Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
ČÍM ZAČÍNÁ NADĚJE
Zjevení 2
Zjevení 3
Pozvání na cestu - Skutky
DUCH OTROCTVÍ A DUCH SYNOVSTVÍ Římanům 7 - 8 Pozvání na cestu - Skutky
JEŽÍŠOVO NAROZENÍ
Lukáš 1:26-38
Lukáš 2:1-20
Pozvání na cestu SZ1
JEŽÍŠŮV ZÁPAS V GETSEMANE Marek 14:26-52 Pozvání na cestu SZ1
KLANĚNÍ MUDRCŮ Matouš 2:1-23 Pozvání na cestu SZ2
MARIE MÁ DÍTĚ Lukáš 1:80 - 2:52 Pozvání na cestu - Skutky
NAROZENÍ JANA KŘTITELE Lukáš 1:1-25 Pozvání na cestu SZ1
NOVÉ NEBE, NOVÁ ZEMĚ Zjevení 21 - 22 Pozvání na cestu - Skutky
ODPOVĚĎ ŘECKÝM POUTNÍKŮM Jan 12:20-30 Pozvání na cestu - Evangelia
PAVLOVY DOPISY: BOŽÍ BLÁZNOVSTVÍ 1 Korintským 1:18-31 Pozvání na cestu - Skutky
PODOBENSTVÍ O TĚLE A ÚDECH 1 Korintským 12:1-27 Pozvání na cestu - Evangelia
PROROCTVÍ O MESIÁŠI Izajáš 11:10 Pozvání na cestu SZ2
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO Skutky 2:1-41 Pozvání na cestu SZ2
SLOVO SE STALO TĚLEM Jan 1:1-18 Pozvání na cestu - Evangelia
ÚTĚK DO EGYPTA Matouš 2:13-23 Pozvání na cestu - Evangelia
VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ Jan 20:1-18 Pozvání na cestu SZ1
Z VĚZENÍ ZNÍ PÍSEŇ O PONÍŽENÉM A VZKŘÍŠENÉM Filipským 2:1-18 Pozvání na cestu - Skutky
1 Čtyři a ne jeden: úvodní bohoslužby Dál přece nejdeme sami III
1 Dál přece nejdeme sami Lukáš 24:13-36 Dál přece nejdeme sami
1 EVANGELIUM SE VYDÁVÁ DO SVĚTA Skutky 1:1-26 Pozvání na cestu - Skutky
1 Nechte děti přicházet Matouš 19:14 Církevní rok
1 Nový začátek se Samuelem 1 Samuelova 1 Dál přece nejdeme sami II
1 POVOLÁNÍ SAMUELE
1 Samuelova 1:1-3
1 Samuelova 1:9-28
1 Samuelova 3:1-21
Pozvání na cestu SZ2
1 Preambule: Tvůj Bůh je Hospodin, který tě vysvobodil.
Exodus 20:1-2
Exodus 13:17 - 14:31
Exodus 15:1-2
Exodus 19:1-6
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
1 STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA Genesis 1:1 - 2:3 Pozvání na cestu SZ1
1 VZNEŠENÝ THEOFILE Lukáš 1:4 Pozvání na cestu - Evangelia
2 Abram sestupuje do Egypta Genesis 12:10-20 NŠ Louny
2 IZRAEL ZTRÁCÍ TRUHLU SMLOUVY
1 Samuelova 4:1-11
1 Samuelova 5:1-4
1 Samuelova 5:11
1 Samuelova 7:1-15
Pozvání na cestu SZ2
2 Na počátku mluvil Bůh Genesis 1:1 - 2:3 Dál přece nejdeme sami
2 NAROZENÍ JANA KŘTITELE
Lukáš 1:5-25
Lukáš 1:57-80
Pozvání na cestu - Evangelia
2 NEJDŘÍV SVĚDKOVÉ PŘÍBĚHU Skutky 1:15-26 Pozvání na cestu - Skutky
2 Opakování Desatera
Deuteronomium 5
Micheáš 6:8
2 Královská 22 - 23
Církevní rok
2 PÁD ČLOVĚKA Genesis 2:15 - 3:24 Pozvání na cestu SZ1
2 První přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.
Exodus 20:3
Soudců 6:7-10
Soudců 6:25-32
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
2 Samuel slyší 1 Samuelova 2:12 - 3:21 Dál přece nejdeme sami II
2 Vstup Ježíše na scénu Marek 1:1-11 Dál přece nejdeme sami III
3 Bohatý mládenec
Matouš 19:16-26
Marek 10:17-21
Církevní rok
3 Druhé přikázání: Nebudeš se klanět modlám.
Exodus 20:4
Daniel 3
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
3 Izrael ztrácí truhlu smlouvy 1 Samuelova 4:1 - 6:16 Dál přece nejdeme sami II
3 KAIN A ÁBEL Genesis 4:1-18 Pozvání na cestu SZ1
3 LETNIČNÍ KÁZÁNÍ Skutky 2:1-41 Pozvání na cestu - Skutky
3 NAVŠTÍVENÍ MARIE A JEJÍ CHVALOZPĚV Lukáš 1:26-56 Pozvání na cestu - Evangelia
3 Připravit… Pozor… Start! Marek 1:12-20 Dál přece nejdeme sami III
3 Rozchod Lota s Abramem Genesis 13 NŠ Louny
3 SAUL KRÁLEM
1 Samuelova 8:1-21
1 Samuelova 10:17-27
1 Samuelova 11:1-15
1 Samuelova 12:13-25
Pozvání na cestu SZ2
3 Stvoření člověka
Genesis 2:4-25
Genesis 1:26-27
Koloským 1:15
Dál přece nejdeme sami
4 Bitvy králů a vítězství Abramovo Genesis 14 NŠ Louny
4 JEŽÍŠOVO NAROZENÍ Lukáš 2:1-20 Pozvání na cestu - Evangelia
4 KDYŽ PRACUJE JMÉNO
Skutky 3:1-16
Skutky 4:1-22
Pozvání na cestu - Skutky
4 Pád člověka Genesis 3:1-24 Dál přece nejdeme sami