Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
19 ELIJÁŠ NA CHORÉBU 1 Královská 19:1-21 Pozvání na cestu SZ2
19 Herodes, klanění mudrců a útěk do Egypta Matouš 2:1-23 Církevní rok
19 Josef a rodina Genesis 37 Dál přece nejdeme sami
19 Křížová cesta
Marek 14:53
Marek 15
Dál přece nejdeme sami III
19 POROBA IZRAELE A NAROZENÍ MOJŽÍŠE
Exodus 1:7-22
Exodus 2:1-10
Pozvání na cestu SZ1
19 Porodní báby, narození a záchrana Mojžíše Exodus 1:1 - 2:10 NŠ Louny
19 Prorok Božího přátelství 1 Královská 18:1-46 Dál přece nejdeme sami II
19 VZKŘÍŠENÍ DCERY JAIROVY Lukáš 8:40-56 Pozvání na cestu - Evangelia
20 A nevydej nás v pokušení
Matouš 6:13
Matouš 26:36-45
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
20 Evangelium u nás doma Marek 16:1-8 Dál přece nejdeme sami III
20 Josef jako superhrdina Genesis 39 - 41 Dál přece nejdeme sami
20 MOJŽÍŠ NA ORÉBU
Exodus 2:11-25
Exodus 3:1-15
Exodus 4:10-16
Pozvání na cestu SZ1
20 NÁBOTOVA VINICE 1 Královská 21:1-29 Pozvání na cestu SZ2
20 NASYCENÍ PĚTI TISÍCŮ Lukáš 9:10-17 Pozvání na cestu - Evangelia
20 Prorokovy deprese a Boží tichý hlas 1 Královská 19 Dál přece nejdeme sami II
20 ŠIKANOVANÝ APOŠTOL SE DOVOLÁVÁ ŘÍMSKÉHO OBČANSTVÍ
Skutky 16:16-24
Skutky 16:35-40
Pozvání na cestu - Skutky
20 Štěpán Skutky 6:8 - 7:60 Církevní rok
21 ACHABŮV KONEC 1 Královská 22:1-38 Pozvání na cestu SZ2
21 Deset ran egyptských Exodus 5 - 10 NŠ Louny
21 Josef a odpuštění Genesis 42 - 45 Dál přece nejdeme sami
21 KUDY VEDE BOŽÍ CESTA V PÍSMECH? Skutky 17:1-15 Pozvání na cestu - Skutky
21 MOJŽÍŠ A ÁRON JEDNAJÍ S FARAÓNEM
Exodus 4:29-31
Exodus 5:1-23
Exodus 6:1
Exodus 7:19-25
Exodus 10:1-29
Pozvání na cestu SZ1
21 Nábot a Achab
1 Královská 21 - 22
1 Královská 20
Dál přece nejdeme sami II
21 PETROVO VYZNÁNÍ, PŘEDPOVĚĎ UTRPENÍ Lukáš 9:18-27 Pozvání na cestu - Evangelia
21 Rodí se Immanuel Matouš 1 - 2 Dál přece nejdeme sami III
21 Simeon a Anna Lukáš 2:21-40 Církevní rok
21 Zbav nás od zlého
Matouš 6:13
1 Samuelova 17:1-11
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
22 Dvanáctiletý Ježíš v chrámě Lukáš 2:41 - 23:52 Církevní rok
22 HLEDEJTE BOHA, DOKUD BLÍZKO JEST Skutky 17:16-33 Pozvání na cestu - Skutky
22 HOD BERÁNKA A VYVEDENÍ Z EGYPTA
Exodus 11:1
Exodus 12:1-36
Pozvání na cestu SZ1
22 Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši 2 Královská 2:1-15 Dál přece nejdeme sami II
22 Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky
Matouš 6:13
Zjevení 20:1-17
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
22 Otroctví Izraele a narození Mojžíše Exodus 1:7 - 2:10 Dál přece nejdeme sami
22 Pokušení jako testování Syna Matouš 4:1-11 Dál přece nejdeme sami III
22 PROMĚNĚNÍ NA HOŘE Lukáš 9:28-32 Pozvání na cestu - Evangelia
22 UZDRAVENÍ NAAMÁNA SYRSKÉHO 2 Královská 5:1-19 Pozvání na cestu SZ2
23 Amen
Matouš 6:13
Nehemjáš 8:1-12
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
23 Blahoslavenství – kázání a písničky „na horách“ Matouš 5:1-11 Dál přece nejdeme sami III
23 Elíša: vzkříšení mládenečka 2 Královská 4:8-37 Dál přece nejdeme sami II
23 EVANGELIUM V KORINTĚ Skutky 18:1-11 Pozvání na cestu - Skutky
23 Mojžíš na Orébu Exodus 2:11 - 4:16 Dál přece nejdeme sami
23 Neplodný fíkovník (nový občanský rok) Lukáš 13:6-9 Církevní rok
23 O MODLITBĚ
Lukáš 11:1-13
Lukáš 18:1-8
Pozvání na cestu - Evangelia
23 PŘECHOD RUDÉHO MOŘE
Exodus 14:1-31
Exodus 15:1-21
Pozvání na cestu SZ1
23 PŘEMOŽENI ARAMEJCŮ (SYRSKÝCH) 2 Královská 6:8-23 Pozvání na cestu SZ2
23 Průchod Rudým mořem Exodus 13:17 - 15:21 NŠ Louny
24 Elíša zachraňuje od smrti v době hladu 2 Královská 4:38-44 Dál přece nejdeme sami II
24 EVANGELIUM A GALLIO
Skutky 18:1-2
Skutky 18:12-22
Pozvání na cestu - Skutky
24 Hořká voda a mana Exodus 15:22 - 16: NŠ Louny
24 Mojžíš a Áron vyjednávají s faraonem
Exodus 4:29 - 11:5
Exodus 5:1 - 6:1
Exodus 8:12-15
Dál přece nejdeme sami