Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
19 ELIJÁŠ NA CHORÉBU 1 Královská 19,1–21 Pozvání na cestu SZ2
19 Herodes, klanění mudrců a útěk do Egypta Matouš 2,1–23 Církevní rok
19 Josef a rodina Genesis 37 Dál přece nejdeme sami
19 Křížová cesta
Marek 14,53
Marek 15
Dál přece nejdeme sami III
19 POROBA IZRAELE A NAROZENÍ MOJŽÍŠE
Exodus 1,7–22
Exodus 2,1–10
Pozvání na cestu SZ1
19 Porodní báby, narození a záchrana Mojžíše Exodus 1,1–2,10 NŠ Louny
19 Prorok Božího přátelství 1 Královská 18,1–46 Dál přece nejdeme sami II
19 VZKŘÍŠENÍ DCERY JAIROVY Lukáš 8,40–56 Pozvání na cestu - Evangelia
20 A nevydej nás v pokušení
Matouš 6,13
Matouš 26,36–45
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
20 Evangelium u nás doma Marek 16,1–8 Dál přece nejdeme sami III
20 Josef jako superhrdina Genesis 39–41 Dál přece nejdeme sami
20 MOJŽÍŠ NA ORÉBU
Exodus 2,11–25
Exodus 3,1–15
Exodus 4,10–16
Pozvání na cestu SZ1
20 NÁBOTOVA VINICE 1 Královská 21,1–29 Pozvání na cestu SZ2
20 NASYCENÍ PĚTI TISÍCŮ Lukáš 9,10–17 Pozvání na cestu - Evangelia
20 Prorokovy deprese a Boží tichý hlas 1 Královská 19 Dál přece nejdeme sami II
20 ŠIKANOVANÝ APOŠTOL SE DOVOLÁVÁ ŘÍMSKÉHO OBČANSTVÍ
Skutky 16,16–24
Skutky 16,35–40
Pozvání na cestu - Skutky
20 Štěpán Skutky 6,8–7,60 Církevní rok
21 ACHABŮV KONEC 1 Královská 22,1–38 Pozvání na cestu SZ2
21 Deset ran egyptských Exodus 5–10 NŠ Louny
21 Josef a odpuštění Genesis 42–45 Dál přece nejdeme sami
21 KUDY VEDE BOŽÍ CESTA V PÍSMECH? Skutky 17,1–15 Pozvání na cestu - Skutky
21 MOJŽÍŠ A ÁRON JEDNAJÍ S FARAÓNEM
Exodus 4,29–31
Exodus 5,1–23
Exodus 6,1
Exodus 7,19–25
Exodus 10,1–29
Pozvání na cestu SZ1
21 Nábot a Achab
1 Královská 21–22
1 Královská 20
Dál přece nejdeme sami II
21 PETROVO VYZNÁNÍ, PŘEDPOVĚĎ UTRPENÍ Lukáš 9,18–27 Pozvání na cestu - Evangelia
21 Rodí se Immanuel Matouš 1–2 Dál přece nejdeme sami III
21 Simeon a Anna Lukáš 2,21–40 Církevní rok
21 Zbav nás od zlého
Matouš 6,13
1 Samuelova 17,1–11
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
22 Dvanáctiletý Ježíš v chrámě Lukáš 2,41–23,52 Církevní rok
22 HLEDEJTE BOHA, DOKUD BLÍZKO JEST Skutky 17,16–33 Pozvání na cestu - Skutky
22 HOD BERÁNKA A VYVEDENÍ Z EGYPTA
Exodus 11,1
Exodus 12,1–36
Pozvání na cestu SZ1
22 Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši 2 Královská 2,1–15 Dál přece nejdeme sami II
22 Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky
Matouš 6,13
Zjevení 20,1–17
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
22 Otroctví Izraele a narození Mojžíše Exodus 1,7–2,10 Dál přece nejdeme sami
22 Pokušení jako testování Syna Matouš 4,1–11 Dál přece nejdeme sami III
22 PROMĚNĚNÍ NA HOŘE Lukáš 9,28–32 Pozvání na cestu - Evangelia
22 UZDRAVENÍ NAAMÁNA SYRSKÉHO 2 Královská 5,1–19 Pozvání na cestu SZ2
23 Amen
Matouš 6,13
Nehemjáš 8,1–12
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
23 Blahoslavenství – kázání a písničky „na horách“ Matouš 5,1–11 Dál přece nejdeme sami III
23 Elíša: vzkříšení mládenečka 2 Královská 4,8–37 Dál přece nejdeme sami II
23 EVANGELIUM V KORINTĚ Skutky 18,1–11 Pozvání na cestu - Skutky
23 Mojžíš na Orébu Exodus 2,11–4,16 Dál přece nejdeme sami
23 Neplodný fíkovník (nový občanský rok) Lukáš 13,6–9 Církevní rok
23 O MODLITBĚ
Lukáš 11,1–13
Lukáš 18,1–8
Pozvání na cestu - Evangelia
23 PŘECHOD RUDÉHO MOŘE
Exodus 14,1–31
Exodus 15,1–21
Pozvání na cestu SZ1
23 PŘEMOŽENI ARAMEJCŮ (SYRSKÝCH) 2 Královská 6,8–23 Pozvání na cestu SZ2
23 Průchod Rudým mořem Exodus 13,17–15,21 NŠ Louny
24 Elíša zachraňuje od smrti v době hladu 2 Královská 4,38–44 Dál přece nejdeme sami II
24 EVANGELIUM A GALLIO
Skutky 18,1–2
Skutky 18,12–22
Pozvání na cestu - Skutky
24 Hořká voda a mana Exodus 15,22–16, NŠ Louny
24 Mojžíš a Áron vyjednávají s faraonem
Exodus 4,29–11,5
Exodus 5,1–6,1
Exodus 8,12–15
Dál přece nejdeme sami