Královská 8,1–61
14
KRÁLOVSTVÍ SE ROZDĚLUJE Katechetická příprava
1 Královská 11,1–13
1 Královská 12,1–24
15
IZRAEL A JUDA PROPADAJÍ MODLÁŘSTVÍ Katechetická příprava
1 Královská 12,26–33
1 Královská 14,21–31
1 Královská 15,1–6
16
PROROK ELIÁŠ Katechetická příprava
1 Královská 16,29–34
1 Královská 17,1–24
17
ELIJÁŠŮV ZÁPAS NA KARMELU Katechetická příprava 1 Královská 18,1–46 18
ELIJÁŠ NA CHORÉBU Katechetická příprava 1 Královská 19,1–21 19
NÁBOTOVA VINICE Katechetická příprava 1 Královská 21,1–29 20
ACHABŮV KONEC Katechetická příprava 1 Královská 22,1–38 21
UZDRAVENÍ NAAMÁNA SYRSKÉHO Katechetická příprava 2 Královská 5,1–19 22
PŘEMOŽENI ARAMEJCŮ (SYRSKÝCH) Katechetická příprava 2 Královská 6,8–23 23
PÁD SEVERNÍ ŘÍŠE Katechetická příprava
Izajáš 5,1–7
2 Královská 16,1–33
24
CHIZKIJÁŠ-DŮVĚRA PROTI CHVÁSTÁNÍ Katechetická příprava
2 Královská 18,13–37
2 Královská 19,1–37
25
JÓŠIJÁŠ - KRÁL REFORMÁTOR Katechetická příprava 2 Královská 22,1–20 26
PROROK JEREMJÁŠ OHLAŠUJE SOUD Katechetická příprava Jeremjáš 36,1–32 27
JEREMJÁŠOVO UTRPENÍ Katechetická příprava
Jeremjáš 37,1–21
Jeremjáš 38,1–28
28
EZECHIELOVO VIDĚNÍ Katechetická příprava Ezechiel 37,1–14 29
DANIEL A JEHO DRUHOVÉ Katechetická příprava Daniel 1,1–21 30
NEBÚKADNESARŮV SEN Katechetická příprava Daniel 2,1–49 31
JUDŠTÍ MLÁDENCI V OHNIVÉ PECI Katechetická příprava Daniel 3,1–30 32
VIDĚNÍ KRÁLE BELŠASARA Katechetická příprava Daniel 5,1–30 33
DANIEL VE LVÍ JÁMĚ Katechetická příprava Daniel 6,1–29 34
KRÁLOVNA ESTER Katechetická příprava
Ester 2,17–23
Ester 3,8–11
Ester 4,1–17
35
ZÁCHRANA ŽIDŮ Katechetická příprava
Ester 5,1–5
Ester 7,1–6
Ester 8,7–12
Ester 9,20–22
36
JÓB Katechetická příprava
Jób 1,1–22
Jób 2,1–13
Jób 42,1–16
37
NÁVRAT ZE ZAJETÍ A STAVBA CHRÁMU Katechetická příprava
Ezdráš 1,1–11
Ezdráš 3,1–4
Ezdráš 3,10–13
Ezdráš 4,1–24
Ezdráš 5,1–2
Ezdráš 6,15–22
Nehemjáš 8,1–6
38
OBNOVA JERUZALÉMA Katechetická příprava
Nehemjáš 1,1–11
Nehemjáš 2,1–20
Nehemjáš 3,1–10
Nehemjáš 4,1–11
39
VYPRÁVĚNÍ O JONÁŠOVI Katechetická příprava
Jonáš 1,1–16
Jonáš 2,1–11
Jonáš 3,1–10
Jonáš 4,1–11
40