Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
29 Já jsem s vámi – jděte po všem světě Matouš 28 Dál přece nejdeme sami III
29 Modlářství lidu
Exodus 32
Exodus 20,3–6
Deuteronomium 9,7–21
Dál přece nejdeme sami
29 Svěřené talenty Matouš 25,14–30 Církevní rok
29 Syna jeho jediného Lukáš 20 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
29 UZDRAVENÍ DESETI MALOMOCNÝCH Lukáš 17,11–14 Pozvání na cestu - Evangelia
30 DANIEL A JEHO DRUHOVÉ Daniel 1,1–21 Pozvání na cestu SZ2
30 FARIZEUS A CELNÍK Lukáš 18,9–14 Pozvání na cestu - Evangelia
30 Lukášova dějeprava pro Teofila
Lukáš 1,5–25
Lukáš 1,57–80
Dál přece nejdeme sami III
30 Nasycení zástupu: dejte vy jim jíst Marek 6,30–44 Církevní rok
30 Obnova za časů krále Jóšijáše 2 Královská 22–23 Dál přece nejdeme sami II
30 Pána našeho Jan 20,24–29 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
30 Tvůrčí síla slitování
Exodus 33
Exodus 34,1–11
Dál přece nejdeme sami
30 ZATČENÍ V JERUZALÉMĚ
Skutky 21,17–22
Skutky 22
Pozvání na cestu - Skutky
30 ZÁVĚR MOJŽÍŠOVA ŽIVOTA
Deuteronomium 30,15–20
Deuteronomium 31,1–8
Deuteronomium 34,1–12
Pozvání na cestu SZ1
31 Hle, jsem služebnice Páně… Lukáš 1,26–56 Dál přece nejdeme sami III
31 jenž se počal z Ducha svatého
Lukáš 1,26–37
Genesis 1
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
31 Jeremjáš a konec Chrámu
Jeremjáš 18,1–12
Jeremjáš 7,1–15
Dál přece nejdeme sami II
31 JEŽÍŠ A ZACHEUS Lukáš 19,1–10 Pozvání na cestu - Evangelia
31 Milosrdný Samařan
Lukáš 10,25–37
Leviticus 19,18
Leviticus 25,11–18
Matouš 5,43–44
Matouš 22,34–40
Marek 12,28–34
Římanům 13,8–10
Galatským 5,14
List Jakubův 2,8
1 Janova 5,1–8
Církevní rok
31 NEBÚKADNESARŮV SEN Daniel 2,1–49 Pozvání na cestu SZ2
31 Obnova smlouvy Exodus 33–34 NŠ Louny
31 PŘED VELERADOU A V CESAREJI Skutky 22,23–23,35 Pozvání na cestu - Skutky
31 PŘED VSTUPEM DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ
Jozue 1,1–18
Jozue 2,1–24
Pozvání na cestu SZ1
31 Vyslání a návrat zvědů Numeri 13–14 Dál přece nejdeme sami
32 Bileám a Balák
Numeri 22,1–36
Numeri 23,11–13
Numeri 23,25–27
Numeri 23,10–19
Dál přece nejdeme sami
32 Jeremjáš: uprostřed zkázy naděje
Jeremjáš 32
Jeremjáš 52,1–13
Dál přece nejdeme sami II
32 JUDŠTÍ MLÁDENCI V OHNIVÉ PECI Daniel 3,1–30 Pozvání na cestu SZ2
32 narodil se z Marie Panny Lukáš 2 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
32 ODVOLÁNÍ K CÍSAŘI Skutky 24,1–25,12 Pozvání na cestu - Skutky
32 Rut — vztah k cizincům
Rút 2–3
Leviticus 19,33
Církevní rok
32 Spasitel pro celý svět Lukáš 2,1–20 Dál přece nejdeme sami III
32 Stan setkávání
Exodus 25–30
Exodus 35–40
NŠ Louny
32 Vjezd do Jeruzaléma a prorocký nářek nad chrámem
Lukáš 19,28–41
Lukáš 13,33–35
Lukáš 21,5–6
Pozvání na cestu - Evangelia
32 VSTUP DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ
Jozue 3,1–17
Jozue 4,1–8
Jozue 5,1–3
Jozue 5,10–12
Pozvání na cestu SZ1
33 Malý Ježíš v chrámě Lukáš 2,21–52 Dál přece nejdeme sami III
33 Mirjam a Áron reptají proti Mojžíšovi Numeri 12 NŠ Louny
33 Mojžíšova písnička o Boží cestě naším světem
Deuteronomium 30,15–20
Deuteronomium 31,1–8
Deuteronomium 31,14–21
Deuteronomium 32
Dál přece nejdeme sami
33 Otevřu vaše hroby
Ezechiel 37,1–14
Jan 20,19–23
Žalmy 85
Dál přece nejdeme sami II
33 PÁD JERICHA Pozvání na cestu SZ1
33 PODOBENSTVÍ O ZLÝCH VINAŘÍCH Lukáš 20,9–19 Pozvání na cestu - Evangelia
33 Popeleční středa Jonáš 1–3 Církevní rok
33 ŘEČ PŘED AGRIPPOU Skutky 25,13–26,32 Pozvání na cestu - Skutky
33 trpěl pod Pontským Pilátem Jan 18,28–19,16 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
33 VIDĚNÍ KRÁLE BELŠASARA Daniel 5,1–30 Pozvání na cestu SZ2
34 ACHÁNOVA KRÁDEŽ A JEJÍ DŮSLEDKY
Jozue 7,1–26
Jozue 8,1–28
Pozvání na cestu SZ1
34 Daniel a jeho přátelé
Daniel 1
Daniel 6
Dál přece nejdeme sami II
34 DANIEL VE LVÍ JÁMĚ Daniel 6,1–29 Pozvání na cestu SZ2
34 Ježíšovo pokušení na poušti Matouš 4,1–11 Církevní rok
34 JIDÁŠOVA ÚMLUVA A POSLEDNÍ VEČEŘE Lukáš 22,1–30 Pozvání na cestu - Evangelia
34 Mojžíšův hřích a bronzový had Numeri 20–21 NŠ Louny