Katechetický cyklus Církevní rok (2014/2015)

K tomuto cyklu není žádná sada pracovních listů. Odkazy na pracovní listy, které se k jednotlivým lekcím mohou hodit, naleznete přímo u jednotlivých lekcí. Úvodní kapitoly příručky stahujte zde, plakát je zde, k tomu návod.

K dispozici je (neaktualizovaná) elektronická verze příručky ve dvou dílech (první, druhý).

Nadpis Typ Biblický odkaz Pořadí v lekci
Nechte děti přicházet Katechetická příprava
Matouš 19,13–15
Matouš 21,15–16
Marek 10,13–16
Lukáš 18,15–17
Deuteronomium 6,4–7
1
Opakování Desatera Katechetická příprava
Deuteronomium 5
Micheáš 6,8
2 Královská 22–23
2
Bohatý mládenec Katechetická příprava
Matouš 19,16–26
Marek 10,17–22
3
Šalomoun Katechetická příprava
1 Královská 2,1–4
1 Královská 2,5–12
1 Královská 3,1–28
1 Královská 6,11–13
1 Královská 8,10–61
1 Královská 11,1–6
1 Královská 11,13–43
4
Na počátku Katechetická příprava Genesis 1,1–2,3 5
O zabezpečení života Katechetická příprava Lukáš 12,22–34 6
Co člověka znesvěcuje a co ho činí svatým Katechetická příprava
Marek 7,18–23
1 Timoteovi 4,3–4
Leviticus 11
7
Vděčnost deseti malomocných Katechetická příprava Lukáš 17,10–19 8
Zacheus (den reformace) Katechetická příprava
Lukáš 19,1–10
Efezským 2,8–9
9
Jákobova a Josefova smrt a pohřeb Katechetická příprava
Genesis 49,28–50,26
Genesis 12,1–3
Genesis 45,6
Genesis 45,11
Genesis 45,28
Genesis 46,3–4
Genesis 47,29–31
Genesis 49,1–28
Exodus 13,19
Jozue 24,32
10
Boháč a stodoly Katechetická příprava
Lukáš 12,13–21
Lukáš 9,24
11
Vzkříšení Lazara Katechetická příprava
Jan 11,1–47
2 Korintským 5,14–21
Matouš 11,5
Lukáš 7,22
Matouš 9,18–26
Marek 5,21–43
Lukáš 8,40–56
Lukáš 7,11–16
12
Není vzkříšení Katechetická příprava
Lukáš 20,27–40
Žalmy 23
Jan 14,1–6
Zjevení 21
13
Čekání na příchod mesiáše Katechetická příprava
Izajáš 10,1–5
Izajáš 10,6–10
14
Zachariáš a Anna Katechetická příprava Lukáš 1,5–25 15
Návštěva u Marie Katechetická příprava Lukáš 1,26–38 16
Ježíšův rodokmen Katechetická příprava Matouš 1,1–17 17
Narození Ježíše a klanění pastýřů (domácí pobožnost pro rodiče a děti) Katechetická příprava Lukáš 2,1–20 18
Herodes, klanění mudrců a útěk do Egypta Katechetická příprava Matouš 2,1–23 19
Štěpán Katechetická příprava Skutky 6,8–7,60 20
Simeon a Anna Katechetická příprava Lukáš 2,21–40 21
Dvanáctiletý Ježíš v chrámě Katechetická příprava Lukáš 2,41–23,52 22
Neplodný fíkovník (nový občanský rok) Katechetická příprava Lukáš 13,6–9 23
Svatba v Káně galilejské Katechetická příprava Jan 2,1–11 24
Jan Křtitel a Ježíšův křest Katechetická příprava
Lukáš 3,1–17
Marek 1,2–11
Jan 1,6–8
25
Podobenství o hostině Katechetická příprava
Lukáš 14,16–24
Matouš 20,1–10
26
Podobenství o rozsévačovi Katechetická příprava
Matouš 13,3–9
Matouš 13,18–23
Marek 4,1–9
Lukáš 8,4–8
27
Ježíš a Samařanka (týden modliteb za jednotu křesťanů) Katechetická příprava
Jan 4,1–26
Žalmy 36,6–10
Izajáš 12,2–3
Přísloví 25,24–28
28
Svěřené talenty Katechetická příprava Matouš 25,14–30 29
Nasycení zástupu: dejte vy jim jíst Katechetická příprava Marek 6,30–44 30
Milosrdný Samařan Katechetická příprava
Lukáš 10,25–37
Leviticus 19,18
Leviticus 25,11–18
Matouš 5,43–44
Matouš 22,34–40
Marek 12,28–34
