Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
35 Nemějte starost Matouš 6:25-34 Církevní rok
35 umřel a byl pohřben Jan 19:28-42 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
35 ZASTÁVKA NA MALTĚ Skutky 28:1-10 Pozvání na cestu - Skutky
35 Znovu suchou nohou… přechod Jordánu Jozue 3 - 4 Dál přece nejdeme sami
36 Jericho Jozue 6 Dál přece nejdeme sami
36 OTEVŘENÝ KONEC PŘÍBĚHU EVANGELIA Skutky 28:11-31 Pozvání na cestu - Skutky
36 PETROVO ZAPŘENÍ Lukáš 22:54-62 Pozvání na cestu - Evangelia
36 POČÁTEK DOBY SOUDCŮ
Soudců 2:11-16
Soudců 4:1-24
Soudců 5:1-15
Soudců 5:31
Pozvání na cestu SZ1
36 Poslední soud
Matouš 25:31-46
Daniel 7:13-14
Ezechiel 34:11-24
Ezechiel 18:5-9
Izajáš 53
Izajáš 58:6-10
Žalmy 89:15
Jan 5:28-29
Matouš 23:23
Církevní rok
36 Průzkum Zaslíbené země
Numeri 13 - 14
Deuteronomium 1:20-46
NŠ Louny
36 sestoupil do pekel Žalmy 88 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
36 Vidění krále Belšasara Daniel 5:1-30 Dál přece nejdeme sami II
36 ZÁCHRANA ŽIDŮ
Ester 5:1-5
Ester 7:1-6
Ester 8:7-12
Ester 9:20-22
Pozvání na cestu SZ2
37 EVANGELIUM PUTUJE K LUKÁŠOVI, TEOFILOVI I K NÁM Pozvání na cestu - Skutky
37 GEDEON
Soudců 6:1-32
Soudců 7:1-8
Soudců 7:16-22
Pozvání na cestu SZ1
37 Ježíš před radou, Pilátem a Herodem Lukáš 22:63 - 23:24 Pozvání na cestu - Evangelia
37 JÓB
Jób 1:1-22
Jób 2:1-13
Jób 42:1-16
Pozvání na cestu SZ2
37 Rozhodnutí královny Ester Ester 4:1-17 Dál přece nejdeme sami II
37 Smlouva s Gibeoňany Jozue 9 Dál přece nejdeme sami
37 Smrt Mojžíšova, Rachab
Deuteronomium 34
Jozue 1 - 2
NŠ Louny
37 Třetího dne vstal z mrtvých
Marek 16:9-13
Jan 20:1-29
Lukáš 24:13-33
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
37 Vdova, sirotek, host: vidět věci z pohledu druhého
Deuteronomium 10:16-19
Marek 9:33-37
Církevní rok
38 Já a dům můj budeme sloužit Hospodinu
Jozue 14
Jozue 20
Jozue 23 - 24
Dál přece nejdeme sami
38 Jedni druhých břemena neste
Skutky 4:32-37
Skutky 6:1-6
Galatským 6:2
Církevní rok
38 Návrat ze zajetí a stavba chrámu
Ezdráš 1
Ezdráš 3 - 4
Ezdráš 6:15-22
Dál přece nejdeme sami II
38 NÁVRAT ZE ZAJETÍ A STAVBA CHRÁMU
Ezdráš 1:1-11
Ezdráš 3:1-4
Ezdráš 3:10-13
Ezdráš 4:1-24
Ezdráš 5:1-2
Ezdráš 6:15-22
Nehemjáš 8:1-6
Pozvání na cestu SZ2
38 SAMSON
Soudců 13:2-5
Soudců 14:1-20
Soudců 15:1-20
Soudců 16:1-31
Pozvání na cestu SZ1
38 UKŘIŽOVÁNÍ A POHŘEB Lukáš 23:26-56 Pozvání na cestu - Evangelia
38 vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího Skutky 1:1-14 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
39 Obnova Jeruzaléma
Nehemjáš 1 - 2
Nehemjáš 4:1-11
Nehemjáš 8:1-3
Dál přece nejdeme sami II
39 OBNOVA JERUZALÉMA
Nehemjáš 1:1-11
Nehemjáš 2:1-20
Nehemjáš 3:1-10
Nehemjáš 4:1-11
Pozvání na cestu SZ2
39 odkud přijde soudit živé i mrtvé. Matouš 25:31-46 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
39 Počátek doby soudců
Soudců 2:6-18
Soudců 4:1-24
Soudců 5:1-15
Dál přece nejdeme sami
39 RÚT
Rút 1:1-22
Rút 2:1-23
Rút 4:13-14
Rút 4:17
Pozvání na cestu SZ1
39 Vjezd do Jeruzaléma a vyčištění chrámu
Matouš 21:1-17
Zacharjáš 14:3-21
Zacharjáš 9:9
2 Samuelova 19 - 20
Církevní rok
39 VZKŘÍŠENÍ Lukáš 24:1-12 Pozvání na cestu - Evangelia
40 Gedeon Soudců 6 - 7 Dál přece nejdeme sami
40 Soudce Ehúd Soudců 3 NŠ Louny
40 Věřím v Ducha svatého Skutky 2 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
40 VYPRÁVĚNÍ O JONÁŠOVI
Jonáš 1:1-16
Jonáš 2:1-11
Jonáš 3:1-10
Jonáš 4:1-11
Pozvání na cestu SZ2
40 Zaslíbení mesiáše Izajáš 61 Dál přece nejdeme sami II
40 ZJEVENÍ NA CESTĚ DO EMAUS Lukáš 24:13-35 Pozvání na cestu - Evangelia
40 Zrada Jidáše
Matouš 26:14-16
Marek 14:10-11
Lukáš 20:3-6
Církevní rok
41 Samson — aneb jak si někdo může poplést sílu svou a sílu Boží Soudců 13 - 16 Dál přece nejdeme sami
41 Soudce Bárak a prorokyně Debora Soudců 4 - 5 NŠ Louny
41 svatou církev obecnou, Skutky 2:37-47 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
41 Vyvedení z Egypta a jeho slavení Exodus 12:1-36 Církevní rok
42 Mytí nohou a poslední večeře (Zelený čtvrtek)
Jan 13:1-20
Jan 13:33-35
Církevní rok
42 Rút a Noemi — Být cizincem, být přítelem Rút 1 Dál přece nejdeme sami
42 Soudce Gedeon - povolání Soudců 6 NŠ Louny