Dál přece nejdeme sami III

Zpátky do školy k Ježíšovi

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Marek 8:27-38
Datum přípravy: 
Ne, 12/11/2017

Téma

Kdo je Ježíš a co to znamená ho následovat

Cíl

 • Pokusíme se dětem vysvětlit, co to je následovat Ježíše.
 • Pokusíme se dětem vysvětlit, jaké představy měli o Ježíšovi jeho současníci.
 • Budeme společně přemýšlet o tom, kdo je to Ježíš.

Pro učitele

Biblický text: Mk 8,27-38; srov. Mt 16,13-16.20-23 a L 9,18-20.22

Odkaz na píseň: 
Ve jméno Krista doufáme (EZ244)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Vítr se ztiší (SV374)

Děti, psi a jedna maminka

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Marek 7:24-30
Datum přípravy: 
Ne, 05/11/2017

Téma

Ježíš pomáhá (každému, kdo o to stojí).

Cíl

 • Děti uslyší, že Ježíš je tu pro všechny.
 • Je třeba se naučit Ježíšovi věřit.
 • Občas ani s Pánem Bohem není všechno hned.

Pro učitele

Biblický text: Mk 7,24-30; srov. Mt 15,21-28, Za 8,20-23

Výkladové poznámky

Ježíš trochu ilustruje svoji předchozí myšlenku (Mk 7,15n), že vnější věci člověka nemohou znesvětit, a jde na území pohanů.

Jairova dcera

Původ materiálu: 
Iva Květonová
Biblický oddíl: 
Marek 5:21-24
Datum přípravy: 
Ne, 29/10/2017

Téma

I mrtvým dává povstat

Cíl

 • Boží moc se projevuje i tam, kde to vypadá hodně beznadějně.
 • Co je konec pro člověka, není konec pro Boha, jen mu věřit.
 • Ve smrti se ukazuje naše lidská bezmocnost, ale taky Boží naděje.

Pro učitele

Biblický text: Mk 5,21-24; Mk 35-43; paralely Mt 9,18-26; L 8,40-56

Odkaz na píseň: 
Volný jsem (SV375)
Odkaz na píseň: 
Vzácný hosti, přijď (SV57)
Odkaz na píseň: 
Duše má, v tichosti (EZ197)

Posedlý z Gerasy

Původ materiálu: 
Iva Květonová
Biblický oddíl: 
Marek 5:1-20
Datum přípravy: 
Ne, 22/10/2017

Téma

Boží království míří na periferie — společnosti i náboženství

Cíl

 • Děti se dozví, že Ježíš přináší dobré změny a uzdravení i neizraelcům a lidem na okraji.
 • Děti poznají Ježíše jako toho, kdo má moc proměnit beznadějnou situaci.

Pro učitele

Biblický text: Mk 5,1-20; paralely Mt 8,28-34 a L 8,26-39

Odkaz na píseň: 
To něco stojí (SV335)
Odkaz na píseň: 
Rozbij ty chmurné hradby (SV302)
Odkaz na píseň: 
Vostnatej drát (SV188)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)

Opravdové odpočinutí

Původ materiálu: 
Jana Hofmanová
Biblický oddíl: 
Marek 3:1-6
Biblický oddíl: 
Marek 2:23-28
Datum přípravy: 
Ne, 08/10/2017

Téma

Opravdové odpočinutí, pokoj království Božího, je blízko tam, kde láska uzdravuje.

Odkaz na píseň: 
Svatá doba, Páně den (EZ441)
Odkaz na píseň: 
Slavme vždy Hospodina (EZ107)
Odkaz na píseň: 
Všichni, kdo skládají (EZ195)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Vstup - Truvérská mše (SV480)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)
Odkaz na píseň: 
Svobodná zem (SV288)
Odkaz na píseň: 
Tobě, Pane, dík (SV338)

Utišení bouře

Původ materiálu: 
Iva Květonová
Biblický oddíl: 
Marek 4:35-41
Datum přípravy: 
Ne, 15/10/2017

Téma

Zasetá setba odolá (víra odolá), jen jí věřit v bouři

Cíl

Děti pochopí, že součástí života každého člověka (křesťana nevyjímaje) jsou i různé těžké situace. V takových chvílích pomáhá víra, že nejsme na všechno sami, že se máme o koho opřít.

