Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
32 Vjezd do Jeruzaléma a prorocký nářek nad chrámem
Lukáš 19:28-41
Lukáš 13:33-35
Lukáš 21:5-6
Pozvání na cestu - Evangelia
32 VSTUP DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ
Jozue 3:1-17
Jozue 4:1-8
Jozue 5:1-3
Jozue 5:10-12
Pozvání na cestu SZ1
33 Mirjam a Áron reptají proti Mojžíšovi Numeri 12 NŠ Louny
33 Mojžíšova písnička o Boží cestě naším světem
Deuteronomium 30:15-20
Deuteronomium 31:1-8
Deuteronomium 31:14-21
Deuteronomium 32
Dál přece nejdeme sami
33 Otevřu vaše hroby
Ezechiel 37:1-14
Jan 20:19-23
Žalmy 85
Dál přece nejdeme sami II
33 PÁD JERICHA Pozvání na cestu SZ1
33 PODOBENSTVÍ O ZLÝCH VINAŘÍCH Lukáš 20:9-19 Pozvání na cestu - Evangelia
33 Popeleční středa Jonáš 1 - 3 Církevní rok
33 ŘEČ PŘED AGRIPPOU Skutky 25:13 - 26:32 Pozvání na cestu - Skutky
33 trpěl pod Pontským Pilátem Jan 18:28 - 19:16 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
33 VIDĚNÍ KRÁLE BELŠASARA Daniel 5:1-30 Pozvání na cestu SZ2
34 ACHÁNOVA KRÁDEŽ A JEJÍ DŮSLEDKY
Jozue 7:1-26
Jozue 8:1-28
Pozvání na cestu SZ1
34 Daniel a jeho přátelé
Daniel 1
Daniel 6
Dál přece nejdeme sami II
34 DANIEL VE LVÍ JÁMĚ Daniel 6:1-29 Pozvání na cestu SZ2
34 Ježíšovo pokušení na poušti Matouš 4:1-11 Církevní rok
34 JIDÁŠOVA ÚMLUVA A POSLEDNÍ VEČEŘE Lukáš 22:1-30 Pozvání na cestu - Evangelia
34 Mojžíšův hřích a bronzový had Numeri 20 - 21 NŠ Louny
34 ukřižován Jan 19 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
34 ZTROSKOTÁNÍ NA CESTĚ DO ŘÍMA Skutky 27:1-44 Pozvání na cestu - Skutky
34 Zvědové a Rachab Jozue 2 Dál přece nejdeme sami
35 Bálak a Bileám Numeri 22 NŠ Louny
35 CESTA DO GETSEMANE A ZATČENÍ Lukáš 22:31-50 Pozvání na cestu - Evangelia
35 IZRAEL SE UJÍMÁ ZEMĚ ZASLÍBENÉ
Jozue 9:1-27
Jozue 14:1-5
Jozue 20:1-9
Jozue 23:1-16
Jozue 24:1-30
Pozvání na cestu SZ1
35 Judští mládenci v ohnivé peci Daniel 3:1-30 Dál přece nejdeme sami II
35 KRÁLOVNA ESTER
Ester 2:17-23
Ester 3:8-11
Ester 4:1-17
Pozvání na cestu SZ2
35 Nemějte starost Matouš 6:25-34 Církevní rok
35 umřel a byl pohřben Jan 19:28-42 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
35 ZASTÁVKA NA MALTĚ Skutky 28:1-10 Pozvání na cestu - Skutky
35 Znovu suchou nohou… přechod Jordánu Jozue 3 - 4 Dál přece nejdeme sami
36 Jericho Jozue 6 Dál přece nejdeme sami
36 OTEVŘENÝ KONEC PŘÍBĚHU EVANGELIA Skutky 28:11-31 Pozvání na cestu - Skutky
36 PETROVO ZAPŘENÍ Lukáš 22:54-62 Pozvání na cestu - Evangelia
36 POČÁTEK DOBY SOUDCŮ
Soudců 2:11-16
Soudců 4:1-24
Soudců 5:1-15
Soudců 5:31
Pozvání na cestu SZ1
36 Poslední soud
Matouš 25:31-46
Daniel 7:13-14
Ezechiel 34:11-24
Ezechiel 18:5-9
Izajáš 53
Izajáš 58:6-10
Žalmy 89:15
Jan 5:28-29
Matouš 23:23
Církevní rok
36 Průzkum Zaslíbené země
Numeri 13 - 14
Deuteronomium 1:20-46
NŠ Louny
36 sestoupil do pekel Žalmy 88 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
36 Vidění krále Belšasara Daniel 5:1-30 Dál přece nejdeme sami II
36 ZÁCHRANA ŽIDŮ
Ester 5:1-5
Ester 7:1-6
Ester 8:7-12
Ester 9:20-22
Pozvání na cestu SZ2
37 EVANGELIUM PUTUJE K LUKÁŠOVI, TEOFILOVI I K NÁM Pozvání na cestu - Skutky
37 GEDEON
Soudců 6:1-32
Soudců 7:1-8
Soudců 7:16-22
Pozvání na cestu SZ1
37 Ježíš před radou, Pilátem a Herodem Lukáš 22:63 - 23:24 Pozvání na cestu - Evangelia
37 JÓB
Jób 1:1-22
Jób 2:1-13
Jób 42:1-16
Pozvání na cestu SZ2
37 Rozhodnutí královny Ester Ester 4:1-17 Dál přece nejdeme sami II
37 Smlouva s Gibeoňany Jozue 9 Dál přece nejdeme sami
37 Smrt Mojžíšova, Rachab
Deuteronomium 34
Jozue 1 - 2
NŠ Louny
37 třetího dne vstal z mrtvých
Marek 16:9-13
Jan 20:1-29
Lukáš 24:13-33
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
37 Vdova, sirotek, host: vidět věci z pohledu druhého
Deuteronomium 10:16-19
Marek 9:33-37
Církevní rok
38 Já a dům můj budeme sloužit Hospodinu
Jozue 14
Jozue 20
Jozue 23 - 24
Dál přece nejdeme sami
38 Jedni druhých břemena neste
Skutky 4:32-37
Skutky 6:1-6
Galatským 6:2
Církevní rok
38 Návrat ze zajetí a stavba chrámu
Ezdráš 1
Ezdráš 3 - 4
Ezdráš 6:15-22
Dál přece nejdeme sami II