Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
34 Nevítaná milost Lukáš 4,14–30 Dál přece nejdeme sami III
34 ukřižován Jan 19 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
34 ZTROSKOTÁNÍ NA CESTĚ DO ŘÍMA Skutky 27,1–44 Pozvání na cestu - Skutky
34 Zvědové a Rachab Jozue 2 Dál přece nejdeme sami
35 Bálak a Bileám Numeri 22 NŠ Louny
35 CESTA DO GETSEMANE A ZATČENÍ Lukáš 22,31–50 Pozvání na cestu - Evangelia
35 IZRAEL SE UJÍMÁ ZEMĚ ZASLÍBENÉ
Jozue 9,1–27
Jozue 14,1–5
Jozue 20,1–9
Jozue 23,1–16
Jozue 24,1–30
Pozvání na cestu SZ1
35 Judští mládenci v ohnivé peci Daniel 3,1–30 Dál přece nejdeme sami II
35 KRÁLOVNA ESTER
Ester 2,17–23
Ester 3,8–11
Ester 4,1–17
Pozvání na cestu SZ2
35 Nemějte starost Matouš 6,25–34 Církevní rok
35 Samařan aneb bližní na cestě
Lukáš 6,32–36
Lukáš 10,25–37
Dál přece nejdeme sami III
35 umřel a byl pohřben Jan 19,28–42 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
35 ZASTÁVKA NA MALTĚ Skutky 28,1–10 Pozvání na cestu - Skutky
35 Znovu suchou nohou… přechod Jordánu Jozue 3–4 Dál přece nejdeme sami
36 Jericho Jozue 6 Dál přece nejdeme sami
36 OTEVŘENÝ KONEC PŘÍBĚHU EVANGELIA Skutky 28,11–31 Pozvání na cestu - Skutky
36 O Lazarovi a o boháči beze jména
Lukáš 6,24–25
Lukáš 16,19–31
Dál přece nejdeme sami III
36 PETROVO ZAPŘENÍ Lukáš 22,54–62 Pozvání na cestu - Evangelia
36 POČÁTEK DOBY SOUDCŮ
Soudců 2,11–16
Soudců 4,1–24
Soudců 5,1–15
Soudců 5,31
Pozvání na cestu SZ1
36 Poslední soud
Matouš 25,31–46
Daniel 7,13–14
Ezechiel 34,11–24
Ezechiel 18,5–9
Izajáš 53
Izajáš 58,6–10
Žalmy 89,15
Jan 5,28–29
Matouš 23,23
Církevní rok
36 Průzkum Zaslíbené země
Numeri 13–14
Deuteronomium 1,20–46
NŠ Louny
36 sestoupil do pekel Žalmy 88 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
36 Vidění krále Belšasara Daniel 5,1–30 Dál přece nejdeme sami II
36 ZÁCHRANA ŽIDŮ
Ester 5,1–5
Ester 7,1–6
Ester 8,7–12
Ester 9,20–22
Pozvání na cestu SZ2
37 EVANGELIUM PUTUJE K LUKÁŠOVI, TEOFILOVI I K NÁM Pozvání na cestu - Skutky
37 GEDEON
Soudců 6,1–32
Soudců 7,1–8
Soudců 7,16–22
Pozvání na cestu SZ1
37 Ježíš před radou, Pilátem a Herodem Lukáš 22,63–23,24 Pozvání na cestu - Evangelia
37 JÓB
Jób 1,1–22
Jób 2,1–13
Jób 42,1–16
Pozvání na cestu SZ2
37 Příběhy nalezených ztracenců Lukáš 15,1–32 Dál přece nejdeme sami III
37 Rozhodnutí královny Ester Ester 4,1–17 Dál přece nejdeme sami II
37 Smlouva s Gibeoňany Jozue 9 Dál přece nejdeme sami
37 Smrt Mojžíšova, Rachab
Deuteronomium 34
Jozue 1–2
NŠ Louny
37 Třetího dne vstal z mrtvých
Marek 16,9–13
Jan 20,1–29
Lukáš 24,13–33
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
37 Vdova, sirotek, host: vidět věci z pohledu druhého
Deuteronomium 10,16–19
Marek 9,33–37
Církevní rok
38 Já a dům můj budeme sloužit Hospodinu
Jozue 14
Jozue 20
Jozue 23–24
Dál přece nejdeme sami
38 Jedni druhých břemena neste
Skutky 4,32–37
Skutky 6,1–6
Galatským 6,2
Církevní rok
38 Návrat ze zajetí a stavba chrámu
Ezdráš 1
Ezdráš 3–4
Ezdráš 6,15–22
Dál přece nejdeme sami II
38 NÁVRAT ZE ZAJETÍ A STAVBA CHRÁMU
Ezdráš 1,1–11
Ezdráš 3,1–4
Ezdráš 3,10–13
Ezdráš 4,1–24
Ezdráš 5,1–2
Ezdráš 6,15–22
Nehemjáš 8,1–6
Pozvání na cestu SZ2
38 SAMSON
Soudců 13,2–5
Soudců 14,1–20
Soudců 15,1–20
Soudců 16,1–31
Pozvání na cestu SZ1
38 UKŘIŽOVÁNÍ A POHŘEB Lukáš 23,26–56 Pozvání na cestu - Evangelia
38 vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího Skutky 1,1–14 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
38 Zacheus (v království Božím místa dost) Lukáš 19,1–10 Dál přece nejdeme sami III
39 OBNOVA JERUZALÉMA
Nehemjáš 1,1–11
Nehemjáš 2,1–20
Nehemjáš 3,1–10
Nehemjáš 4,1–11
Pozvání na cestu SZ2
39 Obnova Jeruzaléma
Nehemjáš 1–2
Nehemjáš 4,1–11
Nehemjáš 8,1–3
Dál přece nejdeme sami II
39 odkud přijde soudit živé i mrtvé. Matouš 25,31–46 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
39 Počátek doby soudců
Soudců 2,6–18
Soudců 4,1–24
Soudců 5,1–15
Dál přece nejdeme sami
39 RÚT
Rút 1,1–22
Rút 2,1–23
Rút 4,13–14
Rút 4,17
Pozvání na cestu SZ1
39 Ukřižování a odpuštění podle Lukáše Lukáš 23 Dál přece nejdeme sami III
39 Vjezd do Jeruzaléma a vyčištění chrámu
Matouš 21,1–17
Zacharjáš 14,3–21
Zacharjáš 9,9
2 Samuelova 19–20
Církevní rok
39 VZKŘÍŠENÍ Lukáš 24,1–12 Pozvání na cestu - Evangelia