Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
14 JÁKOB NA ÚTĚKU Genesis 28:10-15 Pozvání na cestu SZ1
14 Josefovy sny, Josef prodán do Egypta Genesis 37 NŠ Louny
14 PETR VELIKONOČNĚ VYSVOBOZEN Skutky 12:1-24 Pozvání na cestu - Skutky
14 Přijď tvé království
Matouš 6:10
Marek 1:21-39
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
14 Smutný vítěz David 2 Samuelova 15:1 - 19:44 Dál přece nejdeme sami II
14 STAVBA A POSVĚCENÍ CHRÁMU
1 Královská 6:1-14
1 Královská 8:1-61
Pozvání na cestu SZ2
14 Vjezd do Jeruzaléma Marek 11:1-11 Dál přece nejdeme sami III
15 A nakonec přijde Kristus Marek 13:1-27 Dál přece nejdeme sami III
15 Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi
Matouš 6:10
Lukáš 2:8-14
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
15 Jákob usiluje získat požehnání
Genesis 25:19-34
Genesis 27:1-45
Dál přece nejdeme sami
15 JÁKOBŮV NÁVRAT
Genesis 32:4-31
Genesis 33:1-17
Pozvání na cestu SZ1
15 Josef a žena Potífarova Genesis 39 NŠ Louny
15 KRÁLOVSTVÍ SE ROZDĚLUJE
1 Královská 11:1-13
1 Královská 12:1-24
Pozvání na cestu SZ2
15 MRTVÍ VSTÁVAJÍ A CHUDÝM SE ZVĚSTUJE EVANGELIUM
Lukáš 7:11-23
Lukáš 7:24-35
Pozvání na cestu - Evangelia
15 PAVEL VYSLÁN Z ANTIOCHIE (starší verze úlohy)
Skutky 11:19-26
Skutky 13:1-52
Pozvání na cestu - Skutky
15 Šalomounova prosba „Moudrost mi, Pane, dávej“ 1 Královská 2:1 - 3:46 Dál přece nejdeme sami II
15 V ANTIOCHII VZNIKÁ SBOR Z POHANŮ (nová verze úlohy)
Skutky 11:19-26
Skutky 13:1-6
Pozvání na cestu - Skutky
15 Zachariáš a Anna Lukáš 1:5-25 Církevní rok
16 Chléb náš vezdejší dej nám dnes
Matouš 6:11
Exodus 16:1-31
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
16 IZRAEL A JUDA PROPADAJÍ MODLÁŘSTVÍ
1 Královská 12:26-33
1 Královská 14:21-31
1 Královská 15:1-6
Pozvání na cestu SZ2
16 Jákob na útěku
Genesis 28:10-15
Genesis 28:1-22
Dál přece nejdeme sami
16 JEŽÍŠ A HŘÍŠNICE Lukáš 7:36-50 Pozvání na cestu - Evangelia
16 JOSEF A JEHO BRATŘI Genesis 37:1-36 Pozvání na cestu SZ1
16 Josef ve vězení, pekař a číšník Genesis 40 NŠ Louny
16 Návštěva u Marie Lukáš 1:26-38 Církevní rok
16 NEJSME BOZI - PRVNÍ MISIJNÍ CESTA Skutky 14:1-28 Pozvání na cestu - Skutky
16 Největší přikázání a chudá vdova
Marek 12:28-34
Marek 12:38-44
Dál přece nejdeme sami III
16 Stavba a posvěcení chrámu
1 Královská 6:11-13
1 Královská 8:10-61
Dál přece nejdeme sami II
17 APOŠTOLSKÝ SNĚM V JERUZALÉMĚ Skutky 15:1-35 Pozvání na cestu - Skutky
17 Jákob u Lábana
Genesis 29 - 30
Genesis 31:1-18
Dál přece nejdeme sami
17 Ježíšův rodokmen Matouš 1:1-17 Církevní rok
17 Josef před faraónem, tučná a hubená léta Genesis 41 NŠ Louny
17 JOSEF V EGYPTĚ Genesis 39 - 41 Pozvání na cestu SZ1
17 Království se rozděluje 1 Královská 11:11-13 Dál přece nejdeme sami II
17 Místo pro všechny Marek 14:22-25 Dál přece nejdeme sami III
17 Navštívení Marie a její chvalozpěv Lukáš 1:26-56 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
17 PODOBENSTVÍ O ROZSÉVAČI Lukáš 8:4-18 Pozvání na cestu - Evangelia
17 PROROK ELIÁŠ
1 Královská 16:29-34
1 Královská 17:1-24
Pozvání na cestu SZ2
18 DO MAKEDONIE, PAVLE! Skutky 15:36 - 16:15 Pozvání na cestu - Skutky
18 Elijáš a vdova
1 Královská 16:29-34
1 Královská 17:1-24
Dál přece nejdeme sami II
18 ELIJÁŠŮV ZÁPAS NA KARMELU 1 Královská 18:1-46 Pozvání na cestu SZ2
18 Jákobův návrat Genesis 32 - 33 Dál přece nejdeme sami
18 Ježíšovo narození Lukáš 2:1-7 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
18 Ježíšův zápas Marek 14:32-42 Dál přece nejdeme sami III
18 JOSEF SE SETKÁVÁ SE SVOU RODINOU
Genesis 42:1-29
Genesis 42:36-38
Genesis 43:1-9
Genesis 43:15-16
Genesis 44:1-20
Genesis 44:30-34
Genesis 45:1-15
Pozvání na cestu SZ1
18 Josefova zkouška a smíření s bratry Genesis 42:1 - 46:4 NŠ Louny
18 Narození Ježíše a klanění pastýřů (domácí pobožnost pro rodiče a děti) Lukáš 2:1-20 Církevní rok
18 UTIŠENÍ BOUŘE A UZDRAVENÍ POSEDLÉHO Lukáš 8:22-25 Pozvání na cestu - Evangelia
19 A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům
Matouš 6:12
Matouš 18:23-35
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
19 DÍKY KOMU PADAJÍ POUTA Skutky 16:16-34 Pozvání na cestu - Skutky