Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
38 Návrat ze zajetí a stavba chrámu
Ezdráš 1
Ezdráš 3 - 4
Ezdráš 6:15-22
Dál přece nejdeme sami II
38 SAMSON
Soudců 13:2-5
Soudců 14:1-20
Soudců 15:1-20
Soudců 16:1-31
Pozvání na cestu SZ1
38 UKŘIŽOVÁNÍ A POHŘEB Lukáš 23:26-56 Pozvání na cestu - Evangelia
38 vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího Skutky 1:1-14 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
39 Obnova Jeruzaléma
Nehemjáš 1 - 2
Nehemjáš 4:1-11
Nehemjáš 8:1-3
Dál přece nejdeme sami II
39 OBNOVA JERUZALÉMA
Nehemjáš 1:1-11
Nehemjáš 2:1-20
Nehemjáš 3:1-10
Nehemjáš 4:1-11
Pozvání na cestu SZ2
39 odkud přijde soudit živé i mrtvé. Matouš 25:31-46 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
39 Počátek doby soudců
Soudců 2:6-18
Soudců 4:1-24
Soudců 5:1-15
Dál přece nejdeme sami
39 RÚT
Rút 1:1-22
Rút 2:1-23
Rút 4:13-14
Rút 4:17
Pozvání na cestu SZ1
39 Vjezd do Jeruzaléma a vyčištění chrámu
Matouš 21:1-17
Zacharjáš 14:3-21
Zacharjáš 9:9
2 Samuelova 19 - 20
Církevní rok
39 VZKŘÍŠENÍ Lukáš 24:1-12 Pozvání na cestu - Evangelia
40 Gedeon Soudců 6 - 7 Dál přece nejdeme sami
40 Soudce Ehúd Soudců 3 NŠ Louny
40 Věřím v Ducha svatého Skutky 2 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
40 VYPRÁVĚNÍ O JONÁŠOVI
Jonáš 1:1-16
Jonáš 2:1-11
Jonáš 3:1-10
Jonáš 4:1-11
Pozvání na cestu SZ2
40 Zaslíbení mesiáše Izajáš 61 Dál přece nejdeme sami II
40 ZJEVENÍ NA CESTĚ DO EMAUS Lukáš 24:13-35 Pozvání na cestu - Evangelia
40 Zrada Jidáše
Matouš 26:14-16
Marek 14:10-11
Lukáš 20:3-6
Církevní rok
41 Samson — aneb jak si někdo může poplést sílu svou a sílu Boží Soudců 13 - 16 Dál přece nejdeme sami
41 Soudce Bárak a prorokyně Debora Soudců 4 - 5 NŠ Louny
41 svatou církev obecnou, Skutky 2:37-47 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
41 Vyvedení z Egypta a jeho slavení Exodus 12:1-36 Církevní rok
42 Mytí nohou a poslední večeře (Zelený čtvrtek)
Jan 13:1-20
Jan 13:33-35
Církevní rok
42 Rút a Noemi — Být cizincem, být přítelem Rút 1 Dál přece nejdeme sami
42 Soudce Gedeon - povolání Soudců 6 NŠ Louny
42 svatých obcování,
Židům 12:1-2
Židům 11
Skutky 2:37-47
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
43 hříchů odpuštění, Lukáš 19 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
43 Soudce Gedeon - boj Soudců 7:9 - 8: NŠ Louny
43 Strach a modlitba v Getsemane
Matouš 26:36-46
Marek 14:32-42
Lukáš 22:40-46
Církevní rok
43 Zastánce pro Rút a Noemi Rút 2 - 4 Dál přece nejdeme sami
44 těla z mrtvých vzkříšení
Izajáš 43:1-5
1 Korintským 15:20-22
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
44 Zatčení a soud
Lukáš 22:47-54
Lukáš 22:63-71
Lukáš 23:1-25
Církevní rok
45 a život věčný. Zjevení 21 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
45 Petrovo zapření
Jan 18:15-27
Matouš 26:69-75
Marek 14:60-72
Lukáš 22:54-62
Církevní rok
45 Soudce Jiftách Soudců 10:6 - 12:7 NŠ Louny
46 Ježíšovo ukřižování, smrt, pohřeb a lidé kolem
Marek 15:21
Matouš 27:54
Marek 15:45
Lukáš 23:47
Církevní rok
46 Soudce Samson - narození Soudců 13 NŠ Louny
47 Soudce Samson - svatba Soudců 14 NŠ Louny
47 Źena u hrobu, muži za ní a také Tomáš
Jan 20:19-29
Lukáš 24:1-12
Marek 16:1-8
Církevní rok
48 Cesta do Emauz
Lukáš 24:13-35
Izajáš 38:17
Žalmy 71:20
Žalmy 126
Matouš 13
Církevní rok
48 Soudce Samson - lišky a oslí čelist Soudců 15 NŠ Louny
49 Zjevení v Galileji Jan 21:1-14 Církevní rok
50 Dobrý pastýř Jan 10:1-18 Církevní rok
50 Narození Samuele, zkáza domu Elího 1 Samuelova 1 - 4 NŠ Louny
51 Archa úmluvy mezi Pelištějci 1 Samuelova 5 - 7 NŠ Louny
51 O církvi
Skutky 2:1-11
Skutky 2:37-47
Církevní rok
52 Izrael si žádá krále 1 Samuelova 8 NŠ Louny
52 Křest etiopského dvořana
Skutky 8:26-40
Matouš 3:1-17
Matouš 28:19-20
Exodus 14:15-31
Církevní rok
53 Křest Kornélia a jeho přátel
Skutky 10
Matouš 3:13-17
Církevní rok
53 Pomazání Saula 1 Samuelova 9:1 - 10:16 NŠ Louny