Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
29 UZDRAVENÍ DESETI MALOMOCNÝCH Lukáš 17:11-14 Pozvání na cestu - Evangelia
30 DANIEL A JEHO DRUHOVÉ Daniel 1:1-21 Pozvání na cestu SZ2
30 FARIZEUS A CELNÍK Lukáš 18:9-14 Pozvání na cestu - Evangelia
30 Nasycení zástupu: dejte vy jim jíst Marek 6:30-44 Církevní rok
30 Obnova za časů krále Jóšijáše 2 Královská 22 - 23 Dál přece nejdeme sami II
30 Pána našeho Jan 20:24-29 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
30 Tvůrčí síla slitování
Exodus 33
Exodus 34:1-11
Dál přece nejdeme sami
30 ZATČENÍ V JERUZALÉMĚ
Skutky 21:17-22
Skutky 22
Pozvání na cestu - Skutky
30 ZÁVĚR MOJŽÍŠOVA ŽIVOTA
Deuteronomium 30:15-20
Deuteronomium 31:1-8
Deuteronomium 34:1-12
Pozvání na cestu SZ1
31 jenž se počal z Ducha svatého
Lukáš 1:26-37
Genesis 1
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
31 Jeremjáš a konec Chrámu
Jeremjáš 18:1-12
Jeremjáš 7:1-15
Dál přece nejdeme sami II
31 JEŽÍŠ A ZACHEUS Lukáš 19:1-10 Pozvání na cestu - Evangelia
31 Milosrdný Samařan
Lukáš 10:25-37
Leviticus 19:18
Leviticus 25:11-18
Matouš 5:43-44
Matouš 22:34-40
Marek 12:28-34
Římanům 13:8-10
Galatským 5:14
List Jakubův 2:8
1 Janova 5:1-8
Církevní rok
31 NEBÚKADNESARŮV SEN Daniel 2:1-49 Pozvání na cestu SZ2
31 Obnova smlouvy Exodus 33 - 34 NŠ Louny
31 PŘED VELERADOU A V CESAREJI Skutky 22:23 - 23:35 Pozvání na cestu - Skutky
31 PŘED VSTUPEM DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ
Jozue 1:1-18
Jozue 2:1-24
Pozvání na cestu SZ1
31 Vyslání a návrat zvědů Numeri 13 - 14 Dál přece nejdeme sami
32 Bileám a Balák
Numeri 22:1-36
Numeri 23:11-13
Numeri 23:25-27
Numeri 23:10-19
Dál přece nejdeme sami
32 Jeremjáš: uprostřed zkázy naděje
Jeremjáš 32
Jeremjáš 52:1-13
Dál přece nejdeme sami II
32 JUDŠTÍ MLÁDENCI V OHNIVÉ PECI Daniel 3:1-30 Pozvání na cestu SZ2
32 narodil se z Marie Panny Lukáš 2 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
32 ODVOLÁNÍ K CÍSAŘI Skutky 24:1 - 25:12 Pozvání na cestu - Skutky
32 Rut — vztah k cizincům
Rút 2 - 3
Leviticus 19:33
Církevní rok
32 Stan setkávání
Exodus 25 - 30
Exodus 35 - 40
NŠ Louny
32 Vjezd do Jeruzaléma a prorocký nářek nad chrámem
Lukáš 19:28-41
Lukáš 13:33-35
Lukáš 21:5-6
Pozvání na cestu - Evangelia
32 VSTUP DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ
Jozue 3:1-17
Jozue 4:1-8
Jozue 5:1-3
Jozue 5:10-12
Pozvání na cestu SZ1
33 Mirjam a Áron reptají proti Mojžíšovi Numeri 12 NŠ Louny
33 Mojžíšova písnička o Boží cestě naším světem
Deuteronomium 30:15-20
Deuteronomium 31:1-8
Deuteronomium 31:14-21
Deuteronomium 32
Dál přece nejdeme sami
33 Otevřu vaše hroby
Ezechiel 37:1-14
Jan 20:19-23
Žalmy 85
Dál přece nejdeme sami II
33 PÁD JERICHA Pozvání na cestu SZ1
33 PODOBENSTVÍ O ZLÝCH VINAŘÍCH Lukáš 20:9-19 Pozvání na cestu - Evangelia
33 Popeleční středa Jonáš 1 - 3 Církevní rok
33 ŘEČ PŘED AGRIPPOU Skutky 25:13 - 26:32 Pozvání na cestu - Skutky
33 trpěl pod Pontským Pilátem Jan 18:28 - 19:16 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
33 VIDĚNÍ KRÁLE BELŠASARA Daniel 5:1-30 Pozvání na cestu SZ2
34 ACHÁNOVA KRÁDEŽ A JEJÍ DŮSLEDKY
Jozue 7:1-26
Jozue 8:1-28
Pozvání na cestu SZ1
34 Daniel a jeho přátelé
Daniel 1
Daniel 6
Dál přece nejdeme sami II
34 DANIEL VE LVÍ JÁMĚ Daniel 6:1-29 Pozvání na cestu SZ2
34 Ježíšovo pokušení na poušti Matouš 4:1-11 Církevní rok
34 JIDÁŠOVA ÚMLUVA A POSLEDNÍ VEČEŘE Lukáš 22:1-30 Pozvání na cestu - Evangelia
34 Mojžíšův hřích a bronzový had Numeri 20 - 21 NŠ Louny
34 ukřižován Jan 19 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
34 ZTROSKOTÁNÍ NA CESTĚ DO ŘÍMA Skutky 27:1-44 Pozvání na cestu - Skutky
34 Zvědové a Rachab Jozue 2 Dál přece nejdeme sami
35 Bálak a Bileám Numeri 22 NŠ Louny
35 CESTA DO GETSEMANE A ZATČENÍ Lukáš 22:31-50 Pozvání na cestu - Evangelia
35 IZRAEL SE UJÍMÁ ZEMĚ ZASLÍBENÉ
Jozue 9:1-27
Jozue 14:1-5
Jozue 20:1-9
Jozue 23:1-16
Jozue 24:1-30
Pozvání na cestu SZ1
35 Judští mládenci v ohnivé peci Daniel 3:1-30 Dál přece nejdeme sami II
35 KRÁLOVNA ESTER
Ester 2:17-23
Ester 3:8-11
Ester 4:1-17
Pozvání na cestu SZ2