Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
15 Šalomounova prosba „Moudrost mi, Pane, dávej“ 1 Královská 2:1 - 3:46 Dál přece nejdeme sami II
15 V ANTIOCHII VZNIKÁ SBOR Z POHANŮ (nová verze úlohy)
Skutky 11:19-26
Skutky 13:1-6
Pozvání na cestu - Skutky
15 Zachariáš a Anna Lukáš 1:5-25 Církevní rok
16 Chléb náš vezdejší dej nám dnes
Matouš 6:11
Exodus 16:1-31
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
16 IZRAEL A JUDA PROPADAJÍ MODLÁŘSTVÍ
1 Královská 12:26-33
1 Královská 14:21-31
1 Královská 15:1-6
Pozvání na cestu SZ2
16 Jákob na útěku
Genesis 28:10-15
Genesis 28:1-22
Dál přece nejdeme sami
16 JEŽÍŠ A HŘÍŠNICE Lukáš 7:36-50 Pozvání na cestu - Evangelia
16 JOSEF A JEHO BRATŘI Genesis 37:1-36 Pozvání na cestu SZ1
16 Josef ve vězení, pekař a číšník Genesis 40 NŠ Louny
16 Návštěva u Marie Lukáš 1:26-38 Církevní rok
16 NEJSME BOZI - PRVNÍ MISIJNÍ CESTA Skutky 14:1-28 Pozvání na cestu - Skutky
16 Stavba a posvěcení chrámu
1 Královská 6:11-13
1 Královská 8:10-61
Dál přece nejdeme sami II
17 APOŠTOLSKÝ SNĚM V JERUZALÉMĚ Skutky 15:1-35 Pozvání na cestu - Skutky
17 Jákob u Lábana
Genesis 29 - 30
Genesis 31:1-18
Dál přece nejdeme sami
17 Ježíšův rodokmen Matouš 1:1-17 Církevní rok
17 Josef před faraónem, tučná a hubená léta Genesis 41 NŠ Louny
17 JOSEF V EGYPTĚ Genesis 39 - 41 Pozvání na cestu SZ1
17 Království se rozděluje 1 Královská 11:11-13 Dál přece nejdeme sami II
17 Navštívení Marie a její chvalozpěv Lukáš 1:26-56 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
17 PODOBENSTVÍ O ROZSÉVAČI Lukáš 8:4-18 Pozvání na cestu - Evangelia
17 PROROK ELIÁŠ
1 Královská 16:29-34
1 Královská 17:1-24
Pozvání na cestu SZ2
18 DO MAKEDONIE, PAVLE! Skutky 15:36 - 16:15 Pozvání na cestu - Skutky
18 Elijáš a vdova
1 Královská 16:29-34
1 Královská 17:1-24
Dál přece nejdeme sami II
18 ELIJÁŠŮV ZÁPAS NA KARMELU 1 Královská 18:1-46 Pozvání na cestu SZ2
18 Jákobův návrat Genesis 32 - 33 Dál přece nejdeme sami
18 Ježíšovo narození Lukáš 2:1-7 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
18 JOSEF SE SETKÁVÁ SE SVOU RODINOU
Genesis 42:1-29
Genesis 42:36-38
Genesis 43:1-9
Genesis 43:15-16
Genesis 44:1-20
Genesis 44:30-34
Genesis 45:1-15
Pozvání na cestu SZ1
18 Josefova zkouška a smíření s bratry Genesis 42:1 - 46:4 NŠ Louny
18 Narození Ježíše a klanění pastýřů (domácí pobožnost pro rodiče a děti) Lukáš 2:1-20 Církevní rok
18 UTIŠENÍ BOUŘE A UZDRAVENÍ POSEDLÉHO Lukáš 8:22-25 Pozvání na cestu - Evangelia
19 A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům
Matouš 6:12
Matouš 18:23-35
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
19 DÍKY KOMU PADAJÍ POUTA Skutky 16:16-34 Pozvání na cestu - Skutky
19 ELIJÁŠ NA CHORÉBU 1 Královská 19:1-21 Pozvání na cestu SZ2
19 Herodes, klanění mudrců a útěk do Egypta Matouš 2:1-23 Církevní rok
19 Josef a rodina Genesis 37 Dál přece nejdeme sami
19 POROBA IZRAELE A NAROZENÍ MOJŽÍŠE
Exodus 1:7-22
Exodus 2:1-10
Pozvání na cestu SZ1
19 Porodní báby, narození a záchrana Mojžíše Exodus 1:1 - 2:10 NŠ Louny
19 Prorok Božího přátelství 1 Královská 18:1-46 Dál přece nejdeme sami II
19 VZKŘÍŠENÍ DCERY JAIROVY Lukáš 8:40-56 Pozvání na cestu - Evangelia
20 A nevydej nás v pokušení
Matouš 6:13
Matouš 26:36-45
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
20 Josef jako superhrdina Genesis 39 - 41 Dál přece nejdeme sami
20 MOJŽÍŠ NA ORÉBU
Exodus 2:11-25
Exodus 3:1-15
Exodus 4:10-16
Pozvání na cestu SZ1
20 NÁBOTOVA VINICE 1 Královská 21:1-29 Pozvání na cestu SZ2
20 NASYCENÍ PĚTI TISÍCŮ Lukáš 9:10-17 Pozvání na cestu - Evangelia
20 Prorokovy deprese a Boží tichý hlas 1 Královská 19 Dál přece nejdeme sami II
20 ŠIKANOVANÝ APOŠTOL SE DOVOLÁVÁ ŘÍMSKÉHO OBČANSTVÍ
Skutky 16:16-24
Skutky 16:35-40
Pozvání na cestu - Skutky
20 Štěpán Skutky 6:8 - 7:60 Církevní rok
21 ACHABŮV KONEC 1 Královská 22:1-38 Pozvání na cestu SZ2
21 Deset ran egyptských Exodus 5 - 10 NŠ Louny
21 Josef a odpuštění Genesis 42 - 45 Dál přece nejdeme sami