Víra není hotová věc, je potřeba o ni zápasit každý den.


Pro učitele

Biblický text: Mk 4,35-41

Setkání, které člověka postaví na nohy

Původ materiálu: 
Martina Zuštinová
Biblický oddíl: 
Marek 2:1-12
Biblický oddíl: 
Marek 3:17
Datum přípravy: 
Ne, 01/10/2017

Téma

Ježíš přišel uzdravit nemocné a zachránit hříšníky

Odkaz na píseň: 
Hosana (SV74)
Odkaz na píseň: 
Chvála (SV86)
Odkaz na píseň: 
Kdo chce dál (SV146)
Odkaz na píseň: 
Vzdejme Pánu díky (SV319)
Odkaz na píseň: 
Modré nebe, slunce zář (EZ618)
Odkaz na píseň: 
Důvěřuj se v Pána (EZ623)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (EZ627)
Odkaz na píseň: 
Tvá, Pane, láska (EZ635)

Perný šabat v Kafarnaum a setkání s malomocným

Původ materiálu: 
Alexandra Jacobea
Biblický oddíl: 
Marek 1:21-45
Datum přípravy: 
Ne, 24/09/2017

Téma

Ježíšovo kázání potvrzené jeho činy — uzdravováním. Ježíšův vlastní duchovní život.

Cíl

 • Předškoláci uslyší, že Ježíš uměl uzdravit nemocné lidi.
 • Mladší školáci uslyší, že Ježíš pomáhal nemocným a posedlým, čelil zneužití svého jména.
 • Starší školáci uslyší, že Ježíšova blízkost a pomoc nemocným má své pokračování v církvi. Zamyslí se nad Ježíšovým duchovním životem a jeho zdroji.

Pro učitele

Biblický text: Mk 1,21-45

Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Chvála (SV86)
Odkaz na píseň: 
Chvalte Pána (SV89)

Připravit… Pozor… Start!

Původ materiálu: 
Alexandra Jacobea
Biblický oddíl: 
Marek 1:12-20
Datum přípravy: 
Ne, 17/09/2017

Téma

Začátky Ježíšovy cesty: pokušení — kázání — povolání prvních učedníků

Cíl

 • Předškoláci uslyší o rybářích jako o „záchranářích“. Sami si zkusí být rybáři.
 • Mladší školáci se zamyslí nad tím, co je pro ně podstatné a co znamená jít v Ježíšových stopách.
 • Starší školáci se společně zamyslí nad motivy vyprávění s pomocí obrazů. Pokusí se propojit všechny tři epizody.

Pro děti

Biblický text: Mk 1,12-20

Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Pokání čiňte! (SV259)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Dnes tebe volá Pan (SV52)
Odkaz na píseň: 
Nás zavolal jsi, Pane (EZ680)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (EZ631)

Vstup Ježíše na scénu

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Marek 1:1-11
Datum přípravy: 
Ne, 10/09/2017

Marek a „jeho“ evangelium

(Obecný úvod k Markovu evangeliu.)

Marek jako autor: Novozákonní a starověké autorství vůbec má opačnou povahu než dnes. Není projevem touhy po originalitě, ale snahy přiřadit se k všeobecně uznávané autoritě. Jan Marek je postava ze Skutků apoštolských (12,25), známá v prvokřesťanské církvi. Neznámý křesťanský autor ze 70. let n. l., píšící zřejmě v Římě, zaštítil své dílo jeho autoritou.

Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (EZ649)
Odkaz na píseň: 
Ve jméno Krista doufáme (EZ244)
Syndikovat obsah