Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
14 JÁKOB NA ÚTĚKU Genesis 28,10–15 Pozvání na cestu SZ1
14 Josefovy sny, Josef prodán do Egypta Genesis 37 NŠ Louny
14 PETR VELIKONOČNĚ VYSVOBOZEN Skutky 12,1–24 Pozvání na cestu - Skutky
14 Přijď tvé království
Matouš 6,10
Marek 1,21–39
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
14 Smutný vítěz David 2 Samuelova 15,1–19,44 Dál přece nejdeme sami II
14 STAVBA A POSVĚCENÍ CHRÁMU
1 Královská 6,1–14
1 Královská 8,1–61
Pozvání na cestu SZ2
14 Vjezd do Jeruzaléma Marek 11,1–11 Dál přece nejdeme sami III
15 A nakonec přijde Kristus Marek 13,1–27 Dál přece nejdeme sami III
15 Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi
Matouš 6,10
Lukáš 2,8–14
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
15 Jákob usiluje získat požehnání
Genesis 25,19–34
Genesis 27,1–45
Dál přece nejdeme sami
15 JÁKOBŮV NÁVRAT
Genesis 32,4–31
Genesis 33,1–17
Pozvání na cestu SZ1
15 Josef a žena Potífarova Genesis 39 NŠ Louny
15 KRÁLOVSTVÍ SE ROZDĚLUJE
1 Královská 11,1–13
1 Královská 12,1–24
Pozvání na cestu SZ2
15 MRTVÍ VSTÁVAJÍ A CHUDÝM SE ZVĚSTUJE EVANGELIUM
Lukáš 7,11–23
Lukáš 7,24–35
Pozvání na cestu - Evangelia
15 PAVEL VYSLÁN Z ANTIOCHIE (starší verze úlohy)
Skutky 11,19–26
Skutky 13,1–52
Pozvání na cestu - Skutky
15 Šalomounova prosba „Moudrost mi, Pane, dávej“ 1 Královská 2,1–3,46 Dál přece nejdeme sami II
15 V ANTIOCHII VZNIKÁ SBOR Z POHANŮ (nová verze úlohy)
Skutky 11,19–26
Skutky 13,1–6
Pozvání na cestu - Skutky
15 Zachariáš a Anna Lukáš 1,5–25 Církevní rok
16 Chléb náš vezdejší dej nám dnes
Matouš 6,11
Exodus 16,1–31
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
16 IZRAEL A JUDA PROPADAJÍ MODLÁŘSTVÍ
1 Královská 12,26–33
1 Královská 14,21–31
1 Královská 15,1–6
Pozvání na cestu SZ2
16 Jákob na útěku
Genesis 28,10–15
Genesis 28,1–22
Dál přece nejdeme sami
16 JEŽÍŠ A HŘÍŠNICE Lukáš 7,36–50 Pozvání na cestu - Evangelia
16 JOSEF A JEHO BRATŘI Genesis 37,1–36 Pozvání na cestu SZ1
16 Josef ve vězení, pekař a číšník Genesis 40 NŠ Louny
16 Návštěva u Marie Lukáš 1,26–38 Církevní rok
16 NEJSME BOZI - PRVNÍ MISIJNÍ CESTA Skutky 14,1–28 Pozvání na cestu - Skutky
16 Největší přikázání a chudá vdova
Marek 12,28–34
Marek 12,38–44
Dál přece nejdeme sami III
16 Stavba a posvěcení chrámu
1 Královská 6,11–13
1 Královská 8,10–61
Dál přece nejdeme sami II
17 APOŠTOLSKÝ SNĚM V JERUZALÉMĚ Skutky 15,1–35 Pozvání na cestu - Skutky
17 Jákob u Lábana
Genesis 29–30
Genesis 31,1–18
Dál přece nejdeme sami
17 Ježíšův rodokmen Matouš 1,1–17 Církevní rok
17 Josef před faraónem, tučná a hubená léta Genesis 41 NŠ Louny
17 JOSEF V EGYPTĚ Genesis 39–41 Pozvání na cestu SZ1
17 Království se rozděluje 1 Královská 11,11–13 Dál přece nejdeme sami II
17 Místo pro všechny Marek 14,22–25 Dál přece nejdeme sami III
17 Navštívení Marie a její chvalozpěv Lukáš 1,26–56 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
17 PODOBENSTVÍ O ROZSÉVAČI Lukáš 8,4–18 Pozvání na cestu - Evangelia
17 PROROK ELIÁŠ
1 Královská 16,29–34
1 Královská 17,1–24
Pozvání na cestu SZ2
18 DO MAKEDONIE, PAVLE! Skutky 15,36–16,15 Pozvání na cestu - Skutky
18 Elijáš a vdova
1 Královská 16,29–34
1 Královská 17,1–24
Dál přece nejdeme sami II
18 ELIJÁŠŮV ZÁPAS NA KARMELU 1 Královská 18,1–46 Pozvání na cestu SZ2
18 Jákobův návrat Genesis 32–33 Dál přece nejdeme sami
18 Ježíšovo narození Lukáš 2,1–7 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
18 Ježíšův zápas Marek 14,32–42 Dál přece nejdeme sami III
18 JOSEF SE SETKÁVÁ SE SVOU RODINOU
Genesis 42,1–29
Genesis 42,36–38
Genesis 43,1–9
Genesis 43,15–16
Genesis 44,1–20
Genesis 44,30–34
Genesis 45,1–15
Pozvání na cestu SZ1
18 Josefova zkouška a smíření s bratry Genesis 42,1–46,4 NŠ Louny
18 Narození Ježíše a klanění pastýřů (domácí pobožnost pro rodiče a děti) Lukáš 2,1–20 Církevní rok
18 UTIŠENÍ BOUŘE A UZDRAVENÍ POSEDLÉHO Lukáš 8,22–25 Pozvání na cestu - Evangelia
19 A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům
Matouš 6,12
Matouš 18,23–35
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
19 DÍKY KOMU PADAJÍ POUTA Skutky 16,16–34 Pozvání na cestu - Skutky