Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
21 KUDY VEDE BOŽÍ CESTA V PÍSMECH? Skutky 17:1-15 Pozvání na cestu - Skutky
21 MOJŽÍŠ A ÁRON JEDNAJÍ S FARAÓNEM
Exodus 4:29-31
Exodus 5:1-23
Exodus 6:1
Exodus 7:19-25
Exodus 10:1-29
Pozvání na cestu SZ1
21 Nábot a Achab
1 Královská 21 - 22
1 Královská 20
Dál přece nejdeme sami II
21 PETROVO VYZNÁNÍ, PŘEDPOVĚĎ UTRPENÍ Lukáš 9:18-27 Pozvání na cestu - Evangelia
21 Simeon a Anna Lukáš 2:21-40 Církevní rok
21 Zbav nás od zlého
Matouš 6:13
1 Samuelova 17:1-11
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
22 Dvanáctiletý Ježíš v chrámě Lukáš 2:41 - 23:52 Církevní rok
22 HLEDEJTE BOHA, DOKUD BLÍZKO JEST Skutky 17:16-33 Pozvání na cestu - Skutky
22 HOD BERÁNKA A VYVEDENÍ Z EGYPTA
Exodus 11:1
Exodus 12:1-36
Pozvání na cestu SZ1
22 Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši 2 Královská 2:1-15 Dál přece nejdeme sami II
22 Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky
Matouš 6:13
Zjevení 20:1-17
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
22 Otroctví Izraele a narození Mojžíše Exodus 1:7 - 2:10 Dál přece nejdeme sami
22 PROMĚNĚNÍ NA HOŘE Lukáš 9:28-32 Pozvání na cestu - Evangelia
22 UZDRAVENÍ NAAMÁNA SYRSKÉHO 2 Královská 5:1-19 Pozvání na cestu SZ2
23 Amen
Matouš 6:13
Nehemjáš 8:1-12
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
23 Elíša: vzkříšení mládenečka 2 Královská 4:8-37 Dál přece nejdeme sami II
23 EVANGELIUM V KORINTĚ Skutky 18:1-11 Pozvání na cestu - Skutky
23 Mojžíš na Orébu Exodus 2:11 - 4:16 Dál přece nejdeme sami
23 Neplodný fíkovník (nový občanský rok) Lukáš 13:6-9 Církevní rok
23 O MODLITBĚ
Lukáš 11:1-13
Lukáš 18:1-8
Pozvání na cestu - Evangelia
23 PŘECHOD RUDÉHO MOŘE
Exodus 14:1-31
Exodus 15:1-21
Pozvání na cestu SZ1
23 PŘEMOŽENI ARAMEJCŮ (SYRSKÝCH) 2 Královská 6:8-23 Pozvání na cestu SZ2
23 Průchod Rudým mořem Exodus 13:17 - 15:21 NŠ Louny
24 Elíša zachraňuje od smrti v době hladu 2 Královská 4:38-44 Dál přece nejdeme sami II
24 EVANGELIUM A GALLIO
Skutky 18:1-2
Skutky 18:12-22
Pozvání na cestu - Skutky
24 Hořká voda a mana Exodus 15:22 - 16: NŠ Louny
24 Mojžíš a Áron vyjednávají s faraonem
Exodus 4:29 - 11:5
Exodus 5:1 - 6:1
Exodus 8:12-15
Dál přece nejdeme sami
24 NA CESTĚ POUŠTÍ
Exodus 16:1-5
Exodus 16:13-31
Exodus 17:1-7
Pozvání na cestu SZ1
24 O ZAJIŠTĚNÍ Lukáš 12:13-34 Pozvání na cestu - Evangelia
24 PÁD SEVERNÍ ŘÍŠE
Izajáš 5:1-7
2 Královská 16:1-33
Pozvání na cestu SZ2
24 Svatba v Káně galilejské Jan 2:1-11 Církevní rok
24 Věřím Marek 9:14-29 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
25 CHIZKIJÁŠ-DŮVĚRA PROTI CHVÁSTÁNÍ
2 Královská 18:13-37
2 Královská 19:1-37
Pozvání na cestu SZ2
25 Hod beránka a vyvedení z Egypta
Exodus 1:11
Exodus 12:1-36
Dál přece nejdeme sami
25 Jan Křtitel a Ježíšův křest
Lukáš 3:1-17
Marek 1:2-11
Jan 1:6-8
Církevní rok
25 O PŘIPRAVENOSTI UČEDNÍKŮ Lukáš 12:35-59 Pozvání na cestu - Evangelia
25 PROTI MAGII
Skutky 18:23
Skutky 19:22
Pozvání na cestu - Skutky
25 SMLOUVA NA SÍNAJI
Exodus 19:1-25
Exodus 20:1-17
Pozvání na cestu SZ1
25 Uzdravení Naamana Syrského
2 Královská 5:1-19
1 Královská 19:1-14
Dál přece nejdeme sami II
25 v Boha Otce Lukáš 15:11-32 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
25 Voda ze skály a Vítězství nad Amálekem Exodus 17 NŠ Louny
26 JÓŠIJÁŠ - KRÁL REFORMÁTOR 2 Královská 22:1-20 Pozvání na cestu SZ2
26 MODLÁŘSTVÍ LIDU
Exodus 19:1-25
Exodus 20:1-17
Pozvání na cestu SZ1
26 O VELIKOSTI NEPATRNÉHO Lukáš 13:18-30 Pozvání na cestu - Evangelia
26 Podobenství o hostině
Lukáš 14:16-24
Matouš 20:1-10
Církevní rok
26 Přechod Rudého moře Exodus 14 - 15 Dál přece nejdeme sami
26 Přemožení Aramejců 2 Královská 6:8-23 Dál přece nejdeme sami II
26 VELKÁ JE DIANA, VĚTŠÍ JE ... Skutky 19:23-40 Pozvání na cestu - Skutky
26 všemohoucího
Exodus 6:2-13
Exodus 5
Exodus 15
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
27 Jonášův útěk a návrat Jonáš 1 - 4 Dál přece nejdeme sami II