Římanům 13,8–10
Galatským 5,14
List Jakubův 2,8
1 Janova 5,1–8
31
Rut — vztah k cizincům Katechetická příprava
Rút 2–3
Leviticus 19,33
32
Popeleční středa Katechetická příprava Jonáš 1–3 33
Ježíšovo pokušení na poušti Katechetická příprava Matouš 4,1–11 34
Nemějte starost Katechetická příprava Matouš 6,25–34 35
Poslední soud Katechetická příprava
Matouš 25,31–46
Daniel 7,13–14
Ezechiel 34,11–24
Ezechiel 18,5–9
Izajáš 53
Izajáš 58,6–10
Žalmy 89,15
Jan 5,28–29
Matouš 23,23
36
Vdova, sirotek, host: vidět věci z pohledu druhého Katechetická příprava
Deuteronomium 10,16–19
Marek 9,33–37
37
Jedni druhých břemena neste Katechetická příprava
Skutky 4,32–37
Skutky 6,1–6
Galatským 6,2
38
Vjezd do Jeruzaléma a vyčištění chrámu Katechetická příprava
Matouš 21,1–17
Zacharjáš 14,3–21
Zacharjáš 9,9
2 Samuelova 19–20
39
Zrada Jidáše Katechetická příprava
Matouš 26,14–16
Marek 14,10–11
Lukáš 20,3–6
40
Vyvedení z Egypta a jeho slavení Katechetická příprava Exodus 12,1–36 41
Mytí nohou a poslední večeře (Zelený čtvrtek) Katechetická příprava
Jan 13,1–20
Jan 13,33–35
42
Strach a modlitba v Getsemane Katechetická příprava
Matouš 26,36–46
Marek 14,32–42
Lukáš 22,40–46
43
Zatčení a soud Katechetická příprava
Lukáš 22,47–54
Lukáš 22,63–71
Lukáš 23,1–25
44
Petrovo zapření Katechetická příprava
Jan 18,15–27
Matouš 26,69–75
Marek 14,60–72
Lukáš 22,54–62
45
Ježíšovo ukřižování, smrt, pohřeb a lidé kolem Katechetická příprava
Marek 15,21
Matouš 27,54
Marek 15,45
Lukáš 23,47
46
Źena u hrobu, muži za ní a také Tomáš Katechetická příprava
Jan 20,19–29
Lukáš 24,1–12
Marek 16,1–8
47
Cesta do Emauz Katechetická příprava
Lukáš 24,13–35
Izajáš 38,17
Žalmy 71,20
Žalmy 126
Matouš 13
48
Zjevení v Galileji Katechetická příprava Jan 21,1–14 49
Dobrý pastýř Katechetická příprava Jan 10,1–18 50
O církvi Katechetická příprava
Skutky 2,1–11
Skutky 2,37–47
51
Křest etiopského dvořana Katechetická příprava
Skutky 8,26–40
Matouš 3,1–17
Matouš 28,19–20
Exodus 14,15–31
52
Křest Kornélia a jeho přátel Katechetická příprava
Skutky 10
Matouš 3,13–17
53
Nanebevstoupení Páně Katechetická příprava
Skutky 1,1–14
Matouš 28,19–20
Marek 16,15
54
Z pronásledovatele Saula svědek evangelia Pavel Katechetická příprava
Skutky 8,1–3
Skutky 16,11–34
55
Ježíšův rozhovor s Nikodémem: svatodušní neděle Katechetická příprava Jan 3,1–8 56
Ovoce Ducha svatého Katechetická příprava
Galatským 5,22–23
Skutky 2,1–13
Marek 13,9–11
Skutky 8,26–29
Matouš 7,16–20
1 Korintským 12,8–10
1 Samuelova 10,9–12
57
Svatá Trojice Katechetická příprava
Matouš 28,16–20
Deuteronomium 6,4
Izajáš 61,1
Matouš 3,16–17
58
Čas svěřený Katechetická příprava
Kazatel 3,1–15
Matouš 25,14–30
59
Slavnostní čas pro odpočinek a setkání s Bohem Katechetická příprava
Exodus 16,22–30
Genesis 2,1–4
Marek 2,27–28
60
Čas promarněný a proměněný Katechetická příprava Lukáš 16,19–31 61
Čas bláznivě radostný Katechetická příprava
2 Samuelova 6,1–20
Žalmy 132
Žalmy 149,2–3
Žalmy 149,5–6
62
Objevení Zákona (Den upálení mistra Jana Husa) Katechetická příprava 2 Královská 22 63
Hospodin jako matka (Den matek) Katechetická příprava Žalmy 131 64
Až se tě tvé děti zeptají (Den dětí) Katechetická příprava Exodus 13,14–16